Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Plânlama             Tekniği


                            ve


                Bölge         Plânlaması                                             Dr. Nuri TORTOP


       Bölge plânı, devlet yatırımlarının bölge içindeki alı yapı tesisleri gibi her türlü olanaklar hakkındaki
     önceliğini ispat eden bir çaredir. Yatırımların gayesi malûmat olmalıdır. İlmî esaslara dayanan bölge ince­
     ve şümulü ile ilgili tekliflerin incelenmesi için bölge lemeleri mevcut olmadan veya ancak sathî bir bilgiye
     teşkilâtından merkez teşkilâtına aksettirilmeli, verile­ dayanarak ileriye sürülen plânların muvaffak olamı-
     cek kararlar ise Devlet Plânlama Teşkilâtına bırakıl­ yacakları peşinen ifade edilebilir*.
     malı, bundan sonra yeniden bölge seviyesinde araş­
     tırma yapılmalıdır. Ancak bütün bu işlemlerden son­ Bu bakımdan yapılacak etütler mevzii coğrafya
     ra millî kalkınma bütçesi en elverişli şeklini ve tat­ etütleri esnasında incelenen mevzuların ve toplanan
                                        hemen
                                            aynıdır.
                                     hemen
     bikattaki realiteler ber bölgedeki gerçek ifadesini bu- malzemenin değil, fakat yetişme tarzı Coğrafyacı tam
                                                ve
                                                  faaliyetinin
                               bir
                                 plâncı
     labilir\
                               mahiyeti icabı plâncıya en yakın, onu en iyi anlaya­
       Hür bir memlekette ana gayelerden biri de özel bilen meslek adamıdır. O da plâncı gibi sentezcidir.
     sermaye ve teşebbüsün ilgisini çekerek millî kalkın­ Bir coğrafyacının hakiki bir plâncı olabilmesi için
     ma amaçlarına ye kendi kanunî haklarına uygun şe­ daha başka bilgilerle, bu arada meselâ iktisadî ista­
     kilde yön vermektir. Bölge plâncılarının amacı, dev­ tistik, mimarlık ve mühendislik mevzulariyle alâkalı
     let bütçesine asgarî külfet yükleyip, aynı zamanda \ e plâncıhk bakımından lüzumlu bilgilerle de teçhiz
     özel sermayeyi çekebilecek mahalleri bulup çıkarmak­ edilmesi gerekir.
     tır. Bölge plâncısı, bölgedeki yetkili örgütler, sektör­
     ler ve sermayedarlarla ilişki kuracak, tavsiye ve açık­ (1) Bölge Sınırları :
     lamalarda bulunacaktır.
                                 Bölge plânlamasiyle ilgili kaynak araştırmaları­
        Çeşitli bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel na başlamadan önce bölgenin sınırlandırılması ge­
      durumlarına ait yapılan incelemeler götermiştir ki, rekir. Buna ait esaslar için (Bak. Prof. Sırn Erinç:
     bu bölgeler arasında büyük dengesizlikler vardır. Bölge Sınırlandınlmasmın esasları).
      Özel bir bölge plânlaması yapılmaz ve yaratıcı bir Sınırlamada coğrafî bölge sınırlarının teshilinde
      politika güdülemezse bölgeler arası farklar ve den­ kullanılan prensiplere riayet etmek faydalı olur. Bu­
      gesizlikler daha çok artacaktır. Nitekim Doğu Ana­ nunla beraber incelemelerde bölgeye ait araştırma­
      dolu illerinde yapılan araştırmalar bunu göstermiş- ların bu sınırlarla kesin olarak bağlı kalması şart
      tir^
                               değildir. Şartlar, bunlann bölge dışına yayılmasını
                               gerektirebilir. Meselâ bir nehirin bölgeden geçmesi
        Bölge plânı hazırlanması üç safhada olur : veya bir baraj veya elektrik santralının civar bölge­

        1 — Hazırlık safhası,            leri ilgilendirmesi halinde incelemelerin bölge dışına
        2 — Plânın meydana getirilmesi,      teşmil edilmesi gerekir.
        3 - Plânın tatbikil
                                  1) Prof. WEtTZ: Bölge Plânlama ,aMyıs 1964.
        1 ^ Hazırlık safhası :             2) Do^ ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 1962
                               D.P.T. teksir (Hizmete özel).
        Bir bölge plânının yapılması için, herşeyden  3) Prof. Sırrı Erinç: Bölge Plânı Na.sıl Yapılır
      önce o bölge hakkındaki bilgilerin toplanması gere­ 1959.
      kir. Bu bilgiler aarsmda, bölgenin doğal kaynaklan. 4) Prof. Sırrı Erinç: Sahife 41.

      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13