Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

bunlara yer vermiştir. Salmanm günün koşul­  Köy işleri Bakanlığının da, birbirine organik
   larına uydurulması, adîl esaslara bağlanması  bağlarla bağlı bulunmayan pek çok daireyi,
   ve gerçek bir gelir kaynağı durumuna getiril­ eski bakanlıkları dışında birleştirme çabala­
   mesi, ilçenin toplum kalkınması birimi olma­ rından, 3 yıl içinde verimli bir sonuç elde edil­
   sını, halk katılışlarını teşvik amacıyle, kırsal diğini ileri sürmek kolay değildir.
   bölgelerdeki yatırımlarda emanet usulüne ağır­
   lık verilmesi, köy kâtipliği kurumunun kuvvet­
   lendirilmesi ve son olarak öğretmenin, köyde           V. Sonuç
   görevli başka kamu personelinden biri ile bir­  Mahallî idarelerimizin yeniden düzenlen­
   likte köy ihtiyar kuruluna üye olarak katıl­ mesiyle ilgili çabalar olumlu sonuçlarını ver­
   malarının sağlanması. Komisyonun, Bakanlar   meğe başlamıştır. Yapılan araştırmalar, çe­
   Kuruluna tavsiye ettiği önemli ilkelerdir.
                             şitli bakanlık, daire ve üniversiteler mensup­
     Bunlara rağmen, mahallî  idareler araş­  larından kurulu komisyonlarca  değerlendiril­
   tırmasında. Köy işleri Bakanlığının varlık ne­ mekte ve kanunlaşması uygun görülen teklif­
   denlerinin de yeniden gözden geçirilmesi ve ay­ lerle ilgili görüşler Bakanlar Kuruluna sunul­
   rıca köyler için de cazibe merkezleri tespiti maktadır. Bu amaçla yapılan bir araştırmanın
   (köylerin birleştirilmesi fikri) teklifinin. Ko­ sonuçları geniş ölçüde benimsenmiş ve mevzu­
   misyon teklifleri arasına girmediği görülmek­ at hazırlıklarına yardımcı olmuştur. Ancak,
   tedir. Oysa, bugünkü kuruluş yerlerinin dağı­ bu araştırmada yer aldığı halde, mahallî ida­
   lış şekli, köylerin tümüne hizmet götürmeye  relerin yeniden düzenlenmesi ükeleri arasına
   imkân bırakmadığından, köy gruplarının bazı  girmeyen tekliflerin de daha iyi tartışılmasın­
   ortak merkezlerden  yararlanmaları  görüşü   da ve değerinin tespit edilmesinde fayda var­
   gittikçe kuvvet kazanmaktadır. Diğer yandan.  dır.
                                          /


                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12