Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

toplantı süresini uzatması yetkisi gibi konular­ yardım sağlayıcı nitelik kazanması çabalarına
     dır. Vesayet yetkisi ile ilgili, yeni bir teklif da uygun düşmektedir.
     de, genel idarenin, belediye personelinin istih­
     damına  ve özlük işlerine ilişkin konulardaki
     vesayet yetkisinin azaltılmasıdır.          in. tl özel İdareleriyle İlgili Esaslar


       If. Malî Kaynaklar :               1. Yeniden Düzenleme Komisyonunun  tes­
                               pit ettiği genel ilkelerden İl Özel İdarelerini
        Belediye sınırları içinde tahsil edilen bi­
                                           idareler
                                                araştırmasm­
     na ve arazi vergilerinin, il özel idareler ile be­ ilgilendirenler, mahallî miktar ayrılmaktadır.
                               daki
                                         bir
                                  tavsiyelerden
     lediyeler arasında, hizmet durumlarma ve ihti­ Adı geçen araştırma, "il özel idarelerinin var­
     yaçlarına göre paylaştırılması gerektiği de,
     genel ilkeler arasında ifade edilmiştir. Ancak, lık nedenleri yeniden gözden geçirilmelidir^"
     yukarıda  sözü edilen mahallî idareler araş­  tavsiyesini yaparken, bu ve idarelerin, bugün öne­
                               mini
                                  kaybetmiş,
                                        gelir
                                             fonksiyon
                                                  bakımın­
     tırmasının, bu vergilerin verimi ile yakından dan, belediyelere kıyasla önemsenmiyecek bi­
     ilgili bulunan bir teklifinin benimsenmemiş
                                                dayanmış
                                                     bu­
     olduğu izlenimi vardır. Adı geçen araştırma­  rer idarî oldukları düşüncesine Kuruluna sunu­
                                         Bakanlar
                                      Oysa,
                               lunmaktadır.
     da, "en kısa zamanda ve sür'atle arazî ve bina lan ilkeler arasında, sadece, "bu idarelere gö­
     tahriri yapılmalıdır" tavsiyesi yapılmış olma-
     sma rağmen%  Komisyonun  tespit ettiği genel  rev tahsisinde gerçekçi bir tutum benimsene­
                                                    bera­
     ilkeler arasında bu nokta unutulmuştur. Pa­  cektir" demekle yetinilmiştir. Bununla gerçek­
                                            tahsisindeki
                                    vesikada,
                                 ayni
                                         görev
                               ber,
     halı da olsa, bir genel arazi ve bina tahririnin,
     vergiden kaçan, ya da yeter derecede vergilen- çi tutum da, biraz ayrmtılarma girilerek belir­
                                          köy yolları,
     dirilemiyen büyük değerlerin tespitine imkân  lenmekte, "içme suyu, vb. nin inşa, okullar, ma­
                                                    ona­
                                                bakım,
                                  turistik
                               hallî
                                      tesisler
     vereceği düşünüldüğü takdirde, bu  hususun   rım ve işletilmesinde ve toplum kalkınması hiz­
     taşıdığı büyük önem kendiliğinden ortaya çı­
     kar. Bu takdirde, artık, tahriri yapmanın ma­ metlerinin il seviyesinde koordine edilmesinde
                                      için
                                         belirli
                                            hizmetler
                                                 tanmacak-
     liyeti, tahririn sağladığı faydanın yanında çok özel idareleri yandan, il özel idarelerine de, be­
                                  Diğer
                               tır^"
     küçük kalır.                    lediyelere olduğu gibi, belli sımrlar içinde
       Merkezî idarenin yardımları bakımından    vergi koyma yetkisinin tanınacağı öngörül­
     malî tevzin esaslarının uygulanacağı; ayrıca,  mektedir. Genel ilkeler arasında, bu idareler
     belediyelere, yasama organının tespit edeceği  üzerindeki vesayet yetkilerinin azaltılması ile
     alt ve üst sınırlar içinde kalmak şartiyle vergi ilgili bazı teklifler de vardır. Örneğin, il ge­
     koyma  yetkisinin verileceği belirtilmektedir. nel meclisinin olağanüstü toplanmasını meclis
     Arsa spekülâsyonunu  önlemek üzere,  şehir  üyelerinin istememesi halinde İçişleri Bakan­
     plânları sınırları içinde boş bekletilen arsalar­ lığının izin şartının kaldırılması ve özel idare
     dan her yıl artan oranda bir vergi alınması da, personelinin kadrolarının onayı işleminin de
     belediyelere gelir sağlıyacak, yeni ilkelerden ayni bakanlıkça yerine getirilmesi bu teklifler
     önemli bir tanesidir.               arasındadır.
       5. Ulusal kalkınma plânı ile zaman açı­
     sından âhenkli olabilmesi için, imâr plânları­
     nın 15 yıl için hazırlanması ve beşer yıllık prog­    IV. Köylerle İlgili Esaslar
     ramlar hâlinde uygulanmsı, mahallî idareler
     araştırmasmdaki  tekliflere uygun olarak Ko­    İdareyi ve İdarî Metodları Yeniden Dü­
     misyonca da benimsenmiştir. Büyük şehir ve   zenleme Komisyonu, mahallî idareler araştır­
     şehir belediyelerinin yapı kontrolü konusım-  masmdaki  köylerle ilgili tekliflerinin çoğımu
     daki sorumluluklannm  devam  etmekle bera­   benimsemiş ve tespit ettiği ilkeler arasında
     ber, kasaba belediyeleriyle köylerin bu hizmet­  (5) Hehmi Yavuz, a.g.e., s. 1.
     lerinin îmar ve îskân Bakanlığı tarafından    (6) Fehmi Yavuz, a.g.e., s 3.
     yürütülmesi, merkez vesayetinin öğretici ve    (7) D.P.T., a.g.e., s. 7.
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11