Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

idarelere, aralarındaki hizmet dengesizliklerini rülmektedir. Diğer yandan, kasabalar ise, Tür­
   gidermek üzere, merkezden "şartlı yardımlar"  kiye'nin hızla artan şehirli nüfusu içinde dur-
   yapılması öngörülmektedir. Merkezî  idarece   gım bir nitelik taşımakta, birçoklarının nüfusu
   uygulanan  vesayet denetiminin mahallî giriş­ azalmaktadır bile. Daha çok kırsal karakterde
   kenliği önleyecek bir araç olması yerine, öğre­ olan ve sorunları, büyük şehir sorunlarından
   tici, yol gösterici ve yapıcı nitelikte olması, farklı yerleşmeler olduklarından, bunları dü­
   merkezde idarî vesayet yetkisi kullanacak ma­ zenleyecek mevzuatın da, büyük şehirlerle ay­
   kamlar arasında bir ahenk sağlanması, idareyi ni olmamasında isabet vardır.
   ve İdarî Metodları Yeniden Düzenleme Komis­
   yonunun  tespit ettiği önemli ilkelerdendir.    2. Görevler ve Organlar :
                               Yukarıdaki nedenle, büyük şehir belediye­
      5. Arsa Politikası :            lerinin görevlerinin şehircilik ve bölge plancı­
     Mahallî hizmetlerden  çoğunun, rasyonel   lığı ilkelerine uygun olarak ele alınması, şehir
   bir arsa politikası ile kolayca karşılanabilece­ belediyelerinin görevlerinin halkın toplu halde
   ğini, gelişmiş ülkelerden çoğunda, mahallî ida- yaşamasından doğan  hizmet  ihtiyaçlarıyle,
   de gelirlerinin büyük bir kısmının emlâkten  imar plâncılığı alanlarını kapsaması, son ola­
   alındığını hesaba katan Komisyon, bir yan­  rak kasaba  belediyelerinin görevlerinin ise,
   dan arsa fiyatı artışlarının kontrol altında bu­ bu yerlerin kırsal karakteri dikkate alınarak,
   lundurulmasını, diğer yandan da, arsa piyasa- toplum kalkınması ilkeleri içinde görülmesi,
   sım düzenlemek  amacıyle mahallî idarelerin  Komisyonunun  sunduğu teklifler arasında yer
   kamulaştırma  imkânlarını çoğaltacak  fonlar   almaktadır.
   kurulmasını teklif etmiş bulunmaktadır. Ka­     Malî imkânları elverişli belediyelerin yü­
   mulaştırma  bedelinin tespitinde, gerçek de­  rütme  organlarında uzmanlık ve teknik bilgi­
   ğer esa,s alınmakla beraber, bu değerin hesa­ den yararlanmağa imkân verecek esasların ha­
   bının rayiç değerden daha tarafsız ölçülere da­ zırlanması, bu arada halk tarafından geçilen
   yanması  gereği de, düzenleme tedbirleri ara­ belediye başkanlarının yanında teknik ve idarî
   sındadır.                     bilgisi kuvvetli elemanların bulunmasının sağ­
                             lanması teklif edilmektedir. Böylece, çoğu za­
      Bunlardan başka, Komisyon,  bütün ma­
   hallî idareleri ilgilendiren personel, İller Ban­ man, politik bir kişi olan belediye ba§kanmın
   kası ve işletmecilik konularında da bazı genel teknik konulardaki yalnızlığı giderilmiş ola­
   esaslar tespit etmiştir.             caktır. Kasaba belediyelerinin yürütme organ­
                             larında, toplum kalkınması çalışmalarında ba­
                             şarı göstermiş elemanların istihdamı imkân­
       III. Belediyelerle İlgili Esaslar    larının araştırılması da tavsiyeye değer bu­
                             lunmuştur.

      1. Sınıflandırma :
                               S. Vesayet Denetimi :
                         i
      Yeniden düzenleme tedbirleriyle ilgüi l­
   kelerden biri de, belediyelerin, a) büyük şehir, Yeniden Düzenleme  Komisyonu  merkezî
   b) §ehir ve c) kasaba olarak üçlü bir ayırıma idarenin belediyeler üzerindeki vesayet yetki­
   konu yapılmasıdır. Bilindiği gibi, böyle bir sı­ lerini gereksiz bulan, mahallî idareler araştır­
   nıflandırma 1924 tarihli köy kanunu tasarı­  masının sonuçlarına katılmış ve bımlann kal­
   sında yer almış, fakat kanuna girmemişti. Bu­ dırılmasını tavsiye etmiştir. Bımlar, belediye
   güne kadarki denemeler, dünyanın her yanın­  meclisinin, mahalle kurulması ve kaldırılması
   da, büyük şehirlerin (metropoliten şehirlerin) ve belediye şubeleri kurulması hakkındaki ka­
   diğer belediyelerden farklı şekillerde örgüt­  rarlarının en büyük mülkiye âmirince onay­
   lendiklerini, bunu yapmadıkça verimli ve et­  lanması ve valinin belediye meclisinin olağan
   kili çalışmalarına imkân olmadığmı göster­
                                                   De­
                               (4)
   miştir^. Bu çeşit idarelere özgü örgütlerin son veloping Harold F . Alderfer, Local Goverment in 1964,
                                             Ne§
                                               York,
                                          Hill,
                                 Countries,
                                      McGraw
   yıllarda geliştiği, sayılarının çok arttığı gö­ s. 229-233.
                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10