Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

birleri tayin etmek ve uygulanmalarını sağla­ tin, sayısı 40.000 e yaklaşan topluluğa her çe­
     makla görevlendirilen, Devlet Plânlama Teşki­  şit kamu hizmetini yalnız başına götürmesine
     lâtı Müsteşarının başkanlığındaki İdareyi ve  imkân ne de zorunluluk bulunmadığı dikkate
     İdarî Metodları Yeniden Düzenleme Komisyo­   alınınca, bugüne kadar ki tek yönlü çabaların
     nu, 1965 yılında mahallî İdareler araştırmasını sona erdirilerek, destekli imece ve halk katılış­
     tamamlatmış  ve bu araştırmanın ışığı altında larım özendirme çabalarının rağbet göreceği
     tespit ettiği bazı yeniden düzenleme ilkelerini bir ortam hazırlanmasının önemi daha iyi an­
     Bakanlar  Kurulunun  bilgisine sunmuştur^.   laşılır.
     Mahallî İdarelerin  Yeniden Düzenlenmesiyle
     ilgili Genel İlkeler başlığını taşıyan bu tavsi­ 3. Gelirler :
     yeler, kaynağını geniş ölçüde, sözü geçen ma­
                                 Mahallî
                                      idarelere
                                          görevleri
     hallî idareler araştırmasının sonuçlarından al­ lir kajmakları sağlanması da ile orantılı ge­
                                               tespit
                                                   edilmiş
     makta ve onlara uygun şekilde formüle edilmiş olan genel ilkelerdendir. Plânlı dönem içindeki,
     bulunmaktadır. Tespit edilmiş olan ilkelerden'
     bir kısmı bütün mahallî idareleri, diğer bir mahallî idare gelirleriyle ilgili olumlu bazı te­
     kısmı ise, ayn ayrı, çeşitli mahallî idareleri, şebbüsler dışında^ Anayasanın da öngörmüş
               i
     yani, belediyeleri, l özel idarelerini ve köyleri olduğu bu amaç, bugüne kadar gerçekleştirile­
     ilgilendirmektedir. Bu yazıda, benimsenmiş ve  memiş, Malî Tevzin, Belediye Vergi ve Resim­
     mevzuata intikâl ettirilmesi isteğiyle Bakanlar leri, Emlâk Vergisi gibi bazı tasarıların kanun­
                                              idarelere
                                                    gelir
                                    gecikmiştir.
                                          Mahallî
                               laşması
     Kuruluna  sevkedilmiş tekliflerden önemlileri
     üzerinde kısaca durulacaktır.           sağlama işinin, kamu  hizmetlerinin  çeşitli
                               idareler arasında bugünkü dağılış şekline göre
                               değil, fakat görevlerin bölüşülmesi ile Ugili
                               düzenleme tedbirlerinin gerçekeşmesinden son­
       II. Bütün Mahallî İdareleri İlgilendiren  ra, ya da ona paralel olarak ele alınmasımn
              Ortak Esaslar:           doğru olacağı kanısındayız.
        1. Mahallî İdareler Mevzuatı :         Jf. Vesayet Denetimi :
        Bilindiği gibi, mahallî idarelerimizin ku­   Merkezî idare ile bağ ve ilişkiler konusun­
     ruluş ve görevleriyle ilgili hükümler çok sa­ da, mahallî idarelerin mahallî muhtariyet an­
     yıda kanun içine serpiştirilmiş ve çok dağınık layışından yararlanmalarının esas olduğu ka­
     durumdadır.  Bütün bu hükümlerin,  mahallî   bul edilmektedir. Fakat şüphe yok ki, mahal­
     idarelerin kuruluş ve görevleriyle ilgili özel lî idareleri yeni gelişmeye başlamış, malî, tek­
     hükümleri  olan bir Mahallî İdareler Kanunu  nik imkânlar ve personel yönünden muhtaç
     içinde toplanması teklif edilmektedir. Bunun  durumda  bulunan bu idareleri, "muhtariyet"
     faydasına inanmış bulunmakla  beraber,  her   adı altında kendi kaderiyle başbaşa bırakmağa
     mahallî idare biriminin kendi özelliğine, gö­ imkân yoktur. Hele yurdun az gelişmiş böl­
     re, hattâ, belediyelerin bile büyüklüklerine gö­ geleri, böylesine yanlış bir muhtariyet anlayı­
     re kendi içlerinde bir ayrıma bağlı kalmaksı­ şından büyük ölçüde zarar görebilir. Böyle bir
     zın tek bir kanunla düzenlenmesinin bazı güç­ ihtimali önlemek için, hizmet standartlarının
     lükleri olabileceğine işaret etmeliyiz.     ulusal ve bölgesel plân esaslarına uygun olarak
                               merkezî organlarca tespiti, bu amaçla merkezî
        2. Kalkınmaya  Katılma :          idarenin bir denetim ve yetiştirme düzeni kur­
                               ması ve çeşitli düzeylerinde bulunan mahallî
        Sosyal ve iktisadî kalkınmaya etkili alan­
     larda, hizmetlerin, devletle mahallî idareler
     arasında paylaşılmasını ve bu yoldan mahallî    (2) Devlet Plânlama Teşkilâtı, Mahallî İdarele­
     imkânları harekete geçirerek, toplumtm kamu   rin Yeniden Düzenlenmesiyle İlgili Genel İlkeler, An­
     hizmetlerine katılmasını kolaylaştırmak, Ba­   kara, (3) 1966. Keleş, "Türkiye'de Malî Denkleşme
                                   Ruşen
     kanlar Kurulıma yapılan tavsiyeler arasında­  ile İlgili Çalışmalar", İller ve Belediyeler Dergisi,
     dır. Özellikle köy kalkınması alanında, devle­ Ocak 1966, No: 243, s. 1-4.

     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9