Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Sa^ın  ^etedi^e ^a§^anfarımızm     ve iütün  oiu^ucularımmn

             Ueni  yidarim  tutlaVj isterinde ia§arı(ar  dileriz.                                      Türk Belediyecilik Derneği      Mahallî     idarelerimiz      ve   yeniden      düzenleme                                       Doç. Dr. Ru§en Y. KELEŞ

     I. Giriş                   tespit edilmesi ve varılan ilkelerin ışığı altında
                             idareye, günümüzün  ihtiyaçlarına uygun ye­
     Kalkınma denildiği zaman çoğıtmuz, ya ge­ ni bir yön verilmesi gelmektedir. 2 yıla yak­
   lir artışmı, ya da içinde bulunulan sosyal ve laşan bir çalışma sonucunda ve 1963 yılında
   kültürel koşullarda meydana gelen ilerlemele­  tamamlanan  Merkezî Hükümet  Teşkilâtı Araş­
   ri kasdederiz. Ve çoğumuz, genellikle, iyi kurul­ tırması (Mehtap), merkezî idare ile ilgili ye­
   muş ve iyişlemekte olan bir idari mekanizmanın,  niden düzenleme tedbirlerinin neler olduğunu
   kalkınma çabalarını başarıya ulaştıracak önem­ göstermiş; ayıca, gerek merkezî idarenin taşra
   li etkenlerden biri olduğunu gözden uzak tuta­ örgütü, gerekse mahallî idareler hakkında ay­
   rız. Oysa, idari yapıda ve idari metodlarda, kal­ rı araştırmalar yapılmasını da tavsiye etmiş­
   kınmayı hızlandırmaya yarayacak  değişiklik­  tir. Bu araştırmaların her ikisi de 1965 yılı
   ler yapılmadan, istenilen sonucun alınmasına  içinde tamamlanmış ve raporları iki ayrı ki­
   imkân yoktur. Hele de, idarî yapısını uzun yıl­ tap hâlinde yayınlanmıştır^ Bu arada. Bakan­
   lar önce çıkarılmış kanunların düzenlediği   lar Kurulunca 1964 yılında kurulan ve Merke­
   Türkiye gibi ülkelerde, idarenin günün değişen zî Hükümet Araştırması raponmda yer alan
   ihtiyaçlarına cevap verir duruma getirilmesi  teklifleri değerlendirmek, eksiklerini tamam­
   çok daha büyük bir önem taşır. Bu gerçeği  lamak, teşkilât, metod ve personelle ilgili ted-
   gözöniinde bulunduran I. Beş Yıllık Kalkmma
   Plâm, idareniny eniden düzenlenmesiyle ilgili
                                                  Taşra
                               (1)
   beızı tavsiyelerde bulunmuştur.         Teşkilâtı Arif Payaslıoğlu, Merkest İdarenin Ortadoğu
                                 Üzerinde
                                     bir
                                               ve
                                       İnceleme,
                                           Türkiye
                             Amme İdaresi Enstitüsü Yaymı, Ankara 1966 Fehmi
     Bu tavsiyelerin başında merkezî ve ma­
                                            Yeniden
                                                 Düzenlen­
                                       İdarelerinin
                                Türk
   hallî idare örgütlerimiz üzerinde bilimsel araş- Yavuz, Üzerinde Mahallî Araştırm, Türkiye ve Ortadoğu
                             mesi
                                    bir
   tımmlar yapılması, bu idarelerin sorunlarının Âmme  idaresi Enstitüsü, Ankara, 1966
                                                    1
   1   2   3   4   5   6   7   8