Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 24                                 OCAK  1967 — SAYI: 255


                            İLLER                 Abone:
           Sahibi:                               Senelik : 24 TX.
        Türk  Belediyecilik            ve               6 aylık : 12 T i .
           Deme^            BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                              yıUığı (40) T i .
        Yenişehir Sakarya Cad.        DERGİSİ              Ûân ücretieri idare
           No: 34/3                              ile kararlaştınhr.
          Telefon 17 69 45     Yaa tşleriDi Fiilen tdare Eden      Neşrolunmayan
            Ankara                              yazılar geri verilmez
                           îsmet SEZGİN

             Bu dergide çıkan m ^ ı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin
                     i
           gerililerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.


                         İ Ç İ N D E K İ L E R

                                                    Sayfa


        Mahallî idarelerimiz ve yeniden düzenlemo .  D o r . D r . Ruşen Y. KELEŞ    /
        Plânlama tekniği ve holqe plânlaması      D r . N u r i TORTOP         6

        Orlo öğretini                   Y . Miifi. Mi. Sadettin T. CEMALİC7ÎI . /()
        I nrislih vfi/ıruıı soııııdanmız         Özer SEZGtN              İ3

        K a n ı n hesiml işçilerinin hukukî stalühosa ve bele­
        diye işçilerinin sendikal hak vi menfaatleri . İlhan ÇEÜKKAYA          . 1 7

        Belediyelerimizin problemleri        .   Arif BAŞARAN             2 /
        K e b a n ' d a n sonra Göhçekaya Barajı . . . . . Yük. Mü. Hasan H. IŞIKPINAR . . . 24
        Büyük şehirlerimizde nüfus artışı        Dr. Mecdi EMÎROĞLU  . . . . . . 2 7

        Belediyelerimizin sondarına cevaplar       Muzaffer AKALIN            3 2
        A y ı n olayları                  —   .                47
   1   2   3   4   5   6   7