Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

değerlendirilerek bölge plânına son şekli verilir. ler bir şehir, ister bir bölge için hazırlanmış olsun,
     Yetkili organlara tasdike gönderilir. Artık tasdikten mekânın bünyesine, imkânlarına ve mümkün geliş­
      sonra bölge plânında esasa ait değişiklikler yapıl­ me yönlerine uygun olmasıdır.
      maz. Zira bu büyük güçlükler doğurur.       Yukarıdaki tarife göre, plânın ikinci önemli bir
        Bölge plânının yapılmasında kamu makamları özelliği, mekânın cemiyet bakımından en faydalı
      ve diğer bölge sorumluları önemli rol oynarlar. Mer­ tarzda nasıl kullanılabileceğini göstermesidir.
      kezî ve mahallî idare temsilcileri, meslek kuruluş, Bölgeler birbirinden farklı bir karakter taşıya­
      sendika ve verimlilik ve gelişme komiteleri, ticaret bilir. Biri tarımsal, diğeri endüstriyel ve kalabalık
      ve sanayi odaları mümessillerinin fikirleri alınır. bir nüfus barındıran bölge olabilir. Bunların birbi­
      Şehircilik ve millî ekonomi genel müfettişinin katıl- rini tamamhyan bir bölge olarak ele alınması ve
      masiyle ve ilgili illerin valilerinin muvafakatiyle böl­ bir bölge plânı içinde plânlanması faydalı olabilir.
      ge plânı yapılır.
                                 a. Plânlamada mehân ünitesi :
        c. Plânın yürütülmesi :
                                 Plân sahası bir köy, şehir veya bölgeyi kapsa­
        Plân tasdik edilmekle artık tamamlanmış, ilim yabilir. Hattâ birçok devletleri ilgilendirebilir. Ak­
      adamları ve araştırıcıların görevi bitmiş olur. Bun­ deniz bölgesi devletleri gibi, birçok devletleri ilgi­
      dan sonra plânın yürütülmesi icracılara düşer. Yü­ lendiren bölgesel plânlar yapılması bu devletlerin
      rütücüler idareci, mühendis, mimar ve teknik ele­ ayn ayn ilgilenmelerine ve menfaat elde etmelerine
      manlardır. Bunların görevi plânın yürütülmesi için bağlıdır.
      gerekli maddî desteği sağlamak ve çalışmaları ak­
      saksız yürütmektir. Bu konuda idarecilere büyük  "Bölge plânlarında millî menfaat bakımından
      görev düşer, istimlâk konulannm ve diğer hukukî âzami faydalı sağlamak bakımından bu plânların
      anlaşmazlıkların hallinde önemli rol oynarlar. M i ­ merkezî bir teşkilât tarafından hazırlanması uygun­
      marlar plânın estetik bakımdan uygunluğunu kont­ dur."
      rol ederler. Mühendisler de teknik konularla uğra­
      şırlar.                        h. Bizde bölge plâncdığı :
        Şüphesiz bütün bu çalışmalarda yürütücüler   Batı ülkelerine nazaran bizde ilmî mânada plân­
      çeşitli güçlüklere uğrayacaklardır.       lama çok yenidir. Bölge plânlarından yeni bahsedil-
                               meye başlanmıştır. Bu konularla ilgili belli başlı
        3. B Ö L G E P L Â N L A M A S I N I N G A Y E S İ : kuruluşlar :

        H. S. Selen'e göre, "çok gayeli imar" ilim ve (1) Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehir­
      teknoloji bakımından çok ileri insan topluluklarının cilik Enstitüsü.
      yaşadıkları muhitlerde görülen mekân tahmini gay­ (2) Orta-Doğu Teknik Üniversitesine bağlı
      retlerine tekabül eder®.             Şehir ve Bölge Plânlaması ve Mesken Enstitüsü.
        Aydın M . Germen'e göre, bölge plânı, bir ge­ (3) İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama
      lişme ve koruma programıdır ve nihai gayesi de ara­ Şubesi.
      zi kullanılışının tasnif ve tesbitidir'.      Bunlardan her biri sınırlı imkânlarına rağmen
        Prof. Sırrı Erinç'e göre: "Plânlama, bir bütü­ çalışmalanna devam etmektedirler. Siyasal Bilgiler
      nün parçası olarak mekânın, bünye ve imkânlarına Fakültesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü 1957 de A n ­
      en uygun ve cemiyet bakımından en faydalı tarzda kara'da şehircilik ve iskân haftası çalışmalarını dü­
      kullanılmasını sağlamak maksadiyle hazırlanan bir zenlenmiştir".
      tanzim ve gelişme programıdır." (3). Bu tarife göre,
      plân her şeyden mekânın bünye ve imkânlarına uy­ (6) H. S. Selen: Bölge Plânlaması ve Coğrafya.
      gun olmalıdır. Mekân çok kompleks bir bünyeye  (7) Aydın Germen: Türkiye'de Bölge Plânlaması
      sahiptir. Mekânın imkânları bu bünyeye bağlıdır. Hazırlıkları.
      Mekânın imkânlarına tamamiyle aykırı, bünyesini  (8) Sırrı Erinç: Bölge Plânı Nasıl Yapılır? S. 38.
      zorlayacak şekilde hazırlanan veya uygulanmak is­ (9) ikinci îskân ve Şehircilik Haftası Konferans­
      tenen plânların muvaffak olmasını beklemek yersiz­ ları, S.B.F. iskân ve Şehircilik Enstitüsü Yaymları
      dir*. İyi bir plânın başlıca özelliklerinden biri, is­ No. 4, Ankara 1958.


      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15