Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

yenilemeden orasmı boşaltmayarak işgalin de­    E C R ı M Î S I L Î N T A L E B I I Ç Î N A R A N ı N
   vamı suretile faydalanmak,            H U K U K Î Ş A R T L A R N E L E R D I R .

     Bu hallerde belediyelerin taşınmaz mal­    Belediyenin mülkiyetinde bulunan  taşın­
   dan istifade edenler hakkında yetkili mahke­ maz malların fuzulî işgale mâruz kalıp kalma­
   melere başvurarak gereğini yapmaları icap et­ dığını araştırmak için her şeyden önce bu iş­
   mektedir. Fuzulî işgalin bir şekili olan ve bi­ galin fiili durumunun tesbiti gerekir. Tesbit
   rinci maddede yer alan tarzda bir belediye ta­ yalnız ecrimisil talebi için değil. Belediyenin
   şınmaz malının gasıp tarafından işgal edilip mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallardan ka­
   kullanılması veya bunun üzerinde izinsiz in­ mu idaresi olarak istifade edilebilmesi için de
   şaat, tesis vücude getirilmesi hallerinde uygu­ gereklidir. Bugün memleketimizde büyük şe­
   lanmak üzere medenî kanunumuzun 648, 651 ve  hir Belediyelerinin dahi özel kanunlarla, 6188
   656 ncı maddeleri vardır.            sayılı kanunla mülkiyetlerine devredilen hazi­
                            ne arazilerinin dahi henüz (taşınmaz mallar
     648 nci maddenin 2. fırkasında, bir kimse envanteri) nin yapıldığını söyleyemeyiz. Çoğu
   sahibinin rızası olmaksızın bir arsa üzerinde zaman Belediyeler şehrin neresinde, nelere sa­
   bina yaparsa, arsa sahibi sökülmesi fahiş bir hiptirler bunu bilememektedirler. Bunun sonu­
   zararı icap ettirmedikçe bu binanın yıkılma­ cu da Belediyelerin taşınmaz malları bâzı açık­
   sını istiyebilir ve yıktırma masrafı da izinsiz gözler tarafından işgal edilip menfaatlanma
   inşaat yapan kimseye, yani bina sahibine ait konusu olur.
   olur. Bu nokta üzerinde imar kanununun hü­
   kümlerini  hatırlamamak  mümkün   değildir.    Yargıtayımızm,  yazımızın başında belirt­
   Medenî kanunumuz  bu hükmü  getirmiş olma­  tiğimiz içtihat birleştirici kararında görüldüğü
   sına rağmen 6785 eayılı imar kanunim izinsiz  gibi bir taşınmaz malın yalnız işgal edilmiş
   inşaatların yıkılabileceği halleri özel kanun obnasmdan  dolayı ecrimisil istenemez. Ecrimi­
   olarak ayrıca teferruatiyle düzenlemiştir. Ko­ sil davasının açılabilmesi için mülk sahibinin
   numuzun  dışında olduğundan bu mevzu üze­   bir zarara mâruz kahnası şarttır.
   rinde fazla durmıyacağım. Medeni kanunumu­
   zun 656. maddesi ise bir malikin hakkını te­  ECRlMlSlL               DO­
   cavüz etmesinden dolayı bir zarara uğrayan           T A L E B I B I R Z A R A R ı N
   veya uğramak tehlikesinde bulunan kimsenin,  Ğ U Ş Ş A R T ı N A B A Ğ U D ı R .
   eski halin iadesini veya tehlikenin izalesi için Demek oluyor ki, bir kimse, kamu idaresi
   lâzımgelen tedbirlerin yapılmasını talep edebi­ taşmmaz malını kendi haline terkeder ise,
   lir demektedir. Ayrıca uğranılan zarar ve zi­ başkasının o taşınmaz malı işgali dolayisile bir
   yanın da tazmin ettirileceğini işaretlemiştir. zararı olduğunu iddia ederek ecrimisil isteye-
   Bu hükme  görede tecavüz bir arsaya izinsiz memekte, ancak mâlik taşınmaz malını kıymet­
   inşaat şeklinde vaki olursa arsanın maliki olan  lendirmek bakımından bir menfaat karşılığını
   belediye eski halin iadesini, yani inşaatın ber­ kaybetmiş ise (bundan mahrum kalmışsa) bu
   taraf edilerek arsanın eski haline getirilmesini hususu isbat etmek kaydile ecrimisili isteye-
   istiyebilir. Ancak bu hükümler mutlak değil­ bilmektedir.
   dir. Çünkü medeni kanunumuzun 650 nci mad­
   desine nazaran binanın kıymeti açıkça arsanın   Belediye idarelerinin tutumları sonucu ta­
   kıymetinden fazla ise, hüsnününiyetle hareket şmmaz  mallarını fuzulî işgallere terketmiş ol­
   eden levazım sahibi haklı bir tazminat muka­ dukları anlaşılırsa açılan ecrimisil davalarının
   bilinde tamamının mülkiyetinin kendisine ve­  kazanılmasına imkân yoktur. Ancak Belediye­
   rilmesini istiyebilir.              ler mevcut tecavüzün ortadan kaldırılmasını
                            isteyebilirler. O takdirde de 5917 sayılı kanun
                            hükümlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
     Diğer taraftan 648 nci maddenin aksi ma­
   nası da, eğer binanın yıkılması bina sahibi için  Bu kanun hükümlerinin bugüne kadar ge­
   fahiş bir zarara sebep oluyorsa o takdirde bi- reği gibi işlediğini iddia etmek mümkün de­
   nanm yıkımı cihetine gidilmeyecek demektir.  ğildir. Ancak küçük merkezlerde adlî vak'ala-


                                                  103
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14