Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

ğı hususu yargıtayımızca karara bağlanmıştır. tazmin alacağı olması ve taraflar arasında akid
      Bu tevhidi içtihat kararı da gösteriyor ki, ec- bulunmaması halinde de tazminatın haksız fi­
      rimisil'e hükmedebilmek için, mutlaka gasıbm  ilden doğan bir tazminat şeklinde tecelli ede­
      kullanmış olduğu yerin, gayrimenkulün, hak­  ceği ve borçlar kanununun ilgili hükümlerinin
      sız olarak elinde bulundurmuş olduğu arazi  dikkate alınacağı sonucuna genel olarak varıl­
      parçasından dolayı doğan zararları, elde ettiği maktadır.
      veya etmeği ihmal ettiği semereleri yalnız taz­
      min ile mükellef bulunduğu anlaşılmaktadır.     ECRİMİSİLLERDE   ZAMAN   AŞIMI

        Yoksa bir zarara uğramış olan malik veya    Kanunlarımızda ecrimisil müessesesi mev­
      zilyete ecrimisil adı altında herhangi bir taz­ cut olmadığına göre, bunlar için özel bir zaman
      minatın verilmesi bahis mevzuu değildir. Yar- aşımı süresinin tayin ve tesbit edilmiş olması
      gıtayımızın bu hususta varmış olduğu karar ec­ da bahis konusu olamaz. Yargıtaym, tetkik­
      rimisil mevzuuna geniş bir şekilde ışık tutmak­ lerimizin baş kısmında temas ettiğimiz içtihadı
      tadır. Böylece 2490 sayılı kanunun 67 nci mad­ birleştirme kararile ecrimisillerde (akde müs­
      desi hükmü usulî bir hüküm olarak kalmak­  tenit olmayan fakat hukuki  sonuçları bakı­
      tadır. Yani ecrimisil müessesesinin, şartlarını mından ayni mahiyette bulunan) kira bedelleri
      ve niteliğini belli eden esas hukuk hükmü de­ gibi mütalâa olunmuş ve ecrimisiUerin de borç­
      ğildir.                      lar kanunumuzun  126. maddesinin 1. fıkrasın­
                               da yazılı beş senelik zaman aşımına tabi olması
                               lâzımgeleceği sonucuna varılmıştır. Ancak 5 yıl­
        MEDENİ   KANUNUMUZ     VE ECRİMİ­    lık sürenin tahakkuk etse bile şagilinden beş
      SİL.                        yıldan önceki yıllara ait ecrimisiUerin de iste­

        Ayrıca medeni kanun ve borçlar kanunu   nilmesi lâzımdır. Çünkü zaman aşımı borçlu
      mecellenin koymuş olduğu ecrimisil esaslarını tarafından ileri sürülmedikçe, hakim kendili­
      kaldırmıştır. Kiraya verilmek suretile kullam- ğinden nazara alamaz. Mahkemelerimiz tara­
      lan gayrimenkuUerin  gaspı halinde ecrimisil  fından karara bağlanan ecrimisillere gelince,
      gerekmektedir. Malı haksız yere  kullanılan  bunların tahsil zaman aşımı on yıldır. Yani
      kimselerin istiyecekleri tazminatın dayanacağı on yıl dolüncaya kadar bu ilâmlarla ilgili ec-
      mevzuat hükmü  münhasıran  medeni kanımu-   rimisiller tahsil olunur.
      muzun 908 inci maddesidir. Bu maddeye göre    Zaman aşımına uğrayan ecrimisiUerin ta­
      de hak sahibinin zararı olmasa dahi, kötü ni­ hakkuk. tahsil ve muhasebe kayıtlarından ter­
      yetli zilyetten, elde ettiği menfaatin karşılı­ kini lâzımdır.
      ğının istenmesi hakkım ilgiliye bu madde hük­
      mü vermemiştir. Kanunumuzda  tam tazminat
      esası kabul edilmiştir. Bu arada tazminat mev­   BELEDİYE   EMLÂKİ  KAÇ ŞEKİLDE İŞ­
      zuunda malikin hakiki zararının karşılığı ol­ GALE MARUZ   KALABİLİR.
      ması esası daima göz önünde bulımdurulmuş-     Ecrimisil mevzuu incelenirken  bu soru
      tur. Demek oluyor ki, bir malın haksız yere üzerinde de durmak gerekir. Belediyeye ait ta­
      kullanması sebebile kira esasına göre istenilen şınmaz malların çeşitli yollardan fuzulî işgale
      alacağın medeni kanunun 908 nci maddesine   maruz kalacağı malûmdur. Bunların en önem­
      dayanan bir tazminat alacağı olduğu ve borç­ lileri şunlardır.
      lar kanunumuzun 41 ve sonraki maddeleri hü­
      kümlerinden, medeni kanunumuzun  908  nci     1 — Belediyeye ait arazi ve arsalar üze­
      maddesine aykırı olmayanların özellikle 42 ve rine izinsiz inşaat ve tesisler yapmak,
      44 ncü maddeler hükümlerinin bu tazminata     2 — Bir anlaşmaya dayanmaksızın  bele­
      uygulanması  mümkün  olmaktadır.        diyenin taşınmaz mallarında oturmak ve on­

        Bir malın haksız yere kullanılması sebe­ dan faydalanmak,
      bile kira esasına göre istenilen alacağın mede­ 3 — Belediyeye ait taşınmaz malların ki­
      nî kanunun 908 nci maddesi muvacehesinde bir ra süresi sona erdiği halde kira sözleşmesini

      102
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13