Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Yetkili mahkeme istanbul belediyesinin bu  biyet verdiği zararların da, bir tazmin davası
   istihkak davası ve iddiası neticesinde taraf­ konusu olamıyacağı malûmdur. Böyle bir za­
   lar arasında bir <bağıt münasebeti > bulun­  rara uğrayanlar ona katlanmağa mecburdur­
   madığını ve belediyenin bu kullanma dolayı-  lar. Kanun koyan, haksız fiil ile, sebepsiz ik­
   sile bir zarara uğramadığını gözönüne alarak tisabı birbirinden ayırmış olduğu için başka­
   istanbul belediyesinin vaki gasp olayı karşı­ sının malını haksız olarak kullanmanın bir se­
   sında davasını reddetmiştir. Yargıtay 1. hu­ bepsiz iktisap teşkü edeceği, bundan tekrar,
   kuk dairesi gasıplardan biri hakkındaki kararı sebepsiz iktisap borcu doğacağı da iddia olu­
   onamış, dördüncü hukuk dairesi de diğer ga­ namaz. Çünkü burada bir iktisap bahis mev­
   sıp hakkında kararı (başkasının mülkünü hak­ zuu değildir, iktisap ancak hukuki bir mua­
   sız olarak zaptedenlerin ve kullananların ecri- mele ile olur. Gasıpta ise, ne bir taraflı, ne de
   misil ile mükellef olacakları düşüncesile) boz­ iki taraflı bir hukuki muamele vardır. Gasıp
   muştur.                      onu işleyenin haksız bir fiilidir ki, bununla
                            gaspeden hem kanunun yasağına karşı gelmiş
     Bu durum karşısında 4. Hukuk dairesinin  olur ve hem de malını gaspettiği kimsenin, ka­
   kararından mülk sahibinin, zarara uğramış   nunun koruduğu  zilyetlik hakkını ihlâl eyle­
   olduğu ve zararın miktarını ispata muhtaç ol­ miş olur.
   maksızın taşınmaz malın mislinin getirebilece­
   ği bir kira karşılığı istemeğe haklı olduğu ne­ Bizim mevzuatımızda başkasının  elinde
   ticesi çıkmaktadır. Taraflar arasında bir an­ bulunan eşyayı gaspeden veya ona zorla teca­
   laşma bulunmadığı için belediyenin kira kar­ vüz eden kimse gasıp ve tecavüzden ileri gelen
   şılığı isteyip istemiyeceği hususu Yargıtay  zararı da tazmin edeceği gibi bundan çok yön­
   1. hukuk dairesince tartışılmış ve 4. hukuk da­ lü sorumlu bulunmaktadır. Medenî kanunumu­
   iresi ise ecrimisil mevzuunda mükellefiyeti ka­ zun 695 ve 696 ve 908 inci maddelerinde bu
   bul etmiş, böylece de içtihadın birleştirilmesi hususlar açıkça işaretlenmiştir.
   lüzumu hasıl olmuştur.                Konumuzda  temas ettiğimiz istanbul bele­
                            diyesinin davasında da görüldüğü gibi, beledi­
   . BORÇLAR   KANUNU   VE GASBIN  DU­   yenin ecrimsil adı altındaki isteğini, toplamış
   RUMU.                       ve elde edilmesi ihmal edilmiş semerelerin taz­
                            mini şeklinde <iddiayı> anlamak ve böylece
     Bizim borçlar kanummıuzda gasıbın kira­
   cı sayılarak kira karşılığı ile mükellef tutula­ yorumlamak da mümkün değildir.
   cağına dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi,   Semere  toplamayı ve ihtilâf mevzuu olan
   adî ve hasılat icarına dair maddelerden ve  şeyi semerelendirmeyi kurmamış böyle bir ni­
   borçlara ait bütün kaidelerden böyle bir hü­ yette bulunmamış olan kimsenin ne toplanan
   küm çıkarmak da mümkün  olamamaktadır.    semerelerin ve ne de toplanması ihmal edilen
                            neticelerin (mahsulün) tazminini istemeğe hak­
     Zira, başkasının malını haksız olarak kul­ kı vardır. Çünkü bu halde faydalanmanın or­
   lanmak bağıt hükümlerine (anlaşma-sözleşme)   taya çıkması veya faydalanma halinin ihmal
   tabi bir hukukî muamele olmayıp, borçlar ka­
   nununun haksız fiilden doğan borçlara müte­  edihnesile mevzuun, malikinin mevcutlarından
   allik hükümlerine tabi haksız bir fül olarak bir eksilmeyi meydana getirmemiş olduğu aşi­
                                Yani,
                            kârdır.
                                   malik
                                         zarara
                                             uğramamıştır.
                                       bir
   mütalâa olunmaktadır.
                            Bu düşüncelerden ötürü başkalarının <ta§ın-
     Haksız fiillerden borcun doğabilmesi için maz mallarını > haksız olarak zaptedip kullan­
   haksızlığa uğrayan kimsenin bu yüzden zarar  mış olan kötü niyetli gasıplann, o taşınmaz
   görmüş, zarara uğramış olması şartı aranmak­ malı haksız olarak elinde tutmuş olmasından
   tadır. Zarar ise, mumelekte bir eksilme hu­ doğan zararları ve elde ettiği veya elde etme­
   sule gelmesile vücut bulacağı gibi, zararın  ği ihmal ettiği mahsulleri tazmin ile mükellef
   tazmin borcu da ancak kanunda  yazılı olan  olup, bir zarara uğramış olan malik veya zilye­
   hallerde ortaya çıkıp, tazmin borcunun doğu­ de ecrimisil adı veya başka bir ad altında her­
   racağı kanımda yazılı olmayan fiUlerin sebe­ hangi bir tazminat vermekle mükellef olmadı-
                                                  101
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12