Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediyeleri       İlgilendiren       Önemli      Konular
                                             îlhan  ÇELİKKAYA
                                              îzmir Belediyesi
                                              Neşriyat Müdürü

        ECRlMÎSlL                      YARGITAY   GÖRÜŞÜ  VE  BiR MÎSAL
        Ecrimisil, eski hukukumuzdan kalma bir
      deyim olup, medenî kanunla borçlar kanunu­     Bizim hukuk  lügatımızda ise ecrimisil,
      muzda bundan  bahsedilmemektedir. Buna mu­   bir malm kullanılmasından doğan  menfaatin
      kabil medenî kanunla  borçlar kanunumuzun   para ölçülerile takdiridir. Meselâ kira bedeli
      yürürlüğe giriş tarihinden sekiz sene sonra ka­ tayin edilmeden bir yerin kiralanması halin­
      bul edilen 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve de vasıf, mevki ve kullanma tarzları bakımın­
      ihale kanımunun 67.  maddesinde  ecrimisil'e  dan kiralanan yere benzeyen yerlerin kira be­
                                delleri,
                                     yerin
                                         ecrimisili
                                              olur
                                   o
      dair bir hüküm bulunmaktadır.          rif olımmaktadır. de Bu tarif şekilleri şeklinde ta­
                                                      en
                                                 yanında
        Bu hükme  göre, fuzulî işgalden dolayı ec­ yüksek kaza organımız olan yargıtaym tutu­
      rimisil mahkemece  takdir olunur. Mukavele­  mu  nedir? Ecrimisil konusunda yargıtayımız
      nin bitmesinden sonra geçen günlerin kira be­ 1. hukuk dairesile Dördüncü hukuk dairesi­
      deli, mukavelede özel hükümler varsa ona gö­ nin kararları arasında çelişme olduğundan iç­
      re, yoksa ecrimisil olarak hüküm ve âmme ala­ tihadın birleştirilmesi yoluna gidilmiştir.
      cakları kanununa göre tahsil olunur. Ekili ara­
      zinin tahliyesi, mahsulün kaldırılmasına ka­    Yargıtaym  içtihadın birleştirilmesine ko­
      dar yapılmaz, şeklinde gerekli açıklama 2490  nu teşkil eden olay hakkında kısaca izahat
      sayılı kanunda yer almıştır.          verdikten sonra, bu konu hakkındaki tetkik­
        Keza arttırma, eksUtme ve ihale kanunu­  lerimiz sonunda elde ettiğimiz malûmatı izaha
      nun 67. maddesi ecrimisiUerin mahkemelerce   devam edelim.
      takdir olunacağını ve âmme alacakları kanu­    İstanbul belediyesinin mezarlık  olarak
      nuna göre tahsil edileceğini açıklamıştır. Ec­ kullanılmak üzere mülkiyetini iktisap etmiş ol­
      rimisil müessesesinin şartlarını ve nitelikleri­ duğu bir taşınmaz malın bir parçasına bir şa­
      ni 2490 sayılı kanun belli etmemiştir. Zaten hıs ve diğer bir parçasına da başka bir şahıs
      bu kanundan  bunları bekleme doğru olmazdı.  gasp suretile el koymuşlardır. Belediye bun­
      Demek  oluyor ki, kanunun 67 nci maddesi ec- lardan her birine karşı ayrı, ayrı istihkak da­
      rimisille ilgili yalnız usule ait bir hükümdür. vası açmış, bunların tahliyesine ve onar sene­
                                lik ecrimisilin kendilerinden tahsUine karar
        ECRlMİSlLİN  TARÎFt             verilmesini istemiştir.
        Ecrimisilin muhtelif tarifleri yapılmıştır.   Belediye bu toprak parçalarını herhangi
      Maliye Bakanlığımızın görüşüne göre ecrimi­   bir şekilde kullanmak istediği halde, zilyetli­
      sil, bir taşınmaz malın sahibinin gerek açık ğinin gaspedilmiş olması yüzünden kullanama­
      ve gerek muvafakati olmaksızın başka bir şa­ dığını ve zarara uğradığını mahkeme nezdinde
      hıs tarafından işgali üzerine, mülk sahibinin iddia etmemiş, ancak arazi parçasını işgal eden
      işgal edenden istiyeceği tazminattır. Bir taşın­ şahısların herbiri hakkında istihkak davası
      maz malın işgali mülk sahibinin muvafakatile  açmakla yetinmiştir. Belediyenin iddiası ken­
      yapılmış ise, işgal eden den istenecek bedel ki­ disi zarar görmüş olsun olmasın dava edenle­
      radır. Şu halde ecrimisil ile kirayı ayıran va­ rin, arsaları kullanmaları ve ondan istifade et­
      sıf, kiranın zımni veya açık bir sözleşmeye da­ miş bulunmaları dolayisile bir ücret vermekle
      yanması, ecrimisilin ise bir akit ve muvafa­ mükellef oldukları düşüncesine istinat ettiril­
      kate dayanmayan  işgalden doğmuş bulunma­   miş ve böylece mahkeme de bu iddianın müda­
      sıdır.                       faası yapılmıştır.

      ;100
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11