Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

mine yakm  yerlerde teneffüs edilen havanm   celi olarak şehrin tehlike bölgeleri tesbit edil­
   zararlı maddeleri ihtiva etmesini önlemektedir. meli ve hava kirlenme haritası düzenlenmelidir.
   Bacanın baş kısmı tehlikeli bölgeyi (kapalı    2 — Tüketilecek yakıta göre kazan ve so­
   tabakayı) aştığı anda dumanın vereceği zarar­ baların standardizasyonu cihetine gidilmelidir.
   da azaltılmış olur. Çıkan dumanın suhunetide
   bacaların çalışmasında büyük rol oynar. 1 litre   3 — Büyük  binaların (iş hanları. Bakan­
   hava 0° de  1,293 gr, 100° de 0,947 gr ve 200°  lıklar, Namık Kemal Mahallesi gibi grup ısıt­
   de 0,747 gr olduğundan ve esas itibariyle ha­ ma tesisleri) yeterli olmıyan baca yükseklik­
   vadan ibaret olan 200° lik bir duman, dışarı­ leri öncelikle artırılmalıdır.
   daki soğuk havaya  nazaran büyük bir itme     4 — Bazı büyük tesislere ve ilk plânda
   kuvvetine sahiptir. Bu itibarla baca yüksekliği hava gazı fabrikası ve elektrik santralına ya­
   ile dumanın sühuneti  havanın kirlenmemesi   pılacak etüd neticesi filtre konmalıdır.
   için olumlu etki yapar.               5 — Şehirdeki imar tarzı ve nizamı hava
                             kirlenmesi yönünden etüd edilmeli, durgun ha­
     V — HAVANIN   TEMİZ  TUTULMASI       va ceplerini önlemek için hâkim rüzgâr istika­
      İÇİN ALINACAK   TEDBİRLER        meti göz önünde tutularak küçük ve büyük sa­
     Havanın temiz  tutulması için alınacak   nayi mahalleri ve binalara ilâve kat verilmesi
   tedbirlerin bir çoğu büjoik yatırımı (Merkezi hususu bir esasa bağlanmalıdır.
   ısıtma sistemi gibi) zaruri kılmaktadır. Aşa­
   ğıda Ankara veya kirlenme tehdidinde olan ba­    C — Uygun  Yakıt
   zı şehirlerimizde memleketimiz şartlarına göre   1 — Şehre dağıtılmakta olan yakıtın se­
   kısa zamanda uygulanması  mümkün   olanlar   neden seneye kötüleşmesi  önlenmeli ve B-1'
   belirtilmiştir.                   maddesinde yapılması teklif edilen hava kirlen­
      A — Mevzuat  ve Kontrol Teşkilâtı     mesi haritasına göre en tehlikeli bölgeye toz
                             ve kül oranı en düşük olan yüksek kaliteli ya­
     1 — Havanın  temiz tutulması ile ilgili  kıt vermeli, tehlike derecesine göre çeşitli böl­
   mevcut mevzuata (6785 sayılı İmar kanununun   gelere verilecek yakıt cinsi tesbit edilmeli ve
   52 ve 1953 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun çe­  dağıtım titizlikle buna göre yapılmalıdır.
   şitli hükümlerine) ilâve olarak yeni mevzuat
   getirilmelidir.                     2 — Kurumun  teşekkülüne, kömür tane­
                                      kazan
                                büyüklüğü
                                         ızgara
     2 — Küçük  ve Büyük Sanayi ile 8 veya  lerinin sekonder hava sistemi ve alanı, ateşleme
                             tarzı,
                                                yüksek­
                                             baca
   10 daireden veya belirli bir hacim veya belirli liği büyük rol oynadığından hava kirlenme ha­
   bir kazan kapasitesinden jrukarı olan yapılara ritası göz önünde tutularak yukarıdaki husus­
   ait tesisler özel ruhsata tâbi tutulmalıdır.  ları sağlıyan bir yönetmelik düzenlemeli ve
     3 — İlgili daireler, müesseseler. Belediye, uygulamalıdır.
   ilim müesseseleri, bu işlerle ilgili sanayi tem­
   silcilerinden kurulu daimî bir istişare ve kont­  Not: 1964 yılında Bakanlıklar arası bir komisyon
                             tarafından
                                  kalorifer
   rol komisyonu kurulmalı, bilhassa Belediye bu  melik hazırlanmıştır. kazan ateşçileri iğin bir yönet­
   hususta teşkilâtlanmalıdır.
                               3 — Kok  linyit karışımı dumansız yakıt
     4 — Ateşçi kurslarındaki eğitimin daha
   iyi olmasını sağlamalı ve kursu bitiren ateşçi­ imalâtı cihetine gidilmesi için teşebbüse ge­
   lerin kontrolü yapılabilmelidir.         çilmelidir.
                               Yukarıdaki  hususlara  riayet edilmediği
     B — Teknik  ve Araştırma          takdirde şimdi bizi rahatsız eden kurum teh­
     1 — Havanın  kirlenme derecesini ölçen   likesi yanında, yakın bir gelecekte kükürt diok-
   ve sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca şeh­ sit mıkdarının yükselmesiyle tehlike daha da
   rin çeşitli yerlerine monte edilen cihazların artacak ve belki bu durumda olan dünyanın
   adedi artmlmak ve Meteoroloji Genel Müdür­  diğer şehirlerinde zaman zaman karşılaşıldığı
   lüğü ile ortak çalışma yapmak suretiyle, dere­ gibi insan kayıbma bile rastlanacaktır.

                                                   9^
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10