Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

başlar ve kapalı tabakanın tesiri ile jrukarı çı- rülmüştür. Ankara'da evvelden 3-4 katlı in­
      kamıyan su buharı o zemine yakm kısımlarda, şaata müsaade edilen yerlerde evler arasında­
      yüksek basınç ve rüzgârsız hava halinde, sis ki 6 m lik mesafenin muhafazasıyla kat adedi­
      husule getirir. Dumanda bulunan maddelerde   nin 8-10'a çıkarılmasının gerek evler arasında
      neme yardımcı olarak su buharının yoğunlaş­  ve gerekse dar sokaklarda durgun hava mey­
      masına  sebep olmakla sisin teşekkülünü ça-  dana getirmesine sebep olmakta bu halde ay­
      buklaştırır.                    rıca havanın kirlenmesine yol açmaktadır.
         % 100 nemli kır havasında görüş mesa­
      fesi hemen hemen hiç değişmediği halde, da­  III — DUMAN  İÇİNDEKİ   MADDELERİN
      ha az nemli olan şehirlerde, hava içinde bulu­       ÖZELLİKLERİ
      nan toz, kurum V.S. sebebi ile husule gelen sis   Dumanın  dağılmasında (dilüle olmasında),
      yüzünden  görüş mesafesi çok azalır. Toz, ku­ içinde bulunan fiziksel ve kimyasal maddelerin
      rum  ve su buharından husule gelen, görüşe  rolü çok büyüktür. Su da eriyen ve reaksiyon
      mâni olan ve aeresol adı verilen bu tekasüf kabiliyeti olanlar en önemlileridir, özgül ağır­
      nüveleri sağlık bakımından çok zararlıdır.
                                lığın etkisi dolajasıyla zemine yakın hava ta­
         Yukarıda belirtildiği gibi meteorolojik et­ bakasında ağır, yukarıdaki tabakalarda da ha­
      kiler dolayısıyla hava kirlendiği gibi, kirli ha­ fif maddeler bulımur. Böylece suda erimeyen
      va da meteorolojiye etki yapmaktadır. Du­   Karbonmonoksite  (Co) en çok üst tabakalarda
      mandaki  S02 nemin etkisi ile H2 Soa'e dönmek­ rastlanılır. Karbon monoksit ancak dar yollar­
      te bu da havanın oksijeni ile okside olarak sül- da motorlu taşıtların ekzoslanndan yoğun bir
      firik aside (H, 04) inkilâp etmektedir. Eğer şekilde çıktığı zaman tehlike arz etmektedir.
               S
      hava nemle doymuş  değil ise, asit sülfirikli Kalori değeri düşük ve çok kül yapan kömür­
      sisin kalkması daha uzun zamana ihtiyaç gös­ ler dumanda kül parçacıkları ve kurum gibi
      terecektir. Çünkü H2 Soı'ün hidroskopik özelli­ cisimciklerin fazlaca bulunmasına sebep olmak­
      ği dolayısıyla havadaki parçacıklar daha uzun tadır. Bir bakımdan da kül ve kurum alkalik
      müddet su emmeğe devam  edecek ve siste ça­ özellikte olduğundan asit tesiri yapan S02 nin
      buk ortadan kalkmıyacaktır.  Asit sülfirikin  etkisini yok etmekte ve bu suretle civardaki
      bitki, hayvan ve insanlara olan zararları ya­ bitkiler daha az zarar görmektedir. Kurumun
      nında madenlerde husule getirdiği Korroziyon- kanser ve bronşit hastalıklarını artırdığı da
      dan dolayı maruz kalınan zararları da büyük­ tesbit edilmiştir. Klor ve kükürt dioksit hava­
      tür. Bu cins devamlı sislerin insanca zayiat dan daha ağır oldukları için zemine yakm ta­
      verdiği (1950 yılında Londra'da, 1948 yılında bakalarda kalmakta ve insan sağlığına olum­
      Monongahelatal  USA)  çok görülmüştür. Yağ­  suz etki yapmaktadır.
      mur ve kar havadaki zararlı maddeleri temiz­
      lemekte ise de, yağışlardan sonra nemli ze­     IV — DUMANIN   DAĞILMASI
      minler bu maddeleri emmekte ve rüzgârlı ha­           (Emisyon)
      valarda bunlar tekrar havaya karışmaktadır.
                                  Dumanın  içindeki zararlı maddelerin ve
                                sühunetin yanında, bacaların jöiksekliğinin de
         n —  TOPOĞRAFİK   DURUM  ve      dumamn  dağılmasında rolü büyüktür.  Baca
              İNŞAAT  TARZI
                                yüksekliğinin 2 misli artırılması ile havadaki
         Vadilerde kurulan şehirlerle, bir şehrin yabancı maddelerin  yoğunluğu 4 misli, yük­
      yüksek  evleri arasında kalan bölgeler gajrri sekliğin 3 misli artırılmasıyla da yoğunluğun
      müsait şartlar doğurmaktadır. İnşaat tarzının 9 misli azaldığı tesbit edilmiştir. Bu demek
      değişik olması rüzgârın normal sür'atini etki­ oluyor ki havadaki zararlı maddelerin yoğun­
      lemekte ve bu suretle yüksek evler arasmda  luğu, baca yüksekliğinin mislinin karesi ile
      kalan yerlerde durgun hava kütlelerinin mey­ ters orantılıdır. Bacaların yüksek olması sa­
      dana gelmesine sebep olmaktadır. Fabrika ve  dece yukarılarda bulunan rüzgârın sür'atinden
      çok duman çıkaran tesislerin yakınındaki ye­ dolayı bir fayda sağlamamakta, aynı zamanda
      şil saha ve ormanlann olumlu etki yaptığı gö­ enversiyon tabakasmın üstünde kalmakla ze-

      98
   1   2   3   4   5   6   7   8   9