Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Havanın       Kirlenmesi         ve   Alınacak        Tedbirler

                                           Reşid  YALVAÇ
                                             Y. Mühendis

    Bir şehir ve kasabanın havasının kirlen­    I — METEOROLOJİK    ETKlLER
  mesi çeşitli sebeplerden ileri gelmekle beraber,  Rüzgârsız veya hafif rüzgârlı bir havada
  kirlenmeğe asıl etki yapan sebeplerin başlıca- bir bacadan çıkan dumanların hüzme halinde
  larını elektrik ve havagazı fabrikaları, büyük yükseldiğini veya dağıldığını görürüz. Bu şe­
  sanayi, iş hanları ve nakil vasıtaları olarak kilde husule gelen laminer akım, rüzgârın şid­
  sıralamak mümkündür.  Bımlardan  çıkan du­   detini artırması ile türbülansii akıma geçer ve
  manlar kükürt dioksit (So^), kükürt trioksit dumanın  havadaki karışımı (immisyon)  baş­
  (S03), fenol, organik kükürt bileşikleri ve kar­ lar. Dumanın rüzgâr karşısında ki türbülansii
  bon monoksit (en çok motorlu taşıtlardan çı­ akıma dönüşünde sühunet derecesinin de tesiri
  kan) gibi zararh maddeleri ihtiva eder. Bu  büyüktür. Güneşli bir havada, havanın sühu­
  maddelerden en zararlıları S02 ve S03 gibi kü­ neti her 100 metre yükseldikçe 1° C kadar dü­
  kürt bileşikleridir. Yakıtlarda bulunan kükür- şer. Nemsiz ve sıcak havalarda sühunetin yük­
  tün yanması ve okside olması neticesi husule sekliğe bağlı olarak düşmesi daha büjdiktür.
  gelen bu maddelerin zararlarını azaltmak için, Yani 1° C değişiklik için 100 metreden daha
  kullanacağımız yakıtlarda mümkün olduğu ka­  yukarılara çıkmak gerekir. Açık ve soğuk ha­
  dar kükürdü az olanlarını seçmemiz gerekir.  valarda ise alt tabakalardaki havanın sühuneti
  Taş kömür, linyit ve hafif yağlar % 1, orta daha düşük ve böylece 1° C sühunet düşüklü­
  yağlar % 2,5, ağır yağlar % 4 oranında kü­ ğü için, kuru ve güneşli havaya nazaran daha
  kürt ihtiva ederler. Yurdumuzda bilhassa An­ az yükselmek gerekir. Bu hal bazan negatif
  kara bölgesinde kullanılan yakıtlar ise % 1 bir durum arzeder. Yâni zemine yakın hava ta­
  den % 7'ye (Bolu linyitleri) kadar çeşitli mik­ bakalarının sühuneti yükseklerdeki havanın
  tarlarda kükürt ihtiva etmektedir.       sühunetinden  daha azdır. Enverisyon dediği­
                            miz bu halde hava durumu stabilleşir ve tür­
    Almanya'da  kullanılan yakıtlardaki orta­  bülansii akım sona erer. Havanın st3,bil olduğu
  lama kükürt oranı % 1,7 olarak alındığı tak­ bu alt tabaka "kapalı bir tabaka" hüviyetini
  dirde şehir ve kasabaların havasını zararlı ha­ taşır ve soğuk hava yukarı çıkamaz. Kapalı
  le getiren S02 mikdarmm günde 10000 ve sa­  tabaka içinde bulunan bacalardan çıkan duman­
  atte 400 tona baliğ olduğu hesaplanmıştır. An­ lar yukarılara yükselemiyerek, zararlı madde­
  kara'da ısıtma için yılda 500000 ton yakıt sarf lerini bu tabakada bırakır. Kapalı tabakanın
  olduğu ve bunun ortalama % 2,5 kükürt ihti­ kalınlığı azaldıkça zemine yakın yerlerde bu­
  va ettiği göz önünde tutulursa, altı aylık ısıt­ lunan havadaki zararh maddelerin yoğunluğu
  ma periyodunda ortalama günde 70 ton ve sa­ da (Konsontrosyonu) artar.
  atte 3 ton kükürt dioksit havaya karışmakta­
  dır. Kükürdün hava kirlenmesindeki önemini     Diğer taraftan havanın değişik sühunet­
  bu şekilde tesbit ettikten sonra esas itibariyle lerde değişik mıkdarda nem ihtiva ettiği de
  kirlenmeye tesir eden faktörler üzerinde dura­ malûmdur. Havanın soğuması ile içinde bulu­
  biliriz.                      nan nem de tekasüf etmeğe (Kondenzasyonî)


                                                  97
   1   2   3   4   5   6   7   8