Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

rın doğuşuna sebep olan bu kanununun büyük  müsb&t  cevap alamamak  halinde fuzuli şagil
      şehirlerde tatbik imkânlarının bulunmaması   davanın açılmamasında kendisinin haksız hare­
      neticesi fuzulî işgallerde men'i müdahale ta­ keti bulunduğundan dolayı mahkeme  masraf­
      leplerinin yetkili mahkemeler nezdinde dava  larına muhatap olur. Ecrimisil davalarının be­
      açılarak takibi yoluna gidilmektedir, idarî so­ del olarak <1000 lirayı aşmaması hâlinde Sulh,
      ruşturma ve bu yoldan netice elde etmek çok aşması halinde ise Asliye mahkemeleri nez­
      zor olmaktadır. Bu kanunun 4 ncü maddesinde  dinde tâkibi gerekir. Dava dilekçelerine mut­
      belirtilen 60 günlük ıttılaı müteakip müracaat laka mülkiyet belgesinin, dava açılmadan önce
      süresi, İdarece müracaatçıların karşılarına çı­ fuzulî şagile, ecrimisli rizasıle ödemesi için
      kartılmakta, 4 ncü maddedeki şartın dilekçe  tebligat yapılmışsa bunun da evraka iliştiril­
      sahipleri tarafından ısbatı zor olmaktadır. Kal­ mesi ve taşınmaz malın açık adresinin, ada,
      dı ki, kanunun 5 nci maddesinin son fıkrasında parselinin, fuzulî işgalin başladığı tarih ile de­
      her ne kadar men'imüdahale ile ilgili kararla- vam edip etmediğinin, yıllık ecrimisil mikda-
      rm  kesin mahiyette olduğu belirtilmişse de. rmm,  taşınmaz malın işgal edildiğini bilen en
      Anayasamızın  114 ncü maddesi muvacehesinde   az iki kişinin açık adreslerinin eklenmesi ge­
      bu kararların da itirazsız kalmıyacağı yargı rekmektedir.
      mercilerinin denetimi dışında tutuİEunayacağı    Ecrimisiller gerek 2490 sayılı kanunun 67
      aşikârdır.                     ve gerek atfı dolayisile 6183 sayılı âmme ala­
                                cakları kanununun ilgili hükümleri icabı mah­
        ECRÎMİSiL   DAVASININ   ŞARTLARI.
                                kemece  hükme bağlandıktan sonra âmme ala­
         Belediye gayrimenkullerine vâki tecavüz  cağı gibi tahsil olunur. Ecrimisil talebinde bu­
      dolayısı ile ecrimisil isteyebilmek için evvelâ lunabilmek herşeyden evvel taşınmaz malın,
      o gayrimenkulün Tapu ile mâliki olunduğunun  sahibi tarafından terkedilmemiş olması şarttır.
      ısbatlanması gerekmektedir. Keza  ecrimisilin  Mahkemeler  bu şartı aramaktadıirar. Terk
      dava açılmadan  tahsili mümkün olduğundan   edilmeme  halinin tesbiti ile mahkemelerce ec-
      fuzulî şâgile şu hususta müracaat etmiş ol­ rimisile hükmedilmektedir. Belediye idareleri­
      manın da faydalan vardır. Bu daha ziyade Hu­ nin her şeyden evvel taşınmaz mallarının ma­
      kuk Usulü Muhakemeleri  Kanununun  94 ncü   hiyetini, geniş bir envanterini tesbit ve icabe-
      maddesi gereğince ileride doğacak mahkeme   den işlemleri yapmaları hem belediye gelirle­
      masrafları bakımından Belediyeleri zarara sok­ rinin kaybına imkân vermez, hem de Beledi­
      mamak  için dikkate alınacak bir cihettir. Çün­ yelerin fuzulî işgaller neticesi mahkemeler nez­
      kü, dâvadan evvel talepte bulunmak ve buna  dinde hak aramasına sebep olmaz.


      104
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15