Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

labileceğini ve bilhassa Çahşma Bakaıüığı, ya­ nildiğini. Sendikalar Kanunu ise "hizmet akdine
   hut Bölge Çalışma Müdürlüğü kararı üzerine iş  göre çalışmayı veya nakUye mukavelesine göre
   mahkemesine  yahut Yargıtaya başvurulmuş ol­  bedenî hizmet arzı suretiyle çalışma, yaJıut ne­
   ması halinin ve bu adlî mahkemeler tarafmdan  şir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyi
                                              ş
   yetki uyuşmazlığı ve çağrı yönünden herhangi  meslek edinmiş bulunanlar ve adî irket muka­
   bir karar verilmiş bulunmasının, çağrı yetkisi velesine göre ortakhk payı olarak esas itibariyle
   üzerine çıkan ihtilâf dolayisiyle Bakanlığın ve­ fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle bir işyerinde
   ya bölge müdürlüğünün kararlarına karşı Da-   çalışanlar bu kanun bakımından işçi sayılırlar"
   mştaya başvurmaya  mâni bir halin bulunmadı­  demektedir.
   ğım Danıştayımız 8. Dairesi 21.12.1965 tarihli
                               Bu
                                    muvacehesinde
                                 tarifler
   esas 1864 ve 3574 sayıh karariyle belirtmiştir. acaba işçi kavramını tesbit için grev bakımından
                                                  üze­
                                            hangi arif
                                               t
     Yargıtayımız 9. Hukuk Dairesi 22.9.1966  rinde durulacaktır? Bu konuda muhtehf düşün­
   tarih ve 8992 esas, 30 sayılı karariyle iş kolu celerin ortaya atılmasmdan sonra 274 Sajolı
   seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetki
   alan ve ajmı iş kolunda kurulu diğer sendikamn Sendikalar Kanununun 2. maddesindeki işçi ta­
                             rifinin
                                    itibariyle
                                         grev bakımından da na­
                                prensip
   yetki itirazı reddedilmek suretiyle, yetki durumu  zara alınmasının gerektiği üzerinde ısrarla du­
   kesinleşen sendika, o iş koluna bağlı bütün iş­ rulmaktadır. 275 Sayıh Toplu Iş Sözleşmesi,
   yerlerinde değil, yalmz yetki aldığı işyerlerinde Grev ve Lokavt Kanununda grev, toplu sözleş­
   toplu iş sözleşmesi yapabileceğini, bu suretle me yapılmasını veya ona riayeti sağlıyacak bir
   alınan yetki kararının diğer işyerlerinin işveren­ mücadele vasıtası olarak belirtildiğinden, toplu
   leri için kaziyei muhkeme olmadığmı belirtmiş­ iş sözleşmesi ise, ancak hizmet akitleriyle ügili
   tir. Böylece Yargıtayımızın bazı önemli kararla- bulunduğundan 275 sayılı kanundaki işçi tabiri­
   rma temas ederek toplu iş sözleşmesi, yetki me­ nin hizmet aktine müsteniden çalışan bir kim­
   selesi ve diğer önemli hususlar üzerinde açıkla­ seyi istihdaf ettiği anlamı çıkmaktadır. Demek
   malarda  bulunmuş olduk.
                                  I
                             oluyor ki, ş Kanunu şümulüne giren bir yerde
                             çalışıp çalışmama, bedenî veya fikrî mesailerin
   ŞİMDİ  D E 275 A Y I U KANUNUN   G R E V L E  üstün olup olmaması, iş verenin temsil yetkisini
           S
      İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN    ÖNEMLİ       haiz olup olmama, bir fark yaratmadan hizmet
      NOKTALARINI   BELİRTECEĞİZ        akti dolayisiyle ister Iş Kanununun, ister diğer
     1961 Anayasamızın yürürlüğe girmesinden   çalışma sahalarım tanzim eden Iş Kanunlarımn
   sonra 15.7.1965 tarihinde 275 No. lu kanun çı­  (Deniziş K. - Basında çalışanları ilgilendiren ka­
   karılarak memleketimizde grev müessesesi or­  nun) şümulüne giren bir işte çalışılsm veya ça­
   taya konmuştur. Anayasa Mahkememizin kara­   lışılmasın önemli olan husus, hizmet aktine müs­
   riyle, î ş Kanunumuzun grevi yasaklıyan 71.   teniden bir çalışmanm yapılıp yapılmadığından
   maddesinin iptal edilmesi neticesinde bu kanu­ hareketle, grev bakımmdan işçinin "hizmet ak­
   nun çıkarıldığı malûmdur. Grev, topluca çalış­ tine müsteniden çahşan bir kimse" olduğu orta­
   mamak suretiyle işçUerin bir iş kolunda veya iş  ya çıkmakladır. Bu arada iktisadî devlet teşek­
   yerinde faaliyetlerini durdurmağıdır. Grevin ta­ külleri personehnin durumuna grev bakımından
   rifi için de, herşeyden evvel işçi kavramının tes- ve işçi tabiri dolayisiyle temas etmek lüzumlu
   biti gerekmektedir.                olacaktır.


          İŞÇİNİN  TARİH               İKTİSADÎ  TEŞEKKÜLLERDE
                               G R E V YÖNÜNDEN  İŞÇİ V E HİZMET
     275 sayılı kanunda, bu bakımdan bir sara­
   hat yoktur. Ancak Iş Kanunumuzun birinci mad­       AKTI MÜNASEBETLERİ
   desiyle 274 Sayih Sendikalar Kanununun 2. mad­    Bugün memleketimizde  devlet, iktisadî ve
   desinin 1. bendi "işçiyi" tarif etmiştir. Fakat ticarî sahaya çeşitii şekillerde müdahale etmek­
   bu tarifler ayrı a5mdır. îş Kanunu "bir iş akdi  tedir. Karma ekonomi içinde mütalâa edilen bu
   dolayisiyle başka bir şahsın işyerinde bedenen teşekküller kamu teşebbüsü olarak bizde (İkti­
   veyahut bedenen fikren çalışan kimseye işçi" de­ sadî Devlet Teşekkülü) olarak isimlendirilir. Bi-

                                                   487
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14