Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

kararları "belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi" sendikasımn iş kolunda da çoğunluğu haiz ol­
     hükmündedirler. Fakat bu, ancak toplu menfaat   madığının, işveren sendikasmın iddiası halinde
     uyuşmazlıkları için bir mâna taşımaktadır. Top­ bu iddiasını ispat edecek belgeleri ortaya koy­
     lu hak uyuşmazlığında kanunî hakem kararının  ması mecburiyetini behrtmiştir. Ayrıca işyerin­
     neticeleri, tıpkı özel hakem kararlan gibi genel de toplu iş sözleşmesinin mevcut olması, o işye­
     hükümlere tabi olmak gerekir. Ayrıca, uyuşmaz­   rini de kapsamak suretiyle iş kolunda toplu iş
     lığın her safhasında taraflar' anlaşarak özel ha­ sözleşmesi yapılmasına engel olmıyacağım, aynı
     keme başvurabilirler, ister uzlaştırma, ister grev  şekilde iş kolunda toplu iş sözleşmesi bulunması
     veya lokavt safhasında, ister kanunî hakemlik da, işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapıl­
     safhasında uyuşmazlık bulunsun taraflar özel  masına mâni teşkU etmiyeceğini ve bu arada
     hakeme  başvurmak  istediklerini yetkih maka­  iş kolu seviyesindeki toplu iş sözleşmelerinin
     ma bUdirince, uyuşmazlık derhal özel hakeme  genel normları tesbit ettiğini, yani normatif bir
     intikal ettirihr. Bir tarafın müracaatı üzerine, nitelik taşıdığını, işyeri seviyesindeki toplu söz­
     özel hakeme gidilmesi mecburiyeti 275 sayılı ka­ leşmeler ise, fer'i bir karaktere sahip bulundu­
     nunun 43 üncü maddesinde açıkça işaret edildiği ğunu Yargıtayımız belirtmiştir.
     gibi, ancak toplu iş sözleşmesinde bu yolda ka­  Keza yine 9 uncu Hukuk Dairesi 3.1.1966'
     yıt bulunmasına bağlıdır. Toplu iş sözleşmele­ tarih, esas 5919-62 sayılı karariyle bir iş kolu
     rinde yer alan böyle hükümler, bu hükümlerin veya işyerinde çoğunlukta bulunan sendikamn
     şümulüne giren konularda grev ve lokavt hakla­
                                         yapmağa
                                   sözleşmesi
     rının kullanılmasından feragat anlamını da ta­ toplu iş bildiri, üân şartlarının yetkili bulunduğu­
                               nu
                                                 kavramınm
                                              yetki
                                 ve
     şır. 275 sayılı kanunun 26. maddesinin 2. fıkra­ kapsamı içinde mütalâa etmeye imkân bulun­
     sı böyle hükümlere cevaz bulunduğunu belirt­
                                                  kanunun.
                                          Zaten
     miştir. Buna mukabü yine aynı maddenin 1 inci  madığını behrtmiştir. kolunda 275 sayılı işçUeri ço­
                                nci
                                  maddesi,
                               7
                                              çalışan
                                       bir iş
     fıkrası, ferdî hizmet akitlerine grev veya lokavt ğunluğu temsil eden işçi federasyonunun veya
      baklandan vazgeçirmesine veya bu hakların kı­ iş kolu esasına göre kurulmuş işçi sendikasının,
      sılmasına dair hükümler konulamıyacağını, şa­
                                                     söz­
      yet konulmuşsa bunların bâtıl olacağını belirt­ o iş kolundaki işyerlerini kapsayan toplu iş ifade
                               leşmesi
                                            olduğunu
                                        yetkili
                                   yapmaya
                                                 açıkça
      miştir. Görüldüğü gibi, 275 Sayılı Toplu ş Söz­ etmiştir. Keza kanunun 12 nci maddesi de üân
                         î
      leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu "kısmî ser-  ve bildiri şartlarını yetki kavramının kapsamı­
      besthk sistemim" çeşitli yönlerden kabul ederek  na koymağa müsait bir metin getirmemiştir.
      düzenlemiştir. Prensip itibariyle taraflar iş u- Keza yine Yargıtayımız Hukuk Genel Kurulu
      yuşmazhklannın  halli hususunda serbesttirler. 10.11.1965 tarih ve 9/643 ve 405 sayılı karariyle
      Fakat bir yandan grev ve lokavt tahditleri, di­
                                    sözleşmesindeki
                                  iş
      ğer yandan uzlaştırma safhasından geçme mec­  toplu haklarını işverenden tahkim şartlanmn ki­
                                                    bağla-
                                             istiyen,
                                                 işçiyi
                               şisel
      buriyeti, grev ve lokavt kararını karşı tarafa rmyacağım, tahkim şartının işçi sendikasiyle iş­
      bildirdikten sonra, bekleme mecburiyeti gibi çe­ veren arasında cereyan ettiğini ve özel hakeme
      şitli kısıtlamalar kanunda kabul edümiştir. Böy­
      lece toplu iş sözleşmesi, toplu görüşme, uzlaştır­ başvurmanın teşmil edUemiyeceğini işaretlemiş­
                               tir.
      ma, tahkim, grev ve lokavt müesseseleri "kısmî
      serbest sisteminin" birer parçası olarak ortaya  Bir iş kolunun tümü hakkında değil, bir
      çıkmaktadır.                    kısım işyerleri hakkmda, iş kolu esasına göre
                               toplu sözleşme yapılabileceği Yargıtayımız 9.
       TOPLU  İŞ SÖZLEŞMESİ   KONUSUNDA       Hukuk  Dairesinin 26.11.1965 tarihli kararında
        YARGITAYIMIZIN    BAZI ÖNEMLİ       belirtilmiştir. Keza toplu sözleşmenin bir hük­
          KAKARLARININ    TETKİKİ        münün  sözleşmeye aykırı olarak uygulanmasın­
        Toplu iş sözleşmelerinin yapılması safha­ dan mütevellit anlaşmazlıkların iş mahkemele­
      sında birinci derecede önemh olan konu, işçi sen­ rinde halledileceğini, çağrı yetkisi üzerine çıkan
      dikasının iş kolunda çoğunluğu meselesidir.  ihtilâfta Çalışma Bakanhğı, yahut Bölge Ça­
      Yargıtajnmızın 9 uncu Hukuk Dairesi 7.2.1966  lışma Müdürlüğü tarafından verilen kararlar
      tarihinde E. 1252 ve K. 10 sajalı karariyle, işçi aleyhine süresinde Danıştaya iptal dâvası açı-
      486
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13