Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

TOPLU  GÖRÜŞME   SAFHASINA   GEÇİŞ     tarafın başvurmaları üzerine devletin bir organı
                             olarak vazife görecek olan hakem kurulları u-
     Bilhassa toplu menfaat ujruşmazlıklarmda
   önce toplu görüşme safhasına kanunen başvur­  yuşmazlığı çözme yetkisine sahip kılınmışlardır.
   mak zarureti vardır. Bu görüşmelerde bir an­ Karşı tarafın buna razı olmaması önem taşımaz.
   laşmaya varılırsa toplu iş sözleşmesi yapılmak­ Nihayet hakem kurullannm kesinleşmiş karar­
   tadır. Bu görüşmelerin netice vermemesi halin­ larına taraflar uymak mecburiyetindedirler. 275
   de taraflarca seçilen birer tarafsız aracı ile bir  sayılı kanunun bu konuya temel olan 19. mad­
   üçüncü tarafsız aracıdan teşekkül eden uzlaş­ desinin 3. bendinin 2. fıkrası devamlı tenkit
   tırma kurulu ile uzlaştırma safhası başlar, ta­ mevzuu olmaktadır. Nitekim tenkitler daha zi­
   raflar bu kurulun çoğunlukla aldığı kararı ka­ yade bu maddenin kötü tarzda kaleme alınmış
   bul ederlerse mesele kalmaz ve toplu sözleşme olduğu yolundadır. Bu maddede zikri geçen hal­
   yine yapılır. Kanun, uzlaştırma kurulu kararla­ lerde greve veya lokavta karar verilmesi kanu­
   rının toplu iş sözleşmesi hükmünde olduğunu  nen caiz olmıyan hallerde taraflar, özel veya
   beürtmiştir.                    kanunî hakeme başvurabilirler denmektedir. Bu
     Şayet uzlaştırma safhasında netice alına­ hükümden, hangi halde kanunî hakeme gidilece­
                                 önce
                              daha
                             ği,
                                             uzlaştırma
                                                  saf­
                                           ve
                                    toplu
                                       görüşme
   mazsa bu keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir. halarından geçmenin şart olup olmadığı, kanunî
   Bu tutanak alındıktan sonradır ki, işçi teşek­ hakeme gitmek için taraflardan birinin müra­
   külü greve, işveren ise lokavta gidebUir. Demek  caatının kâfi sayılıp sayılmadığı anlaşılmamak­
   ki uzlaştırma kurulunda teklifleri kabul edilen tadır. Fakat madde metni kanunî hakeme baş-
   taraf da bu uzlaştırma kurulu kararını diğer ta­ vurulabilmes için aşağı yukarı iki şart aramak­
   raf kabul etmeyince onu icbar için greve veya tadır: Bunlardan birincisi bir toplu iş uyuşmaz­
   lokavta karar verebilir. Bununla beraber ken­ lığında grev veya lokavt kararı alınabilecek saf­
   disince yapılması gereken işlemleri yapmıyarak haya gelinmiş olmalıdır. Fıkradaki bu madde­
   uzlaştırma toplantısı yapümasını imkânsız hale de "zikri geçen hallerde" ibaresiyle bu kastedil­
   sokan işveren ise, lokavta, işçi teşekkülü ise gre­ mektedir. Demek ki; gerek toplu menfaat uyuş­
   ve karar vermesi hüsnüniyet kaidesiyle bağdaş­  mazlıklarında, gerekse toplu hak uyuşmazlıkla­
   madığı için ve kanunun uzlaştırma konusundaki  rında vaki uzlaştırmanın netice vermediğinin
   gayesine aykırı düşeceğinden bu sebeple Yargı- bir tutanakla alınmış olması gerekmektedir,
   tayımız Ceza Genel Kurulunun 31.5.1965 tarih  ikinci şart da grev yeva lokavt karan alınması
   ve 212 esas D-7, 221 sajolı karariyle uzlaştırma  caiz bulunmamalıdır. Fıkradaki "grev veya lo­
   toplantısına gelmiyen, temsilci göndermiyen ve­  kavt kararı verilmesi kanunen caiz olmıyan hal­
   ya tarafsız aracı seçmiyen taraf, işveren olduğu lerde" ibaresi bu noktayı ifade etmektedir.
   zaman işçilerin grev yapabüeceğini, aynı davra­
   nışta işçi teşekkülü bulunursa işverenin de lo­  Grev kararı alınması yasak olan hallerde,
   kavt yapabileceğini, fakat i}/iniyet esaslarına ay­ toplu görüşme ve uzlaştırma netice vermediği
   kırı davranan tarafın bu haklara sahip olamı- takdirde, taraflardan herbiri uyuşmazlığın çö-
   yacaklarmı kabul etmiştir.            zülmesindeki toplu iş uyuşmazlıklariyle, iş kolu
                             seviyesinde olup da yalnız bir Ude bulunan iş­
     Grev veya lokavt karan alan tarafın yu­ yerlerini ilgilendiren toplu iş U3ruşmazhklannda
   karıda sözü geçen tutanağı aldığı tarihten itiba­ il hakem kuruluna, birden fazla üde bulunan
   ren 6 iş günü içerisinde bu kararım karşı tarafa
   yazılı olarak bildirmesi gerektir. Bu bildiri ta­ işyerlerini ilgilendiren iş kolu seviyesindeki u-
   rihinden itibaren 6 iş günü beklendikten sonra yuşmazlıklarda yüksek hakem kuruluna yapıl­
                               gerekmektedir.
                             ması
   taraflar işçi teşekkülü ise grev, işveren ise lo­
   kavt kararını uygulayabUirler. Grev ve lokavt
   kararı alınamıyan haller için kanunumuzda ka­   HAKEM   K U R U L U KARARLARININ
   nunî hakeme başvurma imkâm  düzenlenmiştir.        HUKUKÎ   MAHİYETİ
   Bu, bir mecburi tahkim sistemidir. Yani taraf-   275 sayılı kanunun 37. maddesinin birinci
   larm hakeme  gitme konusunda hiçbir rıza ve  fıkrasında ifade edildiği gibi, kesinleşmiş l ha­
                                                 i
   taahhütleri bulunmamasına  rağmen yalnız bir  kem kurulu kararlariyle yüksek hakem kurulu

                                                  485
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12