Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Belediye      İşverenin     İş  Uyuşmazlıkları         ve


        Grev    Konusundaki        Hukuki     Durumun       Tetkiki
                                            ilhan ÇELİKKAYA
                                            Belediye Neşriyat Müdürü


        Bu yazımızda işçi ve işveren uyuşmazhkları tilâfı ve tek başlı iş ihtilâfı tariflerinin bu uyuş­
      ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı üzerinde dura­ mazlık şekillerini ifade ettiği de anlaşılmakta­
      rak belediye işvereninin hak ve menfaat uyuş­ dır. Memleketimizde işçilerle işverenlerin hak
      mazlığı, ferdî ve toplu uyuşmazlık üe bu konu­ uyuşmazlıklarının çözülmesiyle ilgili olarak iş
      larda memleketimizde  uygulanan  sisteme ve  mahkemeleri  kurulmuştur. İş Kanununun  işçi
      Yargıtayımızın  bazı önemli kararlarına temas ve işveren tarifi dışında kalanların hak uyuş­
      edeceğiz. Ayrıca grev ve lokavt konusunda da mazlıklarını iş mahkemesi kurulmamış olan yer­
      belediye işvereninin hukukî durumunu tetkik  lerde genel mahkemeler görmektedir.
      edeceğiz.
                                TOPLU  İŞ UYUŞMAZLIKLARININ    HALLİ
        KONUNUN   MEVZUAT   YÖNÜNDEN         İÇİN UYGULANAN   MEVZUAT   NEDİR?
               TETKİKİ
                                  1961 Anayasamızla işçiler, işverenlerle olan
        işçi ve işveren uyuşmazlıkları çeşitli bakım­ münasebetlerinde ekonomik ve sosyal durumla­
      lardan tasnife tabi tutulmaktadır. Bunlar uyuş­ rını korumak için veya düzeltmek amaciyle top­
      mazlığın önemine ve doğuş sebeplerine ve hattâ lu sözleşme ve grev haklarına sahip olmuşlar­
      çıktığı sektöre göre yapılan tasniflerdir. Uyuş­ dır. Kanunumuzda işçiler bakımından, ancak iş­
      mazlık hak ve menfaat U3aışmazlığı olarak orta­ yerinde veya iş kolunda işçilerin çoğunluğunu
      ya çıkabilir. Adından da anlaşılacağı gibi hak temsil eden sendika ve federasyonlarm taraf
      uyuşmazlığı taraflardan birinin, diğerinin hak­ teşkü ettiği uyuşmazlıkların toplu iş uyuşmazlı­
      kını ihlâl etmesiyle ortaya çıkar. Menfaat uyuş­ ğı olduğu belirtilmiştir.
      mazlığı ise, daha ziyade çalışma şartlarında ik­
      tisadî ve içtimaî bakımdan tek taraflı olarak   Toplu iş uyuşmazlığında kanunî greve veya
      değişiklik yapılmasım ifade eder. Meselâ ücret lokavta başvurabilmek için evvelâ uzlaşma hu­
      ve iş saatleri konusunda bir tarafın, karşı tara­ susunda teşebbüs yapılması şarttır. Bizde Ana-
      fın menfaatlerim ihlâl etmesi gibi. Bizim mem­ yasa3a hazırlayanlar hak uyuşmazlıklanmn top­
      leketimizde İş Mahkemeleri Kanununım birinci  lu dahi olsa normal hal yolunun mahkemeye
      maddesiyle, bu ayırıma aşağı yukarı dayanmış­ müracaat olduğunu kabul etmişlerse de, mah­
      tır. Aynca Iş Kanununun 275 sajah kanunla   kemeye müracaatla sonuç alınmasının uzun sü-
      kaldırılan 75 inci maddesi de kısmen bu ayırmu rebüeceği mülâhazasiyle toplu hak uyuşmazlık­
      gözönünde  tutmakta idi. Toplu İş Sözleşmesi, larında Grev ve Lokavt Kanunu ile bu imkân
      Grev ve Lokavt Kanunumuz menfaat uyuşmaz­   sağlanmıştır. Nitekim Yargıtayımız 9 uncu Hu­
      lıklarında grev ve lokavt ile, hak uyuşmazlıkla­ kuk Dairesi 18.2.1965 esas, 915 sayıh karariyle
      rında ise, bunları ayrı esasa tabi tutan kanu­ toplu sözleşme yapmaya yanaşmıyan işverene
      nun 19 uncu maddesi hükmü ile, bahis mevzuu karşı 275 sayılı kanunda gösterUen ve biraz
      hak ve menfaat uyuşmazlığının bizim kanun­   sonra izah edeceğimiz şartların gerçekleşmesi
      larımızda da yer aldığı kolayca görülür. Grev halinde, işçi teşekkülü greve başvurabilir de­
      ve Lokavt Kanunumuzun  (275 sayılı kanun) 64. miştir. Ayrıca, Yargıtayımız, işvereni sözleşme
      maddesiyle, kaldırılan İş Kanununun 77 nci mad­  yapmıya zorlıyacak bir dâvamn söz konusu ola-
      desindeki tarif dikkate alınırsa, toplulukla iş ih­ mıyacağım da belirtmiştir.


      484
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11