Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

payları bakımından hem köy personelinin hem  1259, köylerle birlikte ise otuzyedi bine baliğ
   de köy seviyesinde hizmet gören öğretmen,   olmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi hariç di­
   ebe, sağlık memuru gibi saha elemanlarmm da ğerleri kendi müstakil eğitim ünitelerini ve mer­
   destekleyici eğitime tabi tutulmaları gerekmek­ kezlerini kuracak, eğitim programlarını uygu­
   tedir.                       layacak malî takatten, araç ve gereç, personel
                             kaynaklarından  yoksundur. Bu bakımdan  bu­
           E Ğ İ T İ M A L A N I       rada eğitim yönünden asıl görev idarî vesayet
     Mahallî idareler personelinin hangi alanlar­ makamı olan merkezî Hükümete, özellikle İçiş­
   da eğitilmesi gerektiğine gelince bu idarelerde leri Bakanlığına düşmektedir.
   çalışan teknik, idare ve büro personelinin her
   biri için kendi mûtat hizmetleri konusunda uy­   Bu durumu ve ihtiyacı nazara alan İçişleri
   gulanacak teknik ve meslekî eğitim programla­ Bakanlığında amaç ve konularındaki benzerlik
   rının yamsıra toplulukların teşebbüs gücünü  gözönünde bulundurularak,  plânda  kurulması
   geliştirecek, kalkınma çabalarına ve mahallî  öngörülen toplum kalkınması enstitüsünün ma­
   yönetime katılmalarını sağlıyacak ve gehştire- hallî idareler personeli için gerekli eğitim prog­
   cek metotlar, sevk ve idare, halkla münasebet­ ramlarını da gerçekleştirecek şekilde teşkilât­
   ler, beşerî münasebetler, haberleşme gibi dav- lanması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Mu­
   ramşların değiştirilmesine matuf konuların da tasavver enstitüde bir taraftan yüksek kademe
   eğitim programlarının kapsamına alınması fay­ personelin toplum kalkınması metot ve ilkeleri
   dalıdır.                      bakımından  yöneltme eğitiminin, diğer yandan
                             mahallî idareler görevlilerinin kurslar, seminer­
        E G Î T Î M İ N U Y G U L A N M A S I
                             ler, konferanslar vs. yoluyla hizmet içi eğitimi­
     Mahallî idarelerin sayısı, köyler hariç  nin sağlanması düşünülmektedir.

                                                   483
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10