Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

4 — Ademî merkeziyet ükelerine göre ma­ şimdi üzerinde çalışılmakta olduğu gibi bir tek
     hallî idarelere yeni görev ve yetkilerin devredi- temel kanun ile bütün kamu personel rejiminin
      lebilmesi ve vesayetin belirli bir hadde indirile­ düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu şeküde ma­
      bilmesi için mahallî idarelerin bu görevleri ka­ hallî idareler ehil eleman bulabilme ve elde tut­
     bule hazırlanması ve liyakat kesbetmesi,    ma imkânına kavuşabileceklerdir.
        5 —• Halkla yakın teması olmaları dolayı-
      siyle toplum kalkınması alanında da mahallî        EĞİTİMİN  KAPSAMI
      idarelere önemli görevler düşmektedir. Bu     Mahallî idarelerde eğitim programlarının
      alanda da idarelerin başarılı ve etkili olması lüzumu kabul edildikten sonra kimlerin bu eği­
      teşkilâtta çalışan her kademedeki personelin  time tabi tutulması gerekeceği sorusu akla gel­
      icraatma ve başarısına bağlıdır. Personelden  mektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964
      beklenen randımanı sağlamak ise ancak eğitim Eylülü itibariyle özel idare ve belediyeler per­
      ile mümkün olabUecektir.             sonelinin öğrenim derecelerine göre dağılımım
                               tesbit eden bülteni tetkik edildiği zaman sayısı
           EĞİTİMİN  AMAÇLARI          onaltı bini geçen özel idareler personelinin beş­
                               te birinin ancak okur yazar, yarısına yakın kıs­
        Mahallî idareler personelinin eğitilmesiyle mının da ilkokul mezunu olduğu görülür. Orta­
      varılması düşünülen hedefler şunlardır:     dan yukarı eğitim gören personel oram %7 ci­

        1 — Personeli hizmeti başarılı bir şekilde varındadır.
      ifaya hazırlamak ve 657 sayılı Devlet Memurla­   Kırkbeş binden fazla personelin çalıştığı
      rı Kanununun 214 üncü maddesinde belirtildi­ belediyelerde de mevcudun aşağı yukarı yarısı
      ği gibi "hizmete yatkınlıklarım sağlamak",   Ukokul mezunudur. Okur yazar, ilk ve ortaokul

        2 — Halka daha iyi, verimli, süratü hizmet mezunu olanların oranı ise %75'i geçmektedir.
      götürmek ve bunun için personelin bügisini ol­
                                  Bu
                                   öğrenim
      duğu kadar görevindeki tutum ve davranışım  kadar şümullü bir tablosu mahallî idarelerde ne
                                            programının
                                         eğitim
                                                  uygulan­
      da geliştirmek,
                               ması gerektiği gerçeğini ortaya kojonaktadır.
        3 — Yme 657  sayılı Kanunun 214 üncü  Burada gösterüen personele ilâveten belediye
      maddesinde sayıldığı gibi personeU "daha ile- başkanı, ü genel meclisi ve belediye meclisi üye­
      riki kadrolara hazırlamak",           si gibi seçimle işbasına gelen uzuvlar için de,
                               mahallî idarelerin millî kalkınmadaki rolleri
        4 — Dördüncü olarak da personele çalış­
      makta olduğu kuruluşun  amaç ve çalışmaları  nazara alınarak, seminerler uygulanması ihti­
                               yaç
                                  olarak
                                     belirmektedir.
      hakkında gerekli bilgileri vermek, görevinin ku­
      ruluş içindeki yerini anlamasım sağlamak ve bu Bu konuda ilk adım atümış bulunmaktadır, iç­
      suretle kendisinde başarısını arttırıcı bir etken işleri Bakanlığı ve Türk BelediyecUik Demeğinin
      olarak tatmin hissi geliştirmek.        işbirliği ile 1967 yılında kurulan belediyelerin
                               başkanları için bir seri seminer düzenlenmiştir.
        Burada önemli bir noktaya temas etmekte  Bu seminerlerin gelişen bir şekilde devamı hiz­
      fayda vardır. O da mahallî idarelerin büyük metlerin verimliliğinin artmasında çok faydalı
      çoğunluğunun  kâfi derecede yeterli elemandan olacaktır.
      mahrum  olduğu vakıasıdır. Bunda hizmet şart­
      lan, maaş baremi, terfi, nakil imkânlarının az­  Ajmca köy personeli de eğitim bakımmdan
      lığı gibi çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Bu özellik göstermektedir. Geniş bir halk eğitimi
      sebeple, yukarıdaki amaçlara, eğitimin tek ba­ hareketi olan toplum kalkınması metodu ile,
      şına varması mümkün  değüdir. Eğitimin, hiz­ köy kalkınmasında rollerini gereği gibi ifa et­
      met şartlarım, işe ahnmayı, terfi, emeklilik gi­ melerini sağlamak için, köy önderleri ve köy
      bi özlük haklarını Devlet Memurları Kanununa  görevlilerinin eğitimine proje bölgelerinde de­
      paralel bir şekilde düzenliyecek mahallî idare­ vam edilmekte ise de gerek genel görevleri ge­
      ler personel kanunlarıyla desteklenmesi veya  rekse toplum kalkınması ve millî kalkınmadaki

      482
   1   2   3   4   5   6   7   8   9