Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

1

       Mahalli      idareler      Personelinin         Eğitimi                                         Arslan BAŞARIR
                                          İçişleri Bakanlığı
                                      Mahallî İdareler Genel Md. Mv.


     G İ R İ Ş :                  olarak, mahallî idarelerin, millî kalkınmaya kat­
                             kılarının ve yıllık masrafları yekûnunun artaca­
     Hangi şekilde teşkilâtlanırsa teşkilâtlansın,
   yetki ve fonksiyonları ne nisbette olursa olsun, ğı tabiidir.
   her memlekette  mahallî toplulukların mahallî   EĞİTİMİ  ZORUNLU   KILAN  SEBEPLER
   ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıy­
   la mahallî idareler taazzuv etmiş bulunmakta­   Mahallî idareleri bir kamu teşebbüsüdür, de­
   dır. İhtiyaç ve hizmetlerin mahallî oluşu ve ma­ miştik. Bu teşebbüslerin halkın istifadesine sun­
   hallî topluma ait bir teşkilât tarafından yöne­ duğu meta hizmettir. Değişen hayat koşullan,
   tilmesi gibi müşterek taraflarımn yanısıra bu bilimin ve haberleşme imkânlanmn  gelişmesi
   idareler toplulukların değişen özelliklerine göre sebebiyle bu hizmetler de daha komplike bir
   çeşitlilik gösterir. Gelişmekte olan memleket­ mahiyet arz-etmektedir. Bu bakımdan hizmetle­
   lerde kalkınmayı hızlandırmada yardımcı bir   rin toplumlara verimli olarak sunulabilmesi için
   araç olarak kullamlan toplum kalkınması meto­ bu hizmetleri götürmekle yükümlü insan toplu­
   du da kendi kendine yardım suretiyle toplum­ luklarının değişen şartlara göre eğitilmesi ve
   ları örgütleşmeye yöneltirken uzun vadede ma­  zaman zaman bu eğitimin tekrarlanması  kaçınıl­
   hallî problemlerini kendileri idare edebilen ye­ maz bir ihtiyaç halini almıştır. Bu sebepledir ki,
   rinden yönetim birimlerinin gelişmesini amaç  eğitim idarede çok önemli bir yer işgal eder ve
   edinmektedir.                    devamlı bir süreçtir. Bugünkü anlamıyla modern
     Böylece mahallî idareler her geçen gün ge­ bir idarenin eğitiminden müstağni kalması ta­
   lişmekte ve devlet düzeni içinde önemi gittikçe savvur edilemez.
   artan ve büyük masraflar yapan kamu teşeb­
                               Mahallî
                                   idareler
                                       için
   büsleri olarak temayüz etmektedir. Memleketi­ nedenleri kısaca şu şekilde eğitimi zorunlu kılan
                                          sıralamak
                                                mümkün­
   mizde de mahallî idarelere karşı ilgi gittikçe dür:
   artmakta, kalkınmada  kendilerine düşen rol
   önem kazanmaktadır.                  1 — Toplumun  mahallî hizmetlerinin ihti­
                             yaçlara cevap verecek şekilde yürütülmesi zo-
     1966 yılı köy birleşik bütçesi geUr toplamı runluğu,
   253.897.667 T.L., belediye bütçeleri gelir topla­
   mı 1.442.256.689 T.L., özel idarelerin ise    2 — Teknolojinin gelişmesi sebebiyle hiz­
   446.829.141 T.L. olmak üzere bütün mahallî ida­ metlerde ve ihtiyaçlarda meydana gelen deği­
   relerin gelirleri toplaım 2.142.983.497 liraya ba­ şikliğe ayak uydurma,
   liğ olmaktadır. Bu rakam aynı yü 16.075.253.699   3 — Millî plânda mahallî idarelere terettüp
   lira olan devlet bütçesinin yaklaşık olarak % 13  eden görevlerin gereği gibi yerine getirilebil­
   üne tekabül etmektedir. Gelişmelerine paralal mesi,

                                                  481
   1   2   3   4   5   6   7   8