Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 24                               KASIM  1967 — SAtt : 265


           SaUU:               İLLER                 Abone:
        Türk  Belediyecilik            ve               Senelik: 24 T.L.
                                              ayhk :
                                             6
                                                 12 TX.
         Derneği adına                            Yabancı memleketlere
         tsmet SEZGİN          BELEDİYELER               yıllığı (40) T I i .
        Yenişehir Sakarya Cad.        DERGİSİ              tlân ücretleri idare
           No. 32/8                              ile kararlaştırılır.
         TelefoD 17 69 45     Yazı tşleri Sorumlu Müdürü        Neşrolunmayan
           AnJbura                              yazılar geri verilmez
                          Dr. Nuri TORTOP             Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zamajı Türk Belediyecilik Derneğinin
                görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler
                         imza sahiplerine aittir.

                 İ L L E R        B A N K A S I
                   SERMAYESİ       6OO.1I I İMİ I I , T L .

                İl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin Harita, İmar plânları,
                Su, Elektrik, Turizm ve Yapı tesisleri proje ve yapımları için
                 kurulduğu günden bugüne kadar Ûler Bankası faizler hariç
              \      2.326.424.717,— liralık yatırım yapmıştır.
                  YUET KALKINMASINA  KATIUIBÎLMEK  ÎÇÎN SÎZ DE
               MEVDUATINIZI   İLLER  BANKASINDA    BÎRİKTİREBİLİRSİNİZ.

               Kamu yaran  türlü tesisler için İLLER BANKASI'nm son yıllardaki
                         yatırımları da şöyledir :
               1960  yüı fiilî yatırmu        167 Müyon  TL.
               1961         n          161   »»
               1962     »    tt          171   >»
               1963         >ı          190   t)
               1964     l>              191
               1965     y>   »          221
               1966                    265


                          Toplam   1 Milyar 366 Milyon TL.
                1967 Yılı Programmda ele alınan işlerin toplam keşif bedeli
                   609.000.000,— lira olup, fiilen yatmlacak miktar
                          258.600.000,— liradır.


                                               (Basın A. 20333)
   1   2   3   4   5   6   7