Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

zim mevzuatımızda i§ hukuku ve özellikle 274  unsurlardan olmadığı ortaya konmuş ve böyle­
     ve 275 sayılı kanunlar bakımından işçi tabirinin ce Devlet Tiyatrosu sanatçılarının 274 sayılı ka­
     ifadesinde birtakım karışıkhklar mevcuttur. Te­ nunun ilgili hükümlerine göre, kanun bakımın­
     şekküllerin personeli iş hayatını düzenliyen ka­ dan işçi olduklarını kabul etmiştir. Bu arada
     nunların ışığı altında işçi mi, yoksa idare huku­ Yargıtay 7. Ceza Dairemiz ise 657 sayılı Devlet
     kuna tabi memur mu oldukları halen münakaşa Memurları  Kanununun   kabulünden  sonra
     konusu olmaktadır. Teşekküllerde çalışan perso­ 23.11.1965 tarihinde 8260 esas ve 9170 sayılı ka­
     nel 3659 sayüı kanuna tabidir. Bu kanun maaş rarında Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının Millî
     ve ücret meselesini halletmiştir. Fakat Anaya­ Eğitim Bakanlığından maaş almaları, Emekli
     samızın 117 nci maddesinin tarifine göre me­  Sandığına tabi olmaları, Devlet Memurları Ka­
     murlar dışında kalan hizmetlilerin memur adde­ nununun 1. maddesine göre de kamu  hizmeti
     dilmemesi dolayisiyle bu teşekküllerin persone­ görmeleri ve genel bütçeden hizmet karşılığı al­
     linin çalışma mevzuatı bakımından durumlarını maları gerekçeliği ile bunların işçi değil, memur
     tesbit Damştayımızın ve Yargıtayımızm birbir­  olduklarını belirterek grev tertip ve ilân edemi-
     lerine zıt kararlariyle henüz aydınlığa kavuşma­ yeceklerini kabullenmiştir. Bütün bu misallerden
     mıştır. Anayasamız memuru tarif ederken "dev­ sonra Anayasamızın 117 nci maddesindeki me­
     letin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare  mur kavramını aşan ve 274 ve 275 sayılı kanun­
     esaslarına göre jöirütmekle yükümlü oldukları larla 650 sayılı Devlte Memurları Kanununun
     kamu  hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli  işçi tarifini zedeleyen hükümlerinin Anayasaya
     görevleri yapanlar" memurlar olarak ifade edil­ aykırı bulunduğu ve iptal dâvası ikame olundu­
     diğinden 3659 sayılı kanuna tabi teşekküllerin ğu takdirde bu kanunların ilgili hükümlerinin
     genel idare esaslarını yürütmedikleri şüphesiz iptal edümeğe mahkûm bulunduğu da aşikârdır.
     ortada bulunmaktadır.  Bu durum  karşısında   İşçiyi tarif konusunda Yargıtayımız 9. Hukuk
     Anayasamızın  memur  tarifiyle, 3659 sayılı ka­ Dairesi en isabetli görüşü ortaya koymuş bu­
     nunun hükümlerine tabi personelin memur mu,  lunmaktadır. Böylece 26.10.1965 tarih ve 5036
     işçi mi addedilecekleri konusunda Yargıtay 9.  esas, 7183 sayılı Yargıtayımız 9. Hukuk Dairesi
     Hukuk  Dairesinin oldukça yeni iki karan grev kararı hizmetin kamu hizmeti olması ve verile­
     yönünden memur  ve işçi tarifini nispeten aydın­ cek ücretin yasa ile düzenlenmiş bulunması, söz­
     lığa çıkarmıştır. Böylece devlet veya kamu tü­ leşmenin niteliğini ve bu sözleşmenin hizmet ka­
     zel kişilerine bağlı olup, ücretle çalışan perso­ bul eden kimsenin hukukî durumunu değiştire­
     nelin memur değil, işçi bulundukları malî hakla­ cek unsurlardan bulunmadığına göre. Sendika­
     rın hangi kanunla düzenlenmiş olursa olsun,  lar Kanununun 2. maddesi ve Toplu îş Sözleş­
     yapılan işin mahiyetinin işçiyi tarifte esas teş­ mesi Kanununun 56, Devlet Personel Sendikalar
     kil edUeceği kabul edilmiştir. Fakat bu arada Kanununun 1. maddesi kamu hizmeti görevlileri
     Danıştayımız 4.7.1964 tarihli esas: 674 ve 344 arasında işçi niteliği taşıyan ve taşımıyanlar
     sayılı karariyle (içtihadı birleştirme kararı) tarzında bir aynm yapmaları, görülen işin kamu
     Devlet Tiyatrosunda çahşanlarm hangi tarz ve  hizmeti olmasmm, bu hizmeti görenlerin işçi sa­
     şekilde hizmete alınırlarsa ahnsmlar devamlı bir yılıp jsayılmamasına tesir etmiyeceği böylece
     âmme  hizmeti kabul etmelerinden dolayı Memu­  ortaya çıkmış bulunmaktadır.
     rin Kanununun  1 inci maddesinde yazılı tarife
     göre müstahdem  oldukları sonucuna varmıştır.    Buraya kadar yaptığımız açıklamalarla işçi
     Fakat, bu karardan üç ay sonra yine Danıştayı­   ve işveren uyuşmazlıklariyle, toplu iş uyuşmaz­
     mız 26.10.1964 tarihinde 5036 esas ve 7183 sayılı lığı kavramı, grev ve lokavt konusu üzerinde
     karramda  Yargıtay 9/ Hukuk Dairesinin kara­  durarak memleketimizde bu konuda  uygulanan
     rma uygun bir şekilde durumu mütalâa ederek  mevzuatın ana hatlarından bahsettik. Ayrıca
     yapüan  hizmetin niteliğinin kuruluş ve amaca hakem kurulu kararlarının hukukî mahiyetine
     göre bir kamu hizmeti olması hahnde verilecek  de değinerek toplu iş sözleşmesi konusunda Yar-
     ücretin yasa Ue düzenlenmiş bulunması, sözleş­ gıta5;ımızın bazı önemli kararlarını da hülâsaten
     melerin nitehkleri ve bu sözleşmelerde hizmet  verdik. Son olarak da 275 sayılı kanun muva^
     kabul eden kimselerin durumlarmı değiştirecek  cehesinde işçinin tarifini yaparak kamu kuruluş


     488
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15