Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Tablo : 1 Nüfus Bakımından A§ın Derecede Küçük ve Büyük İlçeler (II Merkezleri Ha­
     riç) (1965 *)


         10 Binden Az Nüfuslu İlçeler       100 Binden Fazla Nüfuslu İlçeler
     Adı               Nüfusu          Adı              Nüfusu
     Bozcaada             2149         Çankaya            488,932
     İmroz               5919         Fatih             348,526
     Datça               5997         Kadıköy            170,777
     Atabey              6560         Şişü             269,554
     Karaburun             6858         Altındağ           229,449
     Kafçaz              7017         Beyoğlu            218,433
     Ağın               7552         Bakırköy           168,243
     Pehlivanköy           7894         Eyüp             165,945
     Kahta              8038         Tarsus             143,167
     Uluborlu             8789         Eminönü            141,220
     Kıbrısçık            8889         Düzce             136,387
     Çan               9027         Aksaray            137,830
     Ağlasın             9099         Üsküdar            133,220
     Kuruca              9438         Çarşamba           127,728
     ŞemdinU             9550         Yenimahalle          122,265
     Çukurca             9599         Akhisar            121,153
     Seferhisar            9660         Bafra             116,639
     Ortaköy             9924         Ödemiş            112,768
     Demirköy             9983         İskenderun          112,741
                                 Seyhan             106,964
                                 Zeytinbumu           106,337
                                 Bayburt            105,009
                                 Beşiktaş            104,705
                                 Kırıkkale           301,822
       (*) Geçici sonuçlara göre Devlet İstatistik Enstitüsü a.g.e. S. 7-19      İdarî statüsü nedeniyle Bozcaada ve İmroz   C — Köy Sayılan  Bakımından Heeler
    bir yana bırakılırsa, en az nüfuslu ilce, Datça İlçeler arasında bağlı bulunan köy sayıları
    (5997); en çok nüfuslu ilce olan Çankaya   bakımından da büyük farkhiıklar saptanmakta­
    (488.932) dan en az 80 defa daha küçüktür. Ör­ dır. En çok köyü bulunan ilçeler arasında Düz­
    nekleri daha çok arttırmak mümkündür. Fakat   ce, Bayburt ve Bartm başta gelmektedir. Bun-
    burada bununla yetiniyoruz.            larm, sırasıyla, 208,177 ve 157 köyü vardır.
                              Az kÖ5m bulunan Uceler arasında Datça'nın 9,
      B — Alan Bakımından tlceler         Atabey'in 5 ve Uluborlu'nun 4 köyü vardır. Bu

      Kapladıkları yüzölçümleri bakımından da   duruma göre en çok köyü bulunan ilce olan
    ilçeler arasında büyük farklıhklar vardır. Alan Düzce, en az köyü bulunan ilçelerden Datça'dan
    bakımından  en büyük Uçemiz olan Aksaray   23, Atabey'den 41, Uluborlu'dan 52 defa daha
    (6232 klm^), Bozcaada ve İmroz bir yana, en fazla köye sahihtir.
    küçük ilçe olan Eynesil (51 Khn^) den 122 de­   Yaptığımız bir araştırmaya göre, nüfus,
    fa, Kalkandere (95 Klm^) den 52 defa, Pehli­ alan ve köy sayısı kıstaslarının herbiri, bunlar­
    vanköy  (114 Klm^) den 42 defa daha büyük­  dan yalmz ikisi ya da biri bakımından normal
    tür.                        sınırlarm altında ve üstünde kalan ilçelerin sa-


                                                   295
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14