Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

dikleri cevaplarda köylüler, muhtardan sonra  zümlendiği, hizmetlerin görüldüğü, bunlar için
      en çok kaymakamm  ve tarımla ilgili memurla­ gerekli resmî önderliğin ve kuruluşların bulun­
      rın adını zikretmişlerdir.            duğu, gönüllü çalışmaların yapıldığı, köye en
                               yakın idarî birim olup toplum kalkınması ba­
        2. Gözlemler, kaymakamların köy işlerin­  kımından en elverişli basamak olarak kabul e-
      de önemli roller oynadıklarını göstermektedir. dilmek gerekmektedir.
      Kaymakamlar  köy işlerinin meşgul oldukları
      konuların başında geldiğini Siyasal Bilgiler Fa­  Toplum kalkınması  bakımından  ilçelerin
      kültesince düzenlenen bir araştırmaya verdik­ yeterlUiğini saptamak için bu birimlerin çeşitli
      leri cevaplarla açıklamışlardır. Valiler için köy özelliklerini gözden geçirmekte fayda vardır.
      işleri önem sırası bakımından daha sonra gel­ Toplum kalkınması bakımından köyler tek tek
      mektedir. (2)                   ele alınmadığına göre ilçeler köy sajası, nüfus
                               ve ulaştırma imkânları açısından acaba halk­
        3. İlce, köye hizmet götüren kuruluşla­  la yakından temas sağlamada, gizli enerjileri
      rın, teknik hizmetlerin büyük çoğunluğunun   harekete geçirmede, yeni metodları halka be­
      birarada bulunduğu ve köy topluluklarına en  nimsetmede  kısacası küçük küçük topluluklar­
      yakın idarî basamaktır. Bazı eksikleri bir yana la sıkı ilişkiler kurup onlarla işbirliği yapmada
      bırakılırsa, ilce köy hayatının gerektirdiği hiz­ optimum bir büyüklükte midir? ilçenin perso­
      metlerin çoğunu, gerekli malî kurumlan, gö­  nel, araç, taşıt ve diğer imkânları köyle ilgili
      nüllü ve kooperatif kuruluşları bağrında top­ hizmetleri köy topluluklarına Uetmek, halkın
      layan taşra kademesi olmaktadır. Devlet Plân­ "kendine yardım" ve "karşıhklı yardım" ilke­
      lama Teşkilâtının 1962'de ilçeler hakkında dü­ lerine göre giriştiği çalışmaları her yönden des­
      zenlediği bir anketin ön sonuçlarına göre, ilçe­ teklemek, teşvik etmek için yeterli midir? Bu
      lerden % 75'nde koperatif kuruluşlar, % 60'a soruları cevaplandırmak için konunun ayrın­
      yakın bir kısmmda da kalkınma ve güzelleştir­ tılarına girmek, ilçelerin çeşitli özelliklerini in­
      me demekleri çalışma yapmaktadır. (3)     celemek gerekmektedir.

        4. Üce idaresi halk Devlet işbirliğine, hal­ m —  ÇEŞİTLİ  YÖNLEEDEN    İLÇELE­
      kın karşılıkh yardım ve destekli imece gelenek­ RİN BUGÜNKÜ  DUKUMLAKI   :
      lerine dair olumlu örnekler verebilmiştir. Kay­
      makamlar I  ve ilce Yönetimi hakkındaki sözü    A — Nüfus Bakımından İlçeler
           I
      edilen araştırmaya verdikleri cevaplarda, ime­
      ceden geniş ölçüde yararlandıklarım bildirmiş­   Nüfus bakımından ilçeler arasında büjöik
      lerdir. Kaymakamlardan % 44'ü işlerin % 40'ını,  farklılıklar vardır. Aşırı derecede küçük ve bü­
      büyük çoğunluğu ise (58'ı) işlerin % 40-100'- yük Uceler aşağıda ayrı bir tablo haünde veril­
      ünü imece ile yaptırdıklarım belirtmiş bulunu­ miştir.
      yor. (4)
        5. öğrenimleri ve yetişme şekilleri ba­   (2) Kaza ve Vilâyet İdaresi Üzerinde Bir Araştır­
      kımından kaymakamlar,  ilce seviyesinde kal­ ma, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, No: 57-59, Ankara
                                   89-91
                               1957,
                                  s:
      kınmanın dinamizmini en iyi şekilde anlamaya,
      köy kalkınması, halk Devlet işbirliği açısmdan  (3) Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Da­
      gerekli önderliği, koordinatörlüğü yapmaya, ta­ iresi.
      kım çalışmasım gerçekleştirmeğe  en elverişli   (4) Kaza ve Vilâyet İdaresi..., a.g.e, s: 102-103
      durumda  bulunmaktadır. (5) MEHTAP  rapo­     (5) Abid HUSAIN, The Ccmmupnity Development
      runda kaymakamların  bu  rolüne değinilerek  Programme in Turkey, Ankara, 1964 (Devlet Plânlama
      "kaymakamların  sımrlı imkân  ve yetkilerle  Teşkilâtmca teksir olunmuştur), s: 40
      sağladıkları başarılar toplum kalkınması ba­    (6) Merkezi Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görev­
      kımından en önemli yöneticiler olduğunu gös­ leri, Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yöne­
      teriyor" denümektedir. (6)            tim Kurulu Raporu, Ankara 1963 S: 52 (Bundan sonra
                               bu rapora kısaca "MEHTAP RAPORU" adıyla atıfta bu­
        Anlaşılacağı üzere, ilce, problemlerin, ö­ lunacağız).
                           ç
      284
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13