Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Toplum      Kalkınması       Açısından       İçe   darelerinin


                Yeniden      Düzenlenmesi

                                           Dr. Cevat GERAY     I — GÎRtŞ                    — Yeteri kadar teknik personel, araç, taşıt
                             ve gereç imkânlarına, malî kajoıak ve yetkilere
     Köylerimizin kalkmması konusunda Kalkın­   sahip bulunmalıdır.
   ma Plânı ve Yıllık Programlar tarafından ön­
   görülen "toplum kalkınması" amaçları için plân­   Yapılan gözlemler ve edinilen tecrübeler,
   lama ve uygulama birimi olarak bütün köyle­ idarî sistemimiz içinde yer alan taşra bölüm­
   riyle birlikte Uce kabul edilmiştir. İlçelerin bu leri arasında ilçenin yukarıdaki ölçüler açısın­
   amaçla seçilmesini gerektiren nedenleri kısaca dan ile, bucağa ve köy idaresine göre daha el­
   gözden geçirdikten sonra, bu konuda ne ölçüde verişli bir plânlama ve uygulama birimi oldu­
   elverişli bir birim olduğunu araştırmak ve alın­ ğunu göstermektedir.
   ması gereken tedbirleri gözden geçirmek isti­
   yoruz.                         n — tLCENlN  TOPLUM   KALKINMASI
                             BtBtMİ  OLABAK   SEÇİLMESİNİN   NEDEN­
     Toplum  kalkınması, kendi ekonomik, sos­  LERİ  :
   yal ve kültürel koşullarım iyileştirmek üzere
   mahallî toplulukların giriştikleri çabaların dev­  1. ilçeler, genellikle halkın gözünde baş­
   letin her türlü hizmet ve imkânlarıyla destek­ vurulacak ilk makam durumundadır. Halk ara­
   lenmesi ilkesine dayanmaktadır. Halk devlet iş­ sında, düek ve ihtiyaçlarının, kaymakam tara­
   birliğini sağlamak, köye yönelen hizmetleri ko­ fından karşılanacağına dair inanç yaygındır. 1
   ordinasyona bağlamak, mahallî önderliği geliş­ Psikolojik bakımdan dikkate alınması gerekli
   tirmek toplum kalkınmasında ön plâna geçmek­ bulunan bu inanç, Frederick Frey'in 1962'de
   tedir. Bu çalışmalarda birinci derecede rol alan Türkiyede köylülerle yaptığı araştırmadan çı­
   idare basamaklarının verimli ve etkiU olabilme­ karılan sonuçlarda açıkça görülmektedir. Bu
   si için aşağıdaki özellikleri taşıması beklenirdi: araştırmaya göre, köylü, köyün işlerinde en et-
                             küi şahıs" olarak "kaymakam"ı bildirmektedir.
      — Devlet ve mahallî topluluklar arasında Köylülerin büyük çoğunluğu, Cumhurbaşkam-
   işbirliğini, halkm hizmetlere gönüllü olarak ka­ nın, başbakanın ve valinin yanında, onlardan da­
   tılmasını sağlajnaya elçerişU büyüklükte olma- ha çok kaymakama köy işlerinde en etkili kişi
   hdır.
                             olarak bakmaktadır. O kadar ki "köyde ziraî
      — Halkla birlikte plânlama yapmayı ve uy- dertleriniz olsa kime gidersin" sorusuna ver-
   galamayı kolaylaştıracak kadar köy topluluk­
   larına yakın bulunmahdır.
                               (1) Sadık ARTUKMAÇ, "İlçelere Hükmi Şahsiyet
      — Köye hizmet götüren kuruluşların ço­  Tanınmalıdır", İller ve Belediyeler Oergbi, C: 17, No: 186
   ğuna sahip bulunmalıdır.             (1961), s:, 101.

                                                   2^
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12