Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

(1) Kültürel İşbirliği Komisyonuna üye  melerin etkisiyle çalışma saatlerinin devamlı
      ülkelere :                    olarak azalması, okul dışı eğitim faaliyetleri­
        —  Avrupa belediyeleri arasında kültür a- nin önemini arttırmaktadır. Bunu dikkate alan
      Iışverişi teşvik edilmelidir,          sempozyum  üyeleri aşağıdaki tavsiyelerde bu­
        —  Avrupa ortak mirasım tanıtmak için tu­ lunmaktadırlar :
      rizm geliştirilmelidir,                (1) Kültürel İşbirliği Konseyine üye olan
        —  Avrupa belediyeleri arasında kültür te­ ülkelere :
      maslarını güçleştirebilecek gümrük formalite­    Hükümetler belediyelerin, halk eğitimi çaba­
      lerini basitleştirecek yollar bulunmalıdır.
                                larım, özellikle elverişli radyo ve televizyon
        (2) Kültürel işbirliği Komisyonu ve Av­  programlan yaparak  kolaylaştırmalıdırlar.
      rupa Mahallî İdareler Konferansı vasıtasiyle    (2) Kültürel işbirliği Konseyi ve Mahallî
      Avrupa Belediyelerine :              idareler Avrupa Konferansı aracılığı ile Avru­
        — Avrupa belediyeleri arasında zaman za­ pa Belediyelerine :
      man kültürel temaslar yapılmalıdır. Bunlar iki
      taraflı olabileceği gibi, büyük maü avantaj sağ- — Özel kuruluşların okul dışı eğitim ala­
      lıyacak şekilde birkaç belediye arasında da ola­ nındaki çabaları desteklenmeli ve koordine edil­
      bilir.                       melidir.
                                  — Belediyeler gelişme plânlanm hazırlar­
        n. Küçük Belediyelerin Kültür Alanında­  ken, özellikle yeni okul inşa ederken, halk eği­
      ki özel Sorunları ve İmkânları :        timi ihtiyaçlarını dikkate almalı ve bu amaçla
        A — Kültür politikası bakımından, küçük  özel tedbirler öngörmelidirler.
      topluluklarm özellikle,                — Mahalli ve bölgesel seviyedeki kültür
        (a) Sımrlı malî imkânlara sahip bulun­
      duğunu,                       ve halk eğitimi kuruluşları arasında daha iyi
                                     sağlamalıdırlar.
                                bir
                                 ahenk
        (b) Kalifiye eleman bulmak zorunluluğu
      ve güçlüğü gibi sebeplerle özel problemlerle kar­  IV. Bir küçük topluluğun kültürel faali­
      şılaştıklarım,                   yetlerinin malî ve idarî yönleri :
        — Kültür sorununun, bu topluluklarda hem    A — Devletin, bölgesel idarelerin ve bele­
      vatandaşlar arasında hem de idarede daha çok diyelerin, kültürel faaliyetleri arasında idari
      bir atmosfer yaratma sorunu olduğunu,      bakımdan çoğu zaman tedahüller olduğunu,
        — Kültür alanında bir bölgesel işbirliği   — Belediye bütçelerinin hacminin
      politikasının zorunluğunu dikkate alan sempoz­   (a) Mahalli vergi kaynaklarına ve
      yum  yapıcıları şu tavsiyelerde bulunmaktadır­   (b)  Belde nüfusunun fazlalığı ile sosyal
      lar :                       yapısına bağlı bulunduğunu dikkate alan sem­
        (1) Kültürel İşbirUğı Konseyine üye olan  pozyum üyeleri aşağıdaki tavsiyeleri yapmakta­
      iilkelere :                    dır :
        — Radyo ve televizyon programlan hazır­
      lanırken küçük belediyelerin kültür sorunları­   B — Kültürel işbirliği Konseyine üye olan
      na özel bir önem verilmelidir.         ülkelerine :
                                  —• Devletin
        (2) Kültürel îşbirüği Konseyi ve Mahallî   — Bölge idarelerinin ve
      idareler Avrupa Konferansı :            —• Belediyelerin
      aracılığı ile Avrupa Belediyelerine       kültürel faaliyetlerdeki menfaatlerini tamam­
        (a)  Bölge içindeki kültür faaliyetleri için lamak için genel ilkeler kabul etmek üzere Av­
      sıkı bir işbirliği politikası kabul edilmelidir. rupa ülkeleri arasında
        (b)  Büyük şehirler, yakınlarındaki kü­     (a) Belediyelerin kültür faliyetleri ve
      çük belediyelere yardımda bulunmalıdırlar.
                                personelle ilgili bugünkü malî çalışmalarını ve
        ni. Belediyelerin, okul dışı eğitim ve eği­  (b) Bölge idareleriyle devletin belediye
      tici boş zamanlar konusundaki görevleri:     bütçelerine yardımlanm ortaya koyacak  bir
        A. Efeas olarak teknik ve ekonomik üerle- araştırma yapılmalıdır.

      292
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11