Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

— Kütle haberleşme  araçlarmdan gereği   sempozyumlar  arasmda teknik bağlantı sağlan-
    gibi yararlanılması, kültürün önemli bir şartı­ malıdu-.
    dır.                          —  Aşağıdaki soruların araştırılması için
      — Belediyeler, halka en yakın siyasi kuru­ küçük çalışma grupları kurulmalıdır.
    luşlar oldukları için,                (a) La Haye Milletlerarası İstatistik Ens­
      a) Avrupa  ülkelerinin halkları arasında  titüsü gibi özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak
    daha yakın temaslar sağlamakta  önemli rol  kültürel konularla ilgili istatistikler toplanma­
    oynıyacak;                     sı;
      b) Kültürel  mirasın korunmasına   ve     (b) 6 dilde kültürle ilgili terimlerin doğ­
    bakımına yardımcı olacak;            ru anlamlarını veren bir sözlüğün hazırlanması
      c) Kültürü ve kültürel faaliyetleri teş­ (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İs­
    vik edecek en iyi durumda bulunmaktadırlar.  panyolca ve Felemenkçe).
      — Kültür faaliyetlerinin gereği gibi finan­  — 1967 yılından başlıyarak, aşağıdaki ko­
    se edilmesi kültürel gelişmenin ön şartların­ nularda araştırmalar yapılmalıdır.
    dan biridir ve bu, belediye bütçelerinin gücü   (a) Kültürel alanda, belediyelerin gerçek
    dışında baza kaynakların varlığına ihtiyaç gös­ ihtiyaçları,
    terir.                         (b) Devletlerin, bölgelerin ve belediyelerin
      — Bu sempozyumun  başlıca amacı;     kültür konularında işbirliği esaslarım düzenle­
      a) Sorunu tüm olarak tartışmak, ve    yen karşılaştırmalı mevzuat :
      b) İlerde yapüacak sempozyumların  ve     (c) Opera ve halk;
    araştırmaların muhtemel konularını tespit et­    (d) Tiyatro ve halk;
    mektir.                        — Bu rapor, aynı zamanda
      — Aşağıdaki iki noktanın, ihtisaslaşmış    (a)  Danışma Meclisinin Kültür ve Bilim
    veya ilgi duyan resmi, devletlerarası veya res­ Komisyonu ile
    mi olmayan kuruluşların dikkatine sunulması     (b) Daha çok bu sempozyumda   kabul
    arzu edilmektedir.                   (b) Daha çok bu sempozyumda   kabul
      a) Bu  sempozyumda  varılan  sonuçlar,   edilen tavsiyelerin mahallî idare ve belediye
      b) Kültürel İşbirliği Konseyinin bu ko­  birliklerine ulaştırılması amacıyla Avrupa Kon­
    nudaki çalışmaları.                seyi Mahallî İdareler Konferansı;
      B)  Sempozyuma   katılanlar, aşağıdaki     (3)  Kültürel İşbirliği Konseyi vasıta­
   tavsiyelerde bulunmaya karar vermişlerdir.    sıyla Avrupa Konseyi Mahallî İdareler Konfe­
      (1) Kültürel İşbirliği Konseyine üye olan ransına :
    ülkelere :                      —  Avrupa belediyeleri arasındaki kültü­
      — Bu ülkeler, elverişli mevzuatı kabul e- rel temasları geliştirecek haberleşmenin teş­
    derek, belediyelerin kültürel faaliyetlerini ko- viki ve kolaylaştırılması için elverişli tedbir­
    laylaştırmalı ve teşvik etmelidirler.      ler alınmalıdır.
     — Bu amaçla, belediyelere yeterli malî im­   (4) Kültürel İşbirliği Konseyi ve Avru­
    kânlar sağlamalıdırlar.
                             pa Mahallî  İdareler Konferansı  vasıtasıyla
      (2) Kültürel İşbirliği Konseyine :     Avrupa Belediyelerine :
      — Belli zaman aralıklarıyla. Kültürel iş­   — Kültürel faaliyetlere hak ettikleri yeri
    birliği Konseyine üye olan ülkelerden birinin da­ vermelidirler.
    veti üzerine                     — Bu amaçla, gerekli fonları sağlamalıdır­
      — Belediyeler için kültürel kolaylıklar  lar.
      — 5000 den az nüfuslu belediyelerin özel   Sempozyuma  katılanlar, özelUkle aşağıda­
    sorunları konularında bir seri sempozyumlar  ki noktalar üzerinde de durmuşlar ve tavsiye­
    düzenlenmelidir.                  lerde bulunmuşlardır.
      — 1967 yılından başlıyarak, bu sempozjrum-   1 — Kültür bakımından nmhallî idareler
    ları hazırlayacak küçük bir komite kurulmalı ve arasmda uluslararası işbirliği


                                                   291
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10