Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Gerek bu konular üzerinde münferit ola­  al olmalarım beklemek herhalde mümkün  de­
      rak, gerekse genel olarak mahallî idarelerin ğildir.
      kültürel sorumlulukları konusunda yapılan gö­   Bu  gözlem, Avrupa Konseyine üye bulu­
      rüşmeler, seminerin bir gününü almıştır. Ge­ nan ülkelerden bazıları için de doğrudur. Çün­
      nel görüşmeler sırasında söz alan delegasyonu­ kü Avrupa Konsejd bünyesinde, gelişmelerinin
      muz ana hatları aşağıda yer alan konuşma ile çeşitli kademelerinde bulunan ülkeler vardır.
      seminere katılanların dikkatini bir noktaya  Az gelişmiş olanlar ile gelişmiş olanların, ma­
      çekmek istemiştir :               hallî idarelerinin fülî durumları arasmda büyük
        "Mahallî idarelerin, sadece personel ve  farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Malî im­
      sair bakımlardan değil, malî imkânlar açısından kânsızlıklar, az gelişmiş ülkelerdeki mahallî ida­
      da Türkiye'de kuweth organizmalar  olmayı­   relerin ortak özelliğini teşkU etmektedir. Bu
      şı, tarihsel gelişimi içinde, merkezi idareye sebeple bu ülkelerin durumunu ayn olarak ele
      mahallî idareler üzerinde geniş vesayet yetki­ almak, ve bunlarda merkezî idarenin kültürle
      leri tanımak zorunluğunu doğurmuştur.  1923  ilgili yardım ve müdahdelerinin şekil, kapsam ve
      yılında Cumhuriyetin ilânından sonra bu a-  sınırına üeriki tarihlerde bu korkularda yapıla­
      landa birtakım gelişmeler meydana gelmiş ol­ cak toplantıların gündemlerinde ayrı bir yer
      masına rağmen, bu idarî reform hareketleri  vermek uygun olacaktır."
      mahallî idarelerin büyük ölçüde gelişmesini sağ-  Daha sonra, seminerde varılan sonuçlar,
      lıyamamamıştır. Kamu  hizmetleri ve gelirleri, raportörlerce hazırlanan bir karar sureti hâli­
      merkezî idare Ue mahallî idareler arasında bi­ ne getirilmiş ve bu karar suretinin her maddesi
      limsel ve rasyonel bir şekUde dağıtılmamış,  ayrı ayn tartışılarak kabul edilmiştir. Metni
      pragmatik esaslara göre düzenlenmiştir.     aşağıda yer alan karar Avrupa Konseyinin U-
        Hukukî  yetkiler açısından bakıldığı takdir­ gili organlarının tasvibine sunulacak ve üye
      de, kültür alanında çeşiüi mahallî idare birim­ ülkelere Milletlerarası kuruluşlara ve mahallî
      lerine önemli görevler yüklendiği görülmesine idarelere iletilecektir.
      rağmen, fiiliyatta, kültür ile ilgili görevlerden
      önemli bir kısmımn ya tamamen ve doğrudan            KAEAB
      doğruya merkezî idare tarafından görüldüğü,
      ya da diğer kademedeki idarelerle paylaşıldığı   isviçre Hükümetinin dâveti üzerine Avru­
      görülmektedir. Örneğin, halk eğitimi ve anıt­ pa Konseyi himayesinde 9-13 Mayıs 1966 ta­
      ların korunması görevleri merkezi idarenindir. rihleri arasında Cenevre Belediyesi tarafından
      Tiyatro, opera, müze ve kitaplıklar açılması ve düzenlenen "Mahallî İdarelerin Kültür Alanın­
      bunların işletilmesi gibi fonksiyonların ise, ma­ daki Sorumluluk ve Ka3makları" konulu sem­
      lî imkânsızlıklar sebebiyle sadece çok az sayı­ pozyuma kaülanlar aşağıdaki hususları gözö­
      da belediye tarafından yerine getirilebildiğini nünde bulundurmuşlardır :
      söylemek gerçeğe uygun düşer.  Bu şekliyle,    A)  İsviçre Hükümeti ve Cenevre Beledi­
      Türkiye'de fiihyatta "resmileşmiş" ya da "mer- yesi; Avrupa hükümetleri arasında ilk olarak
      kezileşmiş" bir kültürden söz etmek yanlış ol­ mahallî seviyede kültürel faaliyetlerden sorum­
      maz.                        lu olanların biraraya gelmesmi sağladıkları için
        Türkiye'de kişi başına düşen belediye ge­ tebrik edilmelidirler.
      lirlerinin miktarı gözönünde bulundurulduğu     — Büyük şekil farklılıklarına rağmen, Av­
      takdirde, mahallî idarelerin kültür faaliyetleri­ rupa uygarlığı bir bütündür ve bu ortak kül­
      ne  gereği kadar yer ayıramadığı  kolayca   türel mirasın tanıtılmasım sağlamak üzere ted­
      anlaşılır. Belediye bütçeleri içinde personel ve birler ahnmalıdır.
      genel idare giderleri en önemli kalemi teşkil et­ — Bütün san'at ve kültür değerlerinden
      mektedir. Belediyelerin; su, elektrik, kanalizas­ eşit olarak yararlanabilmek, sosyal ilerlemenin
      yon, sağlık ve temizlik gibi temel hizmetleri da­ bir amacıdır.
      hi yerine getirdiklerini söylemek kolay değil­   — Eğitimin amacı, insanları, modern dün-
      dir. Bu temel hizmetlerini gereği gibi karşılıya- yamn kültürel faaliyetlerine, aktif olarak ka­
      mıyan mahallî idarelerden kültür alamnda fa­ tılmaya hazırlamaktır.


      290
   1   2   3   4   5   6   7   8   9