Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

V





     Mahalli   idarelerin   Kültür   âlanındaki    Görevleri   ve  imkânları



                                       Doç. Dr. Ruşen Y. KELEŞ

      Avrupa Konsejd Kültürel işbirliği Komis­  ele alınmış, bunlar arasında sosyal gruplar ve
   yonu, Avrupa ülkeleri arasındaki kültürel ya­ sosyal pohtika gibi konulara yer verümiştir. Ko­
   kınlaşmayı geliştirmek amacıyla yaptığı çalış­ münlerin kültürel çalışma alanları bölümünde
   malara bir yenisini daha katmış bulunuyor. Bu ise, şehirlerin görünüşü, anıtların korunması,
   da, adı geçen kuruluşun, Avrupa ülkelerinin  şehir ve köy ilişkileri ve imar plânı gibi konular
   mahallî idareleri arasında kültür alamda nasıl ele alınmıştır. Komünlerin okul dışı eğitim fa­
   bir işbirliği sağlanabileceği hakkında bir semi­ aliyetlerindeki rolleri, başka bir deyişle, halk
   ner düzenlenmesi şekünde olmuştur. Konseye   eğitimi ve kütüphanecilik faaliyetleri de burada
   üye olan ülkelerde mahallî idarelerin ve özellikle ele alınan konular arasındadır. Kültür merkez­
   küçük komünlerin kültürel sorumluluklarımn ve  leri, gençhk ve halk odaları gibi kuruluşlai'in
   imkânlarının neler olduğu, geçen iki yıl içinde faaliyetleri, elemanları, malî imkânları da, ma­
   yapılan bir anketle tespit edilmiş ve Alman Ma­ hallî idarelerin teşvikle görevli oldukları konu­
   hallî İdareler Birliği Başkanı Rüdiger Robert lar arasında ele alınmıştır. Raportör müzelere
   Beer tarafından tahlil edilen sonuçlar bu semi­ de raporunda geniş yer ajarmışbr. Bundan baş­
   nerin çalışmalarına zemin hazırlamıştır.     ka tiyatro ve orkestralar, sanat eserleri ve sa­
      Avrupa Konseyinin teknik ve Cenevre be­ natkârlar, büimsel çalışmaların teşviki gibi ko­
   lediyesinin malî yardımı ile 9-13 Mayıs 1966 ta­ nular, seminerin ana konulan arasında, muka­
   rihleri arasında Cenevre'de düzenlenen bu semi­ yeseli bir şekilde incelenmiştir.
   nere Avusturya, Belçika, Kibns, Danimarka,     Raportör, raporunun sonuç bölümünde, bü­
   Fransa, Almanya,  italya, Hollanda, isviçre,  tün bu faaliyetlerin yönetimi, bu konulardaki
   Türkiye, ingiltere gibi ülkelerden 30 dan fazla hak ve mükellefiyetler ve malî imkânlar ve ön-
   delege katılmıştır, ki kişilik Türk delegasyonu, ceükler konusunda tahliller yapmış, bu alanlar­
             i
   içişleri Bakanlığını temsilen Mahallî idareler da milletlerarası işbirliği sağlamamn zorunlu­
   Genel Müdürü  Sayın Sedat Erdoğan'dan  ve  luğu üzerinde durmuştur.
   Türk BelediyecUik Derneğini temsilen de bu sa­  Raportörün raporunu sunuşundan  sonraki
   tırların yazarından meydana geliyordu.     oturumlarda  ele alman ve tartışüan konular
     Avrupa  Konseyi, toplantıda Kültürel işler şunlardır :
   Bölümü  Başkam  M. Victor de Pange tarafın­    1. Kültür alanında milletlerarası işbirliği­
   dan temsil edilmiş, seminerin başkanlığını ise ni kolaylaştırmanın yolları,
   Cenevre Belediyesi Güzel Sanatlar Danışmam     2. Orta büyüklükteki  şehirlerin ve köy
   M. Pierre Bouffard yapmıştır.          komünlerinin (5000 den az nüfuslu) özel prob­
      Cenevre Belediye Başkanı, Avrupa Konseyi  lemleri ve imkânları,
   temsilcisi ve Seminer Başkanının açış konuşma­   3. Boş zamanların  değerlendirilmesinde
   larıyla başlıyan toplantıda, önce genel raportör ve okul dışı eğitimin sağlanmasında belediye­
   raporunu özetlemiştir. Raporun giriş bölümün­ lerin roUeri,
   de, mahallî idarelerin kültür faahyetlerini teşvik 4. Bir belediyenin kültürel faaliyetlerinin
   etmek üzere ne gibi sorumlulukları bulunduğu malî ve idarî yönleri.

                                                   289
   1   2   3   4   5   6   7   8