Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 22                             TEMMUZ   1966 — SAYI : 249


                           İLLER                 Abone:
          Saübi;                                Senelik: 24 T.L.
       Türk Belediyecilik            ve               6 aylık : 12 T.L.
         Demeği            BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                            yıUığı (40) T.L.
       Yenişehir Sakarya Cad.       DERGİSİ               İlân ücretleri idare
         No: 3V3                               ile kararlaştırılır.
        Telefon 17 69 45      Yazı işlerini Fiilen idare Eden     Neşrolunmayan
          Ankara                               yazılar geri verilmez
                          Vehbi ÇOKEB
           Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin
         görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.
   1   2   3   4   5   6   7