Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

yısı 157'i bulmaktadır. Bu, ilçelerden yaklaşık ne ve Kayseri'de, pilot bölge olmıyan Kırklare-
     olarak dörtte birinin normal büyüklük smırları linde araç, taşıt ve gereçlerden birlikte yarar­
     altında ya da üstünde bulunduklarım göster­  lanmayı mümkün  kılan usullerin kabul edilme­
     mektedir.                     si müşterek programlar düzenlenmesi burada
                               kaydedilmeğe değer örneklerdir.
       Ücelerin normal büyükliük sımrlarma so­
     kulması için idarede köklü değişiklikler yapma-
     mn güçlükleri açıktır. Fakat bu arada çok a-   E. ticenin Personel Durumu :
     normal durumların da düzeltilmesi gereklidir.    GenelUkle ilçelerde köye hizmet götüren
     Yanyana  bulunan iki küçük ilçenin birleştiril­ kuruluşlardan çoğunun personeli vardır. Ken­
     mesi, bir büyük ilçeden komşu küçük ilçeye ek­ disine ait bölgesel kuruluşları bulunan genel
     lenerek ikisinin de normal duruma getirilmesi, müdürlüklerin ve bazı teknik hizmetlerin, örne­
     çok büyük bir ilçenin ikiye bölünerek anormal ğin Toprak - Su, Devlet Su İşleri, Köy Yollan
     durumun giderilmesi mümkündür.          ve îçme Sulan Dairelerinin ilçede ve kaymaka­
                               mın nezdinde personeü bulunmamaktadır. (7)
        D —  Araç ve Taşıt İhtiyacı Bakmıındajı
     tice:                          Personel bakımından en önemli nokta, baş­
                               ta kaymakam  olmak üzere çeşitli komu görev­
       Toplum  kalkınması bakımından olduğu ka­  lilerine ait kadroların önemli bir oram "mün­
     dar dairelerin kendi çalışma programları ba­ hal" bulunmaktadır. 1965 yılı başlannda, 82 il­
     kımından da yeteri kadar araç, ve taşıt sahi­ çede, kaymakam bulunmuyordu. (8) Kayma­
     bi bulundukları söylenemez. Köyle ve köylüler­ kamlardan, toplum kalkınması alanında, takım
     le daha sıkı bir bağlantı kurulmasını gerektiren kaptanı olarak, önemli bir önderlik ve koordi­
     toplum kalkınması çalışmaları için yeteri ka­ natörlük görevi beklenmektedir.
     dar araç, gereç ve taşıtın ilce emrinde bulun­
     durulması en ideal durumdur. Bu gün için pilot   Çeşitli nedenlerle memurların köyleri is­
     ilçelerde dahi bu eksiklik giderilmiş değildir. tenildiği sıklıkla ziyaret edemedikleri anlaşıl­
     Bu konudaki ihtiyaçlar özellikle şu noktalarda maktadır. Bunda, personel darlığı kadar köyle­
     toplanmaktadır.                  rin çokluğu, işlerin hacmi, taşıt imkânlarının
                               da etkisi büyüktür. Sözü edUen F. Frey araş-
       1. Eğitim ve yayım çalışmaları için göze tırmasımn ön sonuçlan bu durumu açıkça koy­
     kulağa hitab eden araç ve gereçler nicelik ve maktadır (9).
     nitelik bakımından yeterli değildir.
                                 ilçedeki münhallerin doldurulması için et­
       2. Yol ve yapı işlerinde kullamlan iş ma­ kili bir personel politikası yamnda bu konuda
     kinelerinden ilce emrinde hemen hemen hiç yok­  alınacak başka tedbirler de vardır. Toplum kal­
     tur denilebilir. Bu alanda devamh ihtiyaç du­ kınması bakımmdan ilçenin daha etkili olabil­
     yulan greyder, damperli kamyon, v.b. makine­ mesi için daha başka elemanlara ihtiyaç duyul-
     ler için ilçelerde makine ve bakım parkları ku­
     rulması imkânları araştmlmahdır.
                                 (7) Üçede hangi örgütlere ait kuruluşlar bulunduğa
       3. Köy gezilerini kolaylaştıracak sayıda­ hakkmda daha geniş bilgi için bkz: PAYASLIOĞLU,
                                  tdarenin
                                      Taşra
     ki motorlü taşıt toplum kalkınması kurullarının Merkezi 1963 (Teksir), s Teşkilâtı Üzerinde Bir înceleme,
                               Ankara
                                         : 43
     emrine verilmelidir.
                                 (8) PAYASLIOĞLU, aynı eser, S. 42-43
       Uzun süreli tedbirler alınıncaya kadar, ça­  (9) Toplum Kalkınması Pilot Bölgelerinde, memur
                                                    başla­
                                         daha
                                      köyleri
     lışmaların etkisini, verimini arttırmak amacıy­ ve yöneticilerin değerlendirme sık ziyaret etmeğe anlaşıl­
                                  yapılan
                                            araştırmalarından
                               dıkları
     la eldeki araç, gereç ve taşıtlardan en akıllı şe­ maktadır. Daha geniş bilgi için : Yücel AYASLI, Toplum
     kilde yararlanmamn usulleri geliştirilmelidir. Kalkınm.ısı Pitot Projeleri Değerlendirme Raporu, Bünyan
     Birlikte düzenlenen köy gezileri, eğitim çialış- (Kayseri) ve Terme (Samsun), Köy İşleri Bakanlığı, 1965
     malan, yayım ve demonstrasyonlar bu yönde   (Memeograf)
     atıirmş olumlu adımlardır. Pilot bölge çalış­  Toplum Kalkmması Pilot Projeleri Değerlend:rme Ro-
     maları . yapılan yerlerde, özellikle Hatay, Edirr plorları, Edirne (Merkez) KorkuteU (Antalya), 1955
                               (Mimeograf)
     296
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15