Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

sel ve feyezan etüdlerinin ilgili müesseselerce  —  Şehir inkişafının tarihçesini,
   yapılması, tarihi eserierin tesbiti, varsa demir­ — Nüfus hareketlerini, bölge, topluluk ve
   yolu ve liman durumunun bilinmesi ve işin yıl­ şehir ölçüsünde semt ve mahallelerin nüfusla­
   lık programa alınması lâzımdır.         rım ve yaş pramitlerini,
     ön çahşmalar adını verdiğimiz bu kısımlar   —  Sımflan, dinleri, mahallelerin gece ve
   hazır olduktan sonra, iş, arttırma - eksiltme gündüz nüfus yoğunluklarını,
   ve ihale kanununa tabi olmadan ehliyetleri imar   — Meskenlerin sıhhi yönden ve yoğunluk
   ve iskân Bakanlığınca kabul edilen uzmanlara bakımından durumunu.
   ihale edilir.
                               Ticaret, Ziraat, endüstri, tarım gibi saha­
     Belediyelerin doğrudan doğruya yaptırdık­  lardaki kazançları ve hayat seviyesini,
   ları işlerde, ihale şartnamesinin, mukavele örne­
   ği ve muhammen  bedel cetvelinin, belediye ve  —  inşaat devrelerini,
   tarafından hazırlanarak mukaveleye bağlanma­    —  Deniz, demir ve karayoUan,  amme
   sı gerekmektedir.
                             vasıtaları eş vakitte varılan yerler, alternatif
     iller Bankasınca yapılacak ihalelerde, prog­ göçler, yaya yollar, gezinti mahalleri, hususi­
   ramda olması. Belediye meclislerince, iller Ban­ yet ve tehlike gösteren mahalleleri,
   kasına yetki verilmesi, ön çahşmalarm hazır-
                                idari
                                         değişik
                               —
                                   makamları,
                                              kademelerini,
   olması icap etmektedir, iller Bankasmca, beledi­ yetkilerini bina hacmi, personel sayısını,
   yeler adına yapılacak ihalelerde evrakm her
   işte kullanılmak üzere tip olarak bir defa tas­ — Sağhk işlerini, kademelerini, yerlerini,
   dik edilmesi kâfi geldiğinden, Arttırma-ESîSİlt- alanlarını mavcutlann imkânlarım,
   me ve ihale kanununa tabi olmadan ehUyetleri,
   İmar ve iskân Bakanlığı adına Bankaca kabul   —  Mezarlıklar, eğlenceler, sporlar,
   edilen müteahhitlere ihale edilir.         —  Su, kanalizasyon, elektrik havagazı ve
                             diğer gazlar telekominikasyon, durumunu,
     Yarışmalar
     Büyük  gelişme gösteren, sosya-ekonomik     Bütçeler mahalli destekler, kadastro hu­
   problemleri tarihi ve turistik değeri olan bel­ dutları, amme teşekküllerinin arazi politikaları­
   delerin, imar plânı; Belediyelerinin isteği ve nı ihtiva eder.
   bedeli fondan temin edilmesi icap eden belde­  Yukarıdaki hususları ihtiva eden, analitik
   lerin ise imar ve İskân Bakanlığının kabulü
   üzerine yarışma yolu ile yapılır.       etüdlerde bütün konular tetkike tabi tutulmak­
                             ta toplum problemleri, mahallinde incelenmek­
     Yarışmalar, uluslararası ve milli olmak  te, yapılan anketler, derlenen malûmat harita­
   üzere iki şekilde yapıhr. Memleketimizde sıra- lar üzerine işlenmekte, çeşitli grafikler yapıl­
   siyle Ankara, izmir, Antalya ve ikinci defa An­ makta bunlara göre analiz ve bu analizlere göre
   kara olmak üzere beynelmUel yarışma yapılmış­ sentez paftaları hazırlanmaktadır. Yapılan bu
   tır. Burada sırası gelmişken gururla söylenebi­ ön çalışmalar yarışmalardan önce yapıldığı gibi
   lir ki, bu yarışmaları Türk Şehircileri kazan­ plânların ihale ve diğer usullerle elde edilmeleri
   mıştır, Eskişehir, Malatya, Adapazan, Alanya, halinde de aynen yapıhr.
   Samsun Konya  şehirlerinin imar plânlan ise    Sentezlerde, şehircinin analizlerden elde
   müli yarışma suretiyle elde edilmişlerdir.   edeceği doneleri nerelerde kullanacağı tesbit
                             edilmektedir.
     Bir beldenin imar plânının yarışma yolu ile
   elde edilmesi kararlaştırılınca evvelâ o beldenin
   anaUtik etüdler,                   tmar plânı yanşmalan  için sarfedilecek
     — Topluluğun Türkiyeye  ve bölgeye nis-  paranın tahmini ve tesbiti,
   betle coğrafi ve ekonomik durumunu,        Sarfedilecek paranın tahmin ve tesbitinde,
     — Plânlaması yapılacak mahallin topoğra-    —  Ön çahşma masrafları
   fik, meteorolojik, pedegojik durumunu,       —  Baskı masraflan


                                                  151
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14