Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

daki muhtelif safhalarda paraf ve tasdik iğ­   b) Plânlar ihale suretiyle yapılacaksa,
      lerini yerine getirir.              ihale evrakım hazırlamak, işi ihale etmek, yük­
                                leniciler tarafından hazırlanan plânları safha,
        iller Bankasmm fonksiyon  ve rolüne ge­
      lince ; Yapı Yollar Kanununun kabulünü mütea­ safha büroda ve mahallen incelemek, meclis ka-
      kip hükümet kanunda vazedilen bazı hususla-  rarlannı almak Bakanhğa  paraf ve tasdik et­
      rm teknik eleman ve finansman kifayetsizliği tirmek,
      yönünden tatbik edilemiyeceğini görerek, 1933    c) Plânlar yanşma suretiyle yapılacaksa
      yılı içinde bu gibi işlere finansman sağlamak ileride yanşma konusunda anlatılan bilumum
      için 15 milyon sermayeli "Belediyeler Bankası" çahşmalan yapmak,
      nı kurmuştur. Belediyelere teknik yardım sağ­
      lamak amacı ile de 1936 jahnda Belediyeler    Belediyelerin bu konudaki görevlerine gelin­
      imar ve Fen Hey'etini teşkil etmiştir. Belediye­ ce, gerek imar plânı ön çalışmalarında ve gerek­
      ler Bankası ile Fen heyetinin işbirliği halinde se hazırlık safhalarında muhtelif görevleri ol­
      çalışmaları 1945 yılma kadar devam etmiştir. duğu görülür.
      12 yılhk tetkikattan elde edilen tecrübe sonu­  Bu konudaki görevlerinden başlıcalan,
      cunda. Belediyeler Bankası ve Fen Hey'eti ye­
      rine 23.6.1963 gün ve 4759 sayılı kanunla lÛer  1 — imar plâm  yaptırma teklifinde bu­
      Bankası kurulmuştur. Banka, Belediyeler adma,  lunmak,
      halihazır harita ve imar plânlarım yaptırmakla    2 — Nüfusu 5000 den az  belediyelerde
      görevlendirilmiştir.                imar plânı veya yol istikamet plâm yaptmna
                                konusunda  meclis karan almak,
        Memleketimiz  ve başka memleketler için
      örnek bir kuruluş olan iller Bankasının, ülkemi­   3 — imar komisyonu  raporunu  hazırla­
      zi ziyaret eden yabancı uzmanların da takdirle­ mak ve işaretii haritayı yapmak,
      rine mazhar olduğu görülmektedir.
                                  4 — Finansman temin etmek, nüfusu 50.
        iller Bankasının imar plânlanmn elde edil­ 000 den fazla belediyeler için bu hususa finans­
      mesi konusunda yaptığı işleri şöylece sırala­ man konusunda geniş olarak değinilmiştir).
      mak mümkündür.
                                  5 — imar plâm hazırlık safhasında;
        1 — Yıllık programlan hazırlamak,
                                  a) 1/5000 veya 1/2000 ölçekli nazun imar
        2 — Para kaynağını temin etmek,      plâmnm  avan proje safhasında, plânın belde ih-
                                tiyaçlanna uygun olup olmadığını tetkik edip,
        a)  Nüfusu 50.000 den az olan beldelerin
      imar plânları, bedelleri imar ve iskân Bakan­ uygun olmıyan tarafları varsa bu husustaki
      lığındaki fondan karşılanır. Plân ilk defa ya­ görüşlerini belirtecek şekilde meclis kararını
                                almak,
      pılıyorsa hibe yolu ile, ük defa yapümıyorsa,
      bedeli 20 eşit taksitte ve faizsiz olarak beledi­ b) 1/1000 ölçekli imar plânım avan proje
      yesi tarafından ödenmek suretiyle yapılır.   safhasında     aynı yoldan tetkik ederek
                                meclis karannı almak,
        b)  Nüfusu 50.000 den fazla beldelerin
      imar plânları, ikraz, veya belediyeler hisselerin­ e) Tasdik olup gelen imar plânlarım ilân
      den tutulmak veyahutda defaten  Belediyeler  ve teşhir etmek,
      tarafından ödenmek suretiyle yapıhr.           görevleri vardır.
        3 — Plân yapmak veya  yaptırmak,
        a) Plânlar Banka tarafından yapılacaksa    tnmr plâm elde edilmesi şekillerinden ihale
      gerekli ön çalışmaları hazırlamak, mahalli in­ ve yanşma esaslan İhale esaslan
      celemeleri yapmak ve bilâhare nazım imar plân­   Bir imar plâmnm elde edüebilmesi için o
      ları ile tafsilât plânlarını hazırlamak Belediye beldenin, halihazır haritasınm, imar komisyonu
      meclisi kararlarını almak ve bakanlığa plânlan raporunun, işaretli haritasının, jeolojik raporu­
      tasdik ettirmek,                 nun hazu-lanması, gegiyorsa karayolu, varsa

      150
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13