Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

rin imar ve iskân Bakanlığına müracaat etme­    3 — Şehrin jeolojik durumu,
   leri lâzımdır.                     4 — Şehrin civan,
                               5 — Şehrin tarihi durumu,
     Plânların yaptınlmasmdan evvelki hazırhk     6 — Nüfus durumu,
   ve etüd safhalan
                               7 — Şehrin eğitim durumu,
     Bir imar plânımn, gerek hizmetlUer ve ge­   8 — Şehrin sağlık durumu,
   rekse ihale suretiyle yaptırılabilmesi için aşağı­  9 — Şehrin tarım durumu,
   daki hususların yerine getirilmesi lâzımdır.    10 — Şehrin ticari ve iktisadi durumu,
                               11 — Şehrin seyrisefer ve ulaşım durumu,
     1 — Hazırlık safhası,              12 — Şehrin eğlence durumu,
     a) Üler Bankası aracılığı ile yaptırılacak-
   sa Bankaya plânın yaptırılması hususunda Be­   13 — Şehrin bu günkü durumu,
   lediye meclisince yetki kararının verilmesi,       a) Yapılar,
     b)  Plânın yaptırılması işinin programa        b) Arazi fiatları,
   alınması ve para kaynağının temin edilmesi,       c) Şehrin sokakları,
     c) Jeolojik etüdlerin yapılması         14 — Toprak mülkiyeti,
     d)  Kasaba içinden veya yakınından kara­   15 — Şehrin belediyesinin durumu,
   yolu geçiyorsa, güzergâhının bilinmesi,       16 — Şehrin ihtiyaçlarının tesbiti,
     e) Sel ve feyezan ile ilgisi varsa D.S.I.
   Genel Müdürlüğüne  gerekli etüdlerin yaptırıl­   Adı altında 120 suale verecekleri cevapla­
   ması,                       rı ve halihazır harita üzerinde işaretlenecek ge­
     f) Toprak  kabiliyeti etüdünün. Tarım
   Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne yaptı­  rekli malûmatı ihtiva eder).
   rılması,                        Yukarıda behrttiğimiz imar komisyonu ra­
     g)  Kasabadaki tarihi eserlerin; MiUi Eği­ porunu hazırlıyan heyetin her zaman bir ara­
   tim Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel da çalışmak imkânını bulamaması ve sorulan
   Müdürlüğünden  istenmesi,             sualleri cevaplandıracak esaslara göre istatisti
     h)  Liman ve demiryolu ile kasabanın l­  ki malûmatların bulunmaması gibi sebeplerden
                         i
   gisi varsa Bayındırlık Bakanlığının ilgili dai­ dolayı bazı hallerde arzu edilen sonucu verme­
   resinden gerekli bilgilerin alınması,      mektedir. 16 madde adı altında toplanan 120
     i) Devlet Plânlama ve Bölge  Plânlama   suale verilecek cevapların muhakkak doğru ol­
   çahşma ve direktiflerinin elde edilmesi,    ması üzerinde durmak icap eder. Eğer verilen
      k) imar komisyonu  raporunun hazırlan­  cevaplarda tereddüt veya takribiyet varsa bun­
   ması (imar komisyonu mahallin en büyük mülki ların da belirtilmesinin iyi olacağı kanaatinde­
   amirinin Başkanlığında toplanır ve komisyonu, yim. Çünki plâncı yukarıdaki suallerin sonucu
   belediye başkanı, belediyenin bağlı olduğu ilin çıkacak hususları gerek imar plânında ve ge­
   Bayındırlık Müdürü veya temsilcisi, belediye  rekse imar talimatnamesinde  değerlendirmek
   meclisince seçilen üç üye. Belediye mühendis ve ona göre plânlamaya gitmek durumundadır,
   veya mimarı, belediyenin bağlı olduğu ilin Sağ­ imar komisyonu raporu, imar ve iskân Bakan­
   lık Müdürü veya temsilcisi. Millî Eğitim Müdü­ lığının tasvibinden sonra katileşir.
   rü veya temsilcisi, Vakıflar Müdürü veya tem­
   silcisi, Belediye hekimi, şehirde bulunan sağlık  İmar plânlarının hazırlanmasında Bakan-
   ve sosyal kurumları başkanları veya temsil­  hğın, İller Bankasmm ve Belediyelerin fonksi­
   cisi, memleketin tarihi ile ilgili olarak eser yaz­ yon ve rolleri
   mış olanlarla şehrin imarı hususunda inceleme
   yaptığı bilinenlerden en az iki kişi ve Tapu   imar ve iskân Bakanlığı imar ve yol isti­
   Kadastro  memuru  meydana   getirirler, imar  kamet plânlarını, İmar ve Plânlama Genel Mü­
    komisyonu raporu şu konulan ihtiva eder.   dürlüğü örgütü ile yürütür. Bakanlık, plânların
                             hazırlanmasından evvel yapılması gereken ön
      1 — Şehrin coğrafi durumu,        çahşmalarda kullanılmak üzere lüzumlu araş­
      2 — Şehrin iklim özellikleri,       tırmaları yapar, plânların elde edilmesi esnasm-

                                                   149
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12