Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

imar       Plânı      Konusuna            Genel
                           Bakış                                               Ahmet Menderes
                                                İller Bankası
                                                Y. Müh. Mimar
                                               Şehircilik İş Md.

         İmar ve İstikamet plânlarmm elde edilmesi cak ihalelerde evrakın her işde kullanılmak
                                üzere tip olarak bir defa Bakanlığın tasdikinden
         îmar ve istikamet plânlan üç şekilde elde
      edilir :                      geçirilmesi kâfidir.
         1 — Ehliyetleri İmar ve iskân Bakanlığın­   İmar ve İstikamet Plânlarmm yaptınlma-
      ca kabul edilen hizmetli uzmanlar eliyle,   sına dair taleplerin ortaya çıkması
         2 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa
      tabi olmadan, ehliyetleri imar ve iskân Bakan-  imar ve Yol İstikamet plânlarının yaptı­
      hğınca kabul edilen uzmanlara ihale suretiyle, rılması işi Belediyelerin kanuni görevlerinden
                                               tarafından
                                                     yapı­
                                      talep
                                olduğundan,
                                         belediyeler
         3 — Yarışma şartnamesinde  yazılı şart­  lır.
      ları haiz olan elemanlar arasmda açılacak ya­   Halihazır haritalarının ikmaüni müteakip
      rışma yoluyla elde edilir.
                                imar veya istikamet plânların, Üler Bankası a-
         Yukarıdaki şekillerden biri yolu ile elde racılığı ile yaptıracak belediyelerden : nüfusu
      edilen imar ve yol istikamet plânları,      5.000 den az olanlar yol istikamet plânlarım,
                                5.000 den fazla olanlar da imar plânlarını yap­
         1 — Belediyeler,               tırmak için, Belediye meclislerinden alacakları
         2 — İller Bankası              karar ile birlikte, Belediye Başkanları vasıta-
         tarafından yapılır veya yaptırıhr.
                                siyle talep ederler.
         Belediyelerin doğrudan doğruya yaptıra­
       cakları işlerde ihale şartnamesi, mukavele ör­  Nüfusu 5.000 den az olup da normal ola­
       neği ve muhammen bedeli  cetveUnin ve mu­  rak yol istikamet plânı yaptırtmaları gereken
       kaveleye bağlanacak diğer evrak ve şartnamele­ Belediyelerin imar plâıu yaptırtmak istemeleri
                                      alacakları
                                           meclis
                                    ise
                                              kararlarında,
                                halinde
                                                     imar
       rin, ihaleden evvel imar ve İskân Bakanlığına plânı yaptırtmak istediklerini belirtmeleri lü­
       tasdik ettirilmeleri lâzımdır.
                                zumludur.
         işin hizmetli uzmanlar eliyle yaptırılması
       halinde de bu işe mahsus iş plân ve progra-  Belediyeler imar ve yol istikamet plânlan-
                                             ile hazırlattıkları
                                        aracıhğı
       ımnın İmar ve İskân Bakanlığının yine tasdi­ m lUer Bankası de yaptırtabilirler.  gibi,
                                   kendileri
                                bizzat
       kinden geçmesi icap etmektedir.
                                  Bu durumda,  yukarıda bahsedilen husus­
         İller Bankasınca, belediyeler adına yapıla- ların yerine getirilmesini müteakip, Belediyele-
       148
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11