Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

fa arsalar bir emrivakile projecilerin önüne sü­ lar ancak çok ciddi çalışmalarla meydana geti­
   rülür. Plân arsaların 1 yıl - 2 yıl önce verihne- rilebilir, getirilmelidir. Projecilerin önüne... ka­
   sini ön görür. Bu ön görürlük plânın sahifeleri nımızca mimara bu safhada da büyük çabalar
   arasında rahat ve huzur içinde uykudadır. Plâ­ düşmektedir. Bir tipik örnek vermeden geçemi-
   nın geçen 4 yıh bu hususta sahifeler dolduracak yeceğim : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
   aykırı örneklerle doludur. Hiç bir idare vaktin­ için 65.000 m^ hk bir program teklifi gelmişti.
   de arsasını bildirmez.lüzum görmez. Arsa seçi­ Yapılan pazarlıklarda 35 OOOm^ lik bir prog­
   mindeki  vize de daima ikmal edilir., yaz orta- ram tutarına indirildi ve teklifler böylece pro­
   smda, yaz sonunda ; elinde fener yapıcı daire­ jelendirildi, 30.000 m^ lik farkın ne demek ol­
   ler arsa aramaya çıkar, arsa konusu halledU- duğu herkesçe hesaplanabilir.
   miyen 3-5 hatiralık tahsisatta göz değmesin
   diye ertesi yıla ertelenir.              Arsa-Program  sorunları : Devlet yapıları­
                            nın proje sorumları içinde çok önemli bir yer
     Program  problemi de çözümlenmeye muh­   işgal eder... Bunları lâyıkiyle aydınlığa kavuş­
   taçtır. Mal sahibi idareler çok kez yanm-yama- turmadan proje sorunlarmı çözümlemeye imkân
   lak programlarla konuya girerler, program­   yoktur.

                                                  147
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10