Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

kaktaki adamın didik didik ettiği, otobüste, dol­ se karşı gelemez ama gelin görün mimar-sta-
      muşta, kritikleriyle sık sık dokunduğu bir ko­ tiker-tesisatçı tip proje yapmak zorunluğunda
      nudur. Mahallenin muhtarı. Köyün imamı, Sağ­ bırakıhr. Nedenlerini özetliyelim : bir defa pro­
      lık Memuru, işportacı.... her kes yapıdan an­ jeye istenilen gerekli değer bizde verilmez. Bu
      lar, yapı tenkitcisidir. Hekim-Hakim, Maliyeci, değerlendirme yön değiştirdiği zaman milyon­
      İdareci-Vali yapıcıdır. Yapııun plânlayıcısıdır. lar heder olmaktan kurtulacaktır. Bir tılısım
      Çok kez.... E^timci daha yi yapı meydana ge­ değil, bir zihniyet değişikliği beklemekteyiz.
      tireceği kanısmdadır. Bu yakın ilgi, benimseyiş
      yapının bahtım etkiler. Yapıya şevk katar, he­  Meslekten olmayanların bu konudaki tu­
      yecan katar iyi yönleriyle Ç5ok kez mimar­  tumlarım doğru yola yöneltmek bize düşer-an-
      ları, yapı idarecUerini üzer, kara kara düşün­ latmak lâzım, yılmadan usanmadan anlatmak
      dürür                       lâzım, projenin değerini Küsmek  ohnaz, an-
                                ilaşılmıyor demek olmaz. Çeşitli örnekler veri­
         Programdan, projelendirmeden  temel at­  lecektir, hakikatlar rakamlarla ifade edilecek­
      maya, yapım safhasmdan yapının ikmaline ka­  tir.
      dar herkes bir iddiada bulunur. Yapıyı kulla­
                                  Ciddi
      nacakların, kullanma yönündeki dileklerini el­ milyonlarm projelerden mahrum yapıların nasü
                                                 olduğunu
                                              sebep
                                         olmasına
                                      heder
                                                      is­
      bette mimar projelendirmede değerlendirecek­  patlamak lâzımdır. Bütün meslektaşları bu ko­
      tir. Ama sık sık yön değiştiren bu dilekler mi­ nuda ilgilileri aydınlığa çıkarmak üzere gayret
      marî, inşaatçıyı şaşırtır. Tadilât, ilâve inşaatı, sarfetmeğe çağırırım.
      yer değiştiren malzeme ve araçlar birbirini ko­
      valar.                         Hepimiz biliriz ! Batı ülkesinde projelen­
                                dirmeye ayrılan süre, yapıma ayrılan süreye
         Yapı biter : Sevaplar idarecinin, eğitimci­ eşittir çok kez... bir yığın örnek verebiliriz.
      nin, hekimin hanesine yazılır. Hataları : Mi- Batı Almanya'da Binbeşyüz yatakh bir hasta-
      mann, inşaatçının sırtına bütün ağırhğiyle yük­ hane 2 yılda projelendirilmiş ve 2 yılda inşa
      lenir.                       edilmiştir. Bizde 20 yıh aşan yapılardan söz et-
         Hangi  açılışta : Mimara-Mühendise dişe  miyeceğim. Proje için bir yılı çok gördüğümüz
      dokunur  bir sevap lütfedildi hatırlarmısınız? Ege Üniversitesi 1100 yataklı hastahanesi 4
      imsiniz?                      yıldır inşa edüir, 6 yıl sonra zor biter kammca....
                                Proje yapım safhalarım süre yönünden  ciddi
         îşte konumuza giriş buradan başlar ve ya­ değerlendirmeye tabi tutmamız gerekir. Har­
      pıya genel bakışımızla, sayılan gerçeklerin ışı­ canan para bakımmdan da konuya eğilmemiz
      ğında bizi aydınlığa çıkarır :         icap eder.
         Yapının projelendirilmesi arsa-program de­   Süre ve proje bedeline verilen değer idare­
      diğimiz iki ünitenin mevcudiyetiyle başlar. Bu cileri ister istemez Tip Projeye sürükler, mev­
      iki ünite projenin anası - babasıdır. Elbette cut projeler hemen arşivlerden çıkarılır, yatırım
      proje dünyaya gelmez bunlar olmadan ... Ar­  gerçekleştirilir. Erzurum'daki Hastahane Pro­
      sa yapımn temeli olduğu kadar projenin de te- jesi Gaziantep'e Diyarbakır'a uygulamr. Çok
      meüdir.                       defa ciddi bir elden geçirmeğe de vakit kal­
                                maz.
         Arsa  iyice büinmeden  projelendirilme
      mümkün  değUdir.                   Uygulama  sırasmda ortaya çıkan bir yığın
                                engeller hemen oracıkta çözümlenir. Bu bir
         Ancak tip projeler bir mevhum arsa için
      tasarlanır. Belki bu proje soyut olarak başan- oldu bittidir. Hizmet elbette aksayacaktır. El­
                                          yeni
                                            muhite
                                                uyamıyacaktır.
                                      arsaya,
                                   yeni
                                bette
      hdır. Ama hiç bir arsa ile jüzde yüz bağdaşa­ Bu tip Proje... elbette melez, sakat çocuklar do­
      maz. Bir sıcak memleket nebatımn, soğuk böl­
      gelerde yaşamasımn  sorunlarım çok iyi bilir  ğacaktır. Bundan sakınmak gerek.
      tarımcılar... süs nebatı olur iklim değiştiren,  Arsa üzerinde dikkatle durulması icabe-
      toprak; değiştiren bu bitkiler; bu gerçeğe kim­ der, arsa seçimi yapıyı şiddetle etkiler... çok de-
      146
   1   2   3   4   5   6   7   8   9