Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

1

      Devlet     Yapılarının        -  Proje     Sorunları       -

                                         Sadettin T. Cemalîgil
                                          Y. Müh. Mimar
                                        Yapı ve İmar işleri Rs.

     Devlet yapılanm tüm sorunları ile ele al­ akan su, bir elektrik anahtarı, ayak altındaki
   mak, gerekli analizleri yapmak ve aydınlığa  döşeme, duvarların rengi.... özetle; şekil, renk,
   kavuşturmak  icabeder. Ancak bu takdirde en  ses, ışık, yahut hem mefhum Yapı-Insan özdeş­
   güzeli, en sağlam ve en ucuzu bulmak mümkün liğinde değerlendirilir.
   olacaktır.
                               Bir gerçektir ki; bütün hizmetler yapıda
     Yapı sorunlarını kapalı kapı arkasında tut- sonuçlanır ve bir mânâ kazanır.
   mamn  çeşitli yersiz iddialara ve isabetsiz suç­
                                                  yapı­
                                                 :
   lamalara sebep olacağı aşikârdır. Bütün mi­  ları Yol, Demiryolu, Hava alanı. Liman Elektrik
                                      bağlar.
                                          Barajlar,
                                  birine
                                bir
   marların, mühendislerin Türkiye'nin yapı so-
   runlarmı her yönde incelemelerinde büjöik fay­ Santralları, Fabrikalar, çeşitli tesisler yapıjTa
   dalar mülâhaza etmekteyiz. Yoksa bazı değişik hizmet için gerçekleştirilir.
   neticeler, tamamen dış görünüşleriyle ve mes­   Yapı uygarhğm  tapusudur. Uygarlığa gö­
   lekten olmıyanlann yanlış yargılariyle acı acı  nül verenler bu tapudan vaz geçemezler.
   yerilir.
                               işte bu kesin gerçeklerin ışığında yapımn
     Yapı; diğer mühendislik hizmetleri içinde yerini bellememiz icap eder.
   sosyal yönü çok ağır basan ve çok çeşitli araç
   ve gereç kullanan bir hüviyete sahiptir. Yol,   Eğitim yapıdan geçer, sağlık yapıda topla­
   Demiryolu, Köprü, Baraj, Liman : hemen çok  nır. Tanm Yapıda örgütlenir. Kültür yapıda
   kez komililerin dışmda ve halkın gözlerinden atılır, saçılır.... sonuç, yapışız uygarlık düşünü­
   uzak bölgelerde yapılır. Bunlar ya kominleri  lemez.
   bağlar veya kominlere uzaktan hizmet getirir.   Yapı herkesin gözü önünde gerçekleştiri­
     Yapı ise kominlerin doğrudan doğruya bün-  lir, demiştik. Elvet; yapı her gün giydiğimiz
   yesindedir. Daha doğrusu komünü yapılar mey­  bir elbise gibidir. Düğmesinden ütüsüne, bollu­
   dana getirir. Halkın gözü önünde arsa seçilir, ğundan darlığına, sıcak-serin tutmasından ren­
   temel atılır, inşaat yükselir ve iskân edilir. gine kadar her kısmı her gün hepimizi ilgilen­
                             dirir ve etkiler.
     En önemlisi : Her gün, her saat yapı ile iç
   içe yaşanılır, ister mesken, ister büro, ister  Her kes her gün temas ettiği yapıdan an­
   resmi daire, okul, hastahane olsun, halkm her ladığım zanneder, işte mimarlığın en güç yönü
   gün girip çıktığı her elemaniyle yakından temas  budur. Bir yol güzergâhı, bir limanın hava ala-
   ettiği bir niteliği haizdir. Yapılan kapımn açılıp mnm seçilişi veya bir barajın yüksekliği üze­
   kapanmasiyle ügilenilir. Hacimlerin genişliği  rinde günün adamı nadiren ve çok yuvarlak ola­
   darUğı, pencereden sızan gün ıgığı, musluktan rak fikir beyan eder. Yapı : her kısmiyle so-

                                                  145
   1   2   3   4   5   6   7   8