Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : «                              NİSAN  1966 —  SAYI:  246


                            İLLER                 Abone:
           Sahibi:                               Senelik: 24 T i .
        Türk Belediyecilik            ve               6 aylık: 12 T.L.
           Demeği            BELEDİYELER              Yabancı memleketlere
                                                  T.L.
                                                (40)
                                             yıUığı
        Yenişehir Sakarya Cad.       DERGİSİ              İlân ücretleri idare
           No: 34/3                              ile kararlaştırılır.
         Telefon 17 69 45     Yazı işlerini Fiilen İdare Eden     Neşrolunmayan
           Ankara                              yazılar geri verilmez
                           Vehbi ÇÖKER

             Bu dergide çıkan imzalı yazılar her zaman Türk Belediyecilik Derneğinin
           görüşlerini aksettirmeyebilir. Bu gibi yazılardaki görüşler imza sahiplerine aittir.

               SAYIN  BAŞKAN   :
               Belediyecilerimizin inşaat konularındaki sorulanna cevaplar :

               Bilindiği üzere her sayımızda yer alan ve Belediyecilerimizin, her ko­
             nudaki sorularına cevaplarımız büyük ilgi görmektedir, inşaat konulann-
             daki soruların da cevaplandırılması suretiyle belediyecilerimize yeni bir
             hizmette bulunacağımızı ümit etmekteyiz.
               Birçok Belediyelerimiz inşaat konularında selâhiyetli uzmanlara sa­
             hip bulunmamaktadır. Ksasen buna da lüzum ve zaruret yoktur. Hiçbir
             Belediyemiz: Mimar, Statiker, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi,
             Makine Mühendisi, Şehirci veya Tesisat Uzmamna birarada sahip değil­
             dir. Bu bakımdan çok defa inşaat problemlerini çözmekte büyük müşkü­
             lâtlara maruz kalmaktadırlar.
               Memleketimizde  yapı konularında bütün mütehassıs kadroyu bünye­
             sinde toplayan yegâne kuruluş: Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar iş­
             leri Reisliğidir.
               İnşaat yapacak Belediyelerimizin: Arsa, umumî vaziyet plânı, zemin
             ve temel problemleri, program, avan proje, tatbikat projderi, statik ve
             tesisat projeleri, eksiltme ve ihaleler, kabuller, ilk ve son keşifler, birim
             fiatlar, şartnameler, işletme ve bütün yapı konularında dergimize gönde­
             recekleri sorulara :
             Yapı ve İmar İdleri Beisi Y. Müh. - Mimar SAJDETİİN T. CEMALİGİI.
             cevaplar verecek ve bunlar dergimizde yayınlanacaktır.
               Böylece Belediyelerimizin yapı sorunları: Memleketimizde en selâ­
             hiyetli makam ve gerektiğinde Y'apı işleri kadrolarındaki en selâhiyetli
             uzmanlar tarafından açık ve kesin cevaplarla aydınlığa kavuşacaktır.
               Yapı sorunlarınızı dergimize bildirmenizi rica ederim.
             .                               D e r g i


        Düzeltme :
          Mart 1966 ayma ait dergimizin sahife numaraları 97 sayıdan başlayarak 144 numaraya
        kadar devam etmesi lâzım gelirken sehven başka numaralar yazılmıştır. Bu yanlışhkdan dola­
        yı okuyuculardan özürler dileyerek düzeltiriz.
   1   2   3   4   5   6   7