Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

— Yanşma  ilânı masrafları            Jüri üyelerinin seçimi
        — Mükâfat ve mansiyon bedelleri         Jüri üyeleri; 2/3 si, Mimarlar odası, jüri
                                aday listesinde bulunanlar arasından olmak üze­
        —  Jüri bedelleri
                                re, mal sahibi tarafından seçilir. Hiçbir jüri
        — Sonucun  ilânı için yapılan masraflar  üyesinin yarışma ile, jüri üyeliğinden başka
                                herhangi bir şekilde ilgili olamaz.
        —  Sergi masrafları
           nazarı itibare alınır.            Müşavir jüri üyeleri; yarışmayı açan mü­
                                essese veya jürinin teklifi üzerine veya jürinin
        Mükâfat ve mansiyon bedelinin tesbiti   tavsiyesi ile, konunun gerektirdiği sahalarda
                                ve gereken sayıda seçilirler.
        ŞehirciUk  yarışmalarında,  mükâfat  ve
      mansiyonlar için ödenecek para toplamı, imarı   Müşavir müessesesi memleketimizde uzun
      yapılacak sahanın hektarına ve ücret tarifesine yıllardan beri büyük faydası görülen ve başarı
      göre ödenecek bütün ücretin yüzde ellisinden ile uygulanan bir müessesedir.
      az olmamak üzere şehrin ve işin hususiyetine
      göre tayin edilir ve bu miktar asgari olup, ica­ Jürinin yarışma öncesi ve sonrası çalışma-
      bında arttırılır.
        Bu bedel, mükâfat ve mansiyon kazanan­     Jüri yarışmanın ilânından evvel yapılan ön
      lara yönetmelik hükümlerine göre net olarak  çalışmaları inceler, tavsiyelerde bulunur, yarış­
      ödenir.                      ma şartnamesini, programı, sözleşmeyi hazır­
                                lar, yarışma süresini tesbit eder.
        Jüri üyeleri ve raportörlere ödenecek bedel­
      ler jüri üyelerine ve raportörlere, her üyeye   imar plânı yarışma suretiyle elde edilecek
      bin liradan az olmamak üzere, mükâfat ve   beldeyi, mahallen inceler ve muhtelif toplantılar
      mansiyon toplamının asgari yüzde dördü kadar tertip ederek ilgililerle gerekli temasları sağ­
      bir ücret verilir. Yönetmelik burada da bedel­ lar.
      lerin asgari miktarlarını tayin etmiş olup, ge­  Yarışma süresinin sonunda, yarışmalar ta­
      rektiğinde bu bedellerde arttırma yapılabUir. rafından gönderUen ve raportörlerce üzerinde
      Tesbit edilen bedeller net olarak ödenir. Brüt ilk incelemeleri yapılan projeler içinden mükâ­
      bedelleri bulmak için net bedellere yaklaşık fata ve mansiyona lâyık olanları; ilgili yönet-
      olarak % 18-20 ilâve yapılır. Ayrıca jüri üyele­ melikde belirtilen hususlar muvacehesinde ge­
      ri raportörler, müşavir ve yedek jüri üyelerine, rekli çalışmaları yaparak seçer. Jüri kararları­
      yolluk ve hakkı huzur da ödenir.       na itiraz edUemez. Yarışma sonuçlarının ilâmn-
                                dan sonra, konunun önemine göre, isteyenlerin
        Jürinin teşkiü                iştirak edebileceği koUogyumlar tertiplenir ve

        Jüri ve yardımcıları; müşavir üyeler, asli bu kollokyumlarda, jüri üyeleri ile, yarışmalar
      üyeler yedek üyeler ve raportörlerden ibarettir. veya konu ile ilgisi olanlar arasmda tartışma­
      Jüri yalnız tek sajada asli üyeden ve en fazla lar yapılır.
      9 kişiden teşekkül eder.
                                  Jürinin yaptığı seçim sonucunda birinci ge­
        Müşavir üyelerin sajası ihtiyaca göre tes­ len proje müeUifi ile, yarışmayı açan müessese
      bit edilir. Yedek jüri üyelerinin sayısı, aslî jü­ arasında, planlanacak sahanın yarışma şart­
      ri üyelerinin en az yarısı kadar olur. Raportör­ namesi esaslarına göre ekli mukavele imzala­
      lerin sayısı ihtiyaca göre tesbit edilir.   nır, imar plânının hazırlanmasına başlanır.      152
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15