Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

ma Dairesinin hazırladığı çok önemli bazı ra­ kazanmaya matuf çalışmaları yapan belediye­
  porlar var.                    lere bina vergilerinin devri zarureti vardır. Bi­
                            na vergilerinin devri suretiyle zaten mülkün
    Benim  ıttılaımda olan, Profesör Jurkat'ın kıymetine müesir hizmetleri yapan, tesisleri
  hazırladığı bazı raporlara göre 20 sene sonra­ kuran belediyeler büyük bir gelişme imkânı
  sının Türkiye'sinde 25 ten fazla nüfusu 300 bulacaklardıki, bahsettiğim kanun tasarısının
  binin üstünde şehir olacaktır. Ve sanayide, en­ en önemli maddesi de budur. Yani bina vergi­
  düstride, kültürde haliyle bu nüvelerde mihrak-
  laşacaktır. Biz, binaenaleyh, nüfus artışından lerini Özel idarelerden alarak Belediye hudut­
  korkmamalıyız. Nüfus  artışı şehirlerimize ha­ ları dahilinde Belediyelere devretmektir, içiş­
  reket, san'at, endüstri ve kültür getirecektir. leri Bakanlığının hazırladığı Belediye Gelirle­
  Bımu  böylece kabul etmeliyiz. Ancak, bugü­  ri Kanunun tasarısı kanunlaştığı takdirde Be­
  nün toplantısının konusu olduğu veçhile bu   lediyelerimizin bugünkü gelirleri takriben 4
  gelecek  nüfusu daha iyi yerleştirme, daha   misli artmış olacaktır. Muhterem  Belediye
  iyi imkânlar bulma çarelerini bulmalıyız. Top­ Reisi arkadaşlarıma bugünkü bütçelerini 4 le
  lantıda konu daha ziyade merkeziyetçilik ve  zarp ettikleri takdirde halk hizmetlerini gör­
  imar Bakanlığı ile Belediyeler konusu arasın­ mekte ne kadar kolaylığa mazhar olacakları­
  da bazı çatışmalar şeklinde de müşahadeler ve nı ve gecekondu ve iskân siyasetinde bu malî
  bazı vakıalarda ortaya kondu. Bugünün  şe­   imkânlar içerisinde ne kadar kolay halledile­
  hirciliği, hepimiz tasdik zorundayızki, bir ih­ bileceğini herhalde izaha ihtiyaç yoktur, ikin­
                                       Emlâk
                                    şu:
                                              Bankasının
                                           Kredi
                                   da
                            ci
                              bir
                                konu
  tisas işidir. Ve Türkiye'de zaten şehirci pek mesken politikasındaki tutumunun değiştiril­
  mahduttur.  Bakanlıktan bu konuda  ricamız,   mesi lâzımdır. Bugün Emlâk Kredi Bankası­
  İmar  plânlarının bir an evvel yapılması için nın siyaseti maalesef zengini dah zengin et­
  gerekecek halihazır harita, kadastro ve şehir mekte ve zengine daha konforlu binalar temin
  plânlarının daha sür'atli yapılmasını temin   etmekten öteye gidemedi. Emlâk Kredi Banka­
   edecek - imkânları sağlamasını rica etmek ol­ sının hakiki mesken ihtiyacına matuf bir si­
  malı. Ve en önemli konuya geliyoruz. Konu   yaset içerisine girmesi ve hayali sosyal mes­
   dönüp, dolaşıyor belediyelerin sırtında patlı­ kenler' değil de, hakiki en alt seviyedeki va­
   yor. Bir devlet siyaseti olmuş olmasına rağ­ tandaşın ihtiyacını karşılayacak asgari kredi
   men bu büyük yükü bizler, belediyeler çeke­ imkânlarını en çabuk vermek yollarını bulması
   ceğiz. Binaenaleyh, bugün halihazır şehirleri­ tavsiyeye şayandır. Sözlerimi daha fazla uzat-
   mizin pekçok mahalle ve semtlerinde âmme   mıyacağım. Konu hepimizin müşterek ve aşağı
   hizmetlerini gördüğümüzü  sanıyorum  iddia
   edemeyiz. En güzel en büyük belediyemiz is­ yukarı aynı karakteri haiz bir önemli mesele­
   tanbul'da bile kanalizasyon projesi halâ pro­ mizdir. Şunu da ilâve etmeden geçemiyeceğim.
   je safhasında sürünür bulunmaktadır. Gece­   Vatandaşla karşı karşıya bulunan  belediye­
   kondu bölgeleriyle beraber merkezi bölgeleri  lerin en fazla muhatap olduğu problem olan
   de kalkındırmak  asgarî sosyal ihtiyaçlarla  gecekondu  veya böyle gayri nizami gelişmiş
   karşı karşıya bırakmamak zorundayız. Bina­   mahallerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması­
   enaleyh, belediyelerin gelirlerini artıracak ted­ na muhatap olan Belediyelere gecekondu ve
   birlere gitmemiz lâzımdır. Bu da 2 senedenberi diğer mesken siyasetinin tanzim ve tertibinde
   Meclis ve Bakanlıklar arasında süi-üncemde   büyük yetkilerin verilmesi gerekmektedir. Bu­
   kalmış bulunan bir tasarının kanunlaşmasıyla  nu merkezi bir idarenin insiyatifine ve imkân­
   tahakkuk etmiş olacaktır. Bu tasarı içişleri larına bırakırsak, tatbikatın başarılı olmıya-
   Bakanlığınca hazırlanmış olan Belediye Gelir­ cağını ve ihtiyaçlarımıza cevap veremiyeceği-
                                  etmekteyiz.
                            ni
                              tahmin
   leri Kanunu tasarısıdır. Bugün hepimizin bil­
   diği gibi pek fonksiyonu kalmamış olan özel    Sözlerimi burada bitirirken hepinizi hür­
   idarelerden gayrimenkullerin bütün kıymetini  metle selâmlarım.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14