Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

konudur. Bugün için mevcut mevzuat yalnız   fus kesafeti, fazla arazi ve arsa fiatları, alt
      hazineden 6188 e ve ona ek çıkan kanuna gö­ yapı fiatlarınm çok yüksek olduğu batı ve
      re intikal etmiş olan arsaların artırmasız ih­ Marmara bölgesine büyük bir sanayi yığılmak­
      tiyaç sahiplerine kur'a ile tevziine imkân ver­ tadır. Bu yığılma karşısında da haliyle nüfus
      mektedir. Bunun dışındaki elde ettiğimiz ar­ oraya akmakta  ve sadece gecekondu proble­
      saları 2490 sayılı kanuna göre satmak zorun­ mi değil, onun yanında pekçok tali sosyal
     dayız. Bu da haliyle Belediyeleri mesken siya­ problemler de ortaya çıkmaktadır. Hatırladı­
     setinin maksadından  uzaklaştırmaktadır. Ar­   ğıma göre îmar Bakanlığının bu konuda ga­
     tırmaya  çıkan bir arsanın sahibi, parası en- yet isabetli çalışmaları var. Bazı bölgelerin
     çok olan olacak, en çok ihtiyacı olan hiçbir za­ plânlamaları yapılıyor. Bölge plânlama esası
      man olmayacaktır. Binaenaleyh, arsa politi­  üstünden gidildiği takdirde önümüzdeki yılla­
     kasında şu iki hedefi kısaca tekrarlamak sa- rın Türkiye'sinde şehre akan nüfusun ve hu­
     nıyorumki  iyi olacak. Gelişme sahalarında is­ nim ihtiyacı olan endüstrinin dengeli olarak
     timlâk yetkisini ihtiva edecek bir hüküm yeni plânlanması ve bilhassa sanayi bölgelerinin
     tasarıya konmalı ve bu sahalarda elde edilecek tesisi için yapılacak olumlu çalışmalarla halen
     arsaların yol vesair alt tesisler yapıldıktan sanayi için cazip olmayan şehirlerde sanayi
     sonra tesbit olunacak maliyeti üzerinden ihti­ tesislerinin kurulmasına imkân verecek alt ya­
     yaç sahiplerine tevzii imkânını temin edecek  pı vesair tesislerin temini suretiyle bir reka­
     hükümler  yer almalıdır. Buna mani olan mev­ bet, ucuzluk temin edildiği takdirde bugün
     cut kanunlar değişmelidir. İkinci konu, bele­ Marmara'ya, Batı Anadolu'ya toplanmış nüfu­
     diyeler bu haliyle kendilerinin başında çörek­ sun bölgelerdeki belli mihraklar etrafında top­
     lenmiş bubüyük problemi halledecek durumda   lanması, nüveleşmesi pekâlâ mümkün olacak­
     değildir. Aşağı yukarı bütün belediyeci arka­ tır ve bu şekilde konu esasından zaten bir hal
     daşlarım bu konu üstünde durdular. Mesele   yoluna girmiş olacaktır. Temennimiz  bölge
     malî kaynaklara  gelmekte. Mevcut kanunlar   plânlamalarının daha sür'atli yapılması ve 5
     bu konuda da bazı fikirler getirmiştir. Mese­ yıllık devlet plânlarının bu esaslara göre nüfus
     lâ, asker aileleri gelirlerinden tahassül eden kesafetini temin edecek birer cazibe merkezi
     farklar, bakiyeler bina yapımı teşvik kanunu  halinde olan sanayi kuruluşlarını iktisadî esas­
     hükümlerine  göre bir fonda toplanmakta ve   lar ve rantablite esasları da nazarı itibara
     bununla böyle sosyal mesken sahası olarak   alınmak kaydıyla muhtelif şehir ve merkezlere
     ayrılmış bölgelerin alt yapıları yapılmakta  dağıtılma yoluna doğru gidilmesidir. Görülü­
     ama hangi belediyemizde bunlar artıyorki. Eli­ yor ki, şehirleşmeyle endüstri başabaş gitmek­
     mizde bu tasisatlarda bakiye olmadığı için bir tedir. Bizde maalesef endüstri önden gitmekte,
     fon tesisi imkânı maalesef mümkün olmadı.   şehirleşme arkadan gelmekte, bunu  önlemek
     Tasarıda bahsedilen fon gayet isabetli olacak­ için biz şehirleşmeyi düzenler ve endüstriyi da­
     tır. Yalnız bunun diğer kaynaklara, yani tah­ ğıtırsak, kendiliğinden mesele hallolur, ikinci
     sili mümkün ve gerçekten gelir temin edecek noktaya ben de işaret edeceğim. İstanbul Sa­
     kaynaklara  bağlanması şarttır. Fon kaynak­  nayi Odasının Sayın Mümessili çok iyi işaret
     ları real kaynaklara dayanmaz ise mevcut fon buyurdular. Biz bir korku içerisindeyiz. Bana
     müessesesi gibi hakikate hiçbir cevap verme­ kalırsa  şehirlerin nüfusunun  artmasından
     yen nazari bir fon ortaya çıkmak ihtimali var­ korkmamak lâzımdır. Belli bir sanayi ve ik­
     dır. Keza, bakanlık emrindeki fonun da bu is­ tisadî gelişme, belli bir nüfus seviyesi üstün­
     kân problemiyle gecekondu problemi ile kar­  de olur. Bugün biz ne dersek diyelim 20 - 30
     şı karşıya olan belediyelere ihtiyaçları nisbe- bin nüfuslu şehirler ve kasabalarda büyük
     tinde tevzii elbet isabetli bir yol olur. İstikba­ sanayi gelişmesi hattâ kültür gelişmesinin im­
     le muzaf şeylere gelince; bu sanıyorumki, bi­ kânı yoktur. Türkiye kalkınacaksa büyük şe­
     zim ana iskân siyasetimizle iligli bir konu ola­ hirler etrafında kalkınacktır ve istikbalin
     caktır. Bugün Türkiye sanayiinin yerleşmesi,  Türkiye'sinde büyük şehirler bugün olduğu gi­
     iki arkadaşımın da ifade ettiği gibi, maalesef bi 4 ilâ 5 ten ibaret kalmıyacaktır. Keza, bu
     biraz tersine doğru gelişmektedir. Zaten, nü­ konuda gene imar Bakanlığının Bölge Plânla-     54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13