Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Gecekondu     Kanunu    Tasarısı   Hakkında    Bir  Konuşma                                    Konuşam: Ahmet  H. NALÇACI

     İmar ve İskân Bakanlığı konferans salo-  rüyorumki, bütün Belediye Başkanı ve Bele­
   aunda 19-20 Kasım  tarihlerinde gecekondu   diye imar işleriyle ilgili arkadaşlarımızın ifa­
   tasarısı ile ilgili toplantıda Türk Belediyecilik deleri ve temennileri bu noktalara geliyor. Ba­
   öemeği Genel  Sekreteri ve Konya Belediye   kanlık teklifinde mevcut gecekonduların yıkıl­
   Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı tarafmdan yapı-  maması, bımlarm  yapılacak mevcut  plânlar
   ^n konuşma.                    dahilinde Tapuya bağlanması  öngörülmüştür.
                             Ayrıca, tadil izni verileceği belirtilmektedir.
     Sayın Başkan, Sayın Bakanım ve Muhte­   Şehir hizmetlerinden ve sosyal ve âmme tesis­
   rem Meslektaşlarım ve Davetliler,
                             lerinden istifade, keza Bakanlık tasarısının
     Çok önemli konu kısa zamanda bizler ta­ esasları içerisinde mevcuttur. İmâr plânlarına
   rafından ele alınmak üzere önümüze getirildi, göre ıslâh keza yapılacaktır. Evsiz olan va­
   inşallah buradaki temenniler ışığı altında Ba­ tandaşlara da gelişme bölgelerinde yer temini,
   kanlığın esasen ortaya koyduğu hadeflerin is­ tedariki bu kanunun içerisinde düşünülecektir.
   tikametinde gerekli kanunî ve malî tedbirler  Ve ayrıca belediye ve Bakanlık emrinde bu iş­
   alınmış olur. Ben konuyu evvelâ aktüel duru­ leri yapmak üzere bir fon tesis edilecektir.
   mu üstünden ele alacağım. Gecekondu ve İskân Belediyelerce arsa temini konusunda da bazı
   Politikası , bir bugünün problemleri, bir de tedbirler alınacaktır. Aşağı yukarı teklifleri­
   atiye matuf problemler olarak iki cepheli gö­ miz ve düşüncelerimiz bu noktada toplanmak­
   rünmektedir. Küçük şehirlerimizden büyük şe­  ta. Yalnız tatbikat yönünden aksıyan  bazı
   hirlerimize kadar muhtelif nüanslarda, muhte­ yönler var. Mevcut kanunların koyduğu bazı
   lif şekillerde ilksel ve düzensiz bir yerleşme ve esaslarda, bu bahsettiğimiz prensipleri ihtiva
   inşaat hareketi var. îmar nizamlarına aykırı etmekte, fakat tatbik imkânı bugüne kadar
   inşaat, başkasının mülküne inşaat veya sağlık bulımamadı. Meselâ, belediyelerin elinde arsa
   kurallarına uymayan inşaat şeklinde bir inşa­ stoku mevcut değildir. Çıkan iki kanunla Ha­
   at nizamı, bir inşaat varlığı vâkıadır. Bunların zineye ve özel Idâreye ait arşların devri öngö­
   çarelerini aramadan evvel, sebepleri üstünde  rülmüş ise de, bu hakikatte hiçbir şey temin
   kısaca durmak zannediyorum faideli.. Türki­  etmedi. Çünkü, iskâna elverişli araziler esasen
   ye'de şehirleşme hareketleri yenidir. Aşağı yu­ Hazinenin elinde değildir. Belediyeler bu ka­
   karı 20 senedenberi şehirlere büyük bir nüfus nunla büyük bir arsa stokunu elde etmek im­
   akımını  müşahade  etmekteyiz. Daha  evvel   kânını bulamadılar. Binaenaleyh, mesken poli­
   böyle bir problemin varlığı sanıyorum Ankara tikası ve onun biraz dejenere olmuş şekli ola­
   ve İstanbul hariç mevzubahis değildir. Millî rak görünen gecekondu, evvelâ benim kanaa­
   gelirin artması, iktisadi faaliyetlerin geliş­ tim arsa probleminden çıkıyor. Bugün beledi­
   mesi, z i r a a t ı n makinalaşması  ve bü­  yelerin elinde kâfi miktar arsa yoksa veya ar­
   yük nüfus artışı karşısında şehirlere akın baş­ sa spekülâsyonlarına mani olacak kanunî ted­
   lamıştır. Son yıllardaki nüfus artışının yüksek birler yoksa, Belediye gelişme sahalarında ar­
   bir jöizdeyi bulması ve köyde oturanların şe­ sa istimlâkine imkân bulamıyorsa, kanunî im­
   hirlere hücumunun, şehirlere doğru akmasının  kânlar evvelâ bulunmuyorsa, bunun önleme ça­
   daha da  sür'atlenmesi önümüzdeki  yıllarda  releri maalesef olmayacaktır. Benim temen­
   büyük çapta problemler ortaya çıkaracaktır.  nim, yeni tasarıda bilhassa yetkili merciler ki
   Bugünden  bunun tedbir ve çarelerini düşün­  bunlar sanıyorumki, belediyeler olacaktır. Be­
   mek, Türkiye'de meseleyi  kangrenleşmeden,   lediyelere gelişme sahalarında, inkişaf sahala­
   üç büyük şehrimiz hariç, halletmek imkânla­  rında arsa istimlâki yetkisini vermesi gerek­
   rını muhakkak vereceğiz. Bakanlığın teklifinin mektedir. Buraların yapılmış veya yapılacak
   bazı önemli noktalarını ben not etmiştim. Gö- imar planları muvacehesinde tevzii ikinci bir


                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12