Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

ikinci fondan da, birinciden olduğu gibi, arsa ta gerekli bütün şartlar sağlanamadığından,
      satmalma  veya kamulaştırma, gecekondu böl­  sonuç almak mümkün  olmamıştır. Yeni tasa­
      gelerinin kamu tesislerinin yapılması, halk  rının başarısı, getirdiği mekanizmanın, tatbi­
      konutu veya nüve konut yapımına yardım edil­ katta nasıl işleyeceğine bağlı kalmaktadır.
      mesi gibi konularda yararlanılacağı tasanda
      belirtilmektedir.
                                  in. Sonuç.
        Görüldüğü  gibi, her iki fonun kaynakları   Büjöik  Millet Meclisinde görüşülmekte
      arasında az çok farklar bulımmasma rağmen,  olan Gecekondu Kanunu Tasarısına hâkim bu­
      kullanılacakları yerler ve kullanılama şekilleri lunan ilkeler, gecekondu probleminin çözümün­
      hemen hemen  birbirinin aynidir. Tatbikatta,
      böyle iki ayn fon bulunmasından bazı güçlük­ de, mahallî idareler kadar, devlete de ağır so­
      lerin doğması beklenebileceği gibi, yakında  rumluluklar düştüğünü kabul eden bir görüş­
      Meclise gönderilmek üzere Başbakanlığa veril­ ten kaynak almaktadır. Bu yazıda işaret etmig
      miş bulunan konut Kanunu Tasarısının kur­   olduğ-.ımuz bazı noktalardaki prensip hatala­
      mayı öngördüğü fon ile, şimdi söz konusu et­ rına meydan verilmezse, tasarının kanunlaş­
      tiğimiz fonun kajmaklan arasında içiçe gir­  ması, olumlu uygulamalara  yol açabilir. Fa­
      meler olduğunu biliyoruz.            kat, unutmamak gerekir ki, şehirlere olan nü­
                               fus akınlarının hızı, bugünkü gibi devam ede­
                               cek olursa, gecekonduların, mahallî idarelerin
        Jf. Diğer Yardımlar ve înşa Mecburiyeti  sırtında, taşınması güç bir yük olarak kalma­

        Gecekondusunu  islâh edecek olanlara da,  ğa devam etmesi normaldir. Bu sebeple, yuka­
      yeniden konut yaptıracak olanlara olduğu gi­ rıda söz konusu ettiğimiz "önleme" tedbirle­
      bi. Bakanlık ve belediyeler tarafından teknik rinin, amaçlarını gerçekleştirmeye yetmemesi
      ve aynî yardım yapılması, tasarıda öngörül­  tehlikesi her zaman vardır. Tasarı, "önlemeyi",
      mektedir. Arsa ve kredi yardımlarına ek ola­ yeniden yaptırılacak gecekonduların yıktırıl­
      rak, bu çeşit yardımları da elde eden vatan­ masından ibaret saydığı görülmektedir. Oysa,
      daşların, kredi ve arsa tahsis tarihlerinden bunun daha geniş bir şekilde anlaşılmasına
      itibaren bir yıl içinde konut yaptırmaya baş­ ihtiyaç vardır. Çünkü, gecekondu probleminin
      lamaları ve konutlarının en geç iki yıl içinde bağlı bulunduğu başka önemli değişkenler de
      tamamlamaları  mecburiyeti getirilmektedir.   vardır. Nüfus hareketlerinin yurt içinde den­
                               geli bir biçimde dağılması ve ucuz halk ko­
        Arsa, kredi ve inşa mecburiyeti, başarılı nulan yapımının hızlandıniması  bunlardan,
      bir konut politikasının ayrılmaz ımsurlarıdır. önemli bazılandır.
      Yenimahalle gibi bazı başarılı toplu yapı ör­
      nekleri, bu üç unsurun, birlikte sağlanması    öte yandan, vatandaşlara da,  evlerinin
      sonucunda ortaya çıkmıştır. Hâlen yürürlük­  yapımında, güç birliği yapma imkân ve sorum­
      te bulunan gecekondu ve konut yapımını teş­ luluğunun tanınması gerekir. Emeğin nispeten
      vik mevzuatında da, inşa mecburiyeti ve arsa ucuz olduğu Türkiye gibi ülkelerde, bu güç bir
      yardımı yer almış olmasına rağmen, tatbikat­ iş sayılmayabilir.


     52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11