Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

2. îslâh,, Tasfiye ve önleme          Ancak, bu sosyal düşüncenin, sadece bir
                              gecekondusu bulunanlara uygulanma   imkânı
       îslâh, tasfiye ve önleme tedbirleri, gece­ vardır. Yani, bir kimsenin birden fazla gece­
    kondu edebiyatımıza birkaç yıldanberi ve Kal­ kondusu varsa, bu vatandaşın, oturduğu gece­
    kınma  Plânının bir tavsiyesi olarak girmiştir.
                              kondu  dışında, diğerlerinin yıkılmasını dur­
    Buna  göre; yeniden gecekondu yapılması ön­  durmaya  veya geciktirmeye hakkı olmıyacak-
    lenecek, İslahı mümkün olan gecekondular İs­  tır. Böylece, gecekondu ticaretinin koruna-
    lah edilecek ve içinde oturulamıyacak derece­ mayacağı da belirtilmiş olmaktadır.
    de kötü şartlar içinde bulunan gecekondular
    da, içinde oturanlara yer gösterilmek şartiyle   Tasarıda yer alan önemli hükümlerden bi­
    yıktırılacaktır. Memleketimizde, 3-4 yıldanbe­  ri de, gecekondu bölgelerindeki bütün yapı ve
    ri uygulanmakta  olan politikanın esasları kı­ arsa sahiplerine, kamu hizmet ve tesisleri için
    saca bımlardır.                  yapılacak harcamaların  tamamına.  Belediye
                              Gelirleri Kanununda gösterilen şekil ve ölçüler
       Yeni tasarının da, bu esaslardan hareket de katılma mecburiyeti yükleyen hükümdür.
    etmekte olduğunu görmekteyiz. Bir kere, tasa­  Bu suretle, gecekondu da ve dolayısıyle şehirde
    rı, yeniden gecekondu yapılmasına son ver­   yaşamanın, bedeli ve fiyatı olmıyan bir imti­
    mek istemekte ve yapılacak gecekonduların her yaz olmaktan çıkarıldığını da görmekteyiz.
    imkândan  yararlanarak yıktırılacağım öngör­
    mektedir. Eski, yani bugünkü mevzuattakin-     3. Malî İmkânlar
    den farklı olarak, gecekondu yıkma işi, sade­
    ce belediye zabıtasının omuzlarında bırakıl-    Gecekondu  Kanunu Tasarısı, yapılmak is­
    mamaktadır.  Belediyelerin, ihtiyaç duydukları  tenen  işlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesini
    takdirde, yardım için, mülkiye âmirlerine baş­ sağlamak üzere, iki ayn fon kurulmasını ön­
    vurabilecekleri ve Devlet ve belediye zabıtala­ görmektedir. Birinci fonun kaynakları arasın­
    rının işbirliği yapmaları imkânı sağlanmakta­  da; belediyelerin arsa ve arazi satış ve kira
    dır. Bu, adı geçen idarelere, bir imkân olduğu hâsılatı, gecekondu bölgelerinde oturanlarm
    kadar, ayni zamanda bir vecibe ve sorumluluk hizmet harcamalarına  katılma payları, bele­
    olarak yüklenmektedir.               diye bütçelerinden ayrılacak % 1 1er ve diğer
                              bazı gelirler vardır. Bu fondan, gecekondu
       Gecekondu  islâh bölgelerinde bulunan ge­ bölgelerinin kamu hizmet ve tesislerinin yapıl­
    cekonduların sahiplerine ,gösterilecek esaslar  masında,  arsa sağlanmasında, halk konutu
    dairesinde, gecekondusunu 2 yıl için de islâh veya nüve konut yapılmasında, ilgililere yar­
    etmesi mecburiyeti konmaktadır. Tasarıya gö­  dım etmek için yararlanılacağı anlaşılmakta­
    re, belediyeler, verilmiş olan bu süre içinde, dır.
    islâh edilmeyen gecekonduları yıkmaya yetki­
    li olacaklardır.                    Diğer yandan, tasarı, daha çok merkez­
                              deki kaynaklardan beslenen ikinci bir fon daha
       İçinde oturulamıyacak durumda  bulunan   öngörmektedir. Bu fonun gelirleri; İmar ve
    gecekonduların yıktırılması da, iki şarta bağ­ İskân Bakanlığı bütçesinden ayrılacak ödenek­
    lanmaktadır. Bir kere, gecekonduda yaşayan   ler. Emlâk Kredi Bankasının, Sosyal Sigor­
    kimse, gecekondunun  sahibi ise, kendisine ar­ talar kurumunun.  Emekli  Sandığının  ve
    sa ve kredi yardımı yapılıp konut inşa ettir­ kamu kaynaklı konut kredisi veren kurumla­
    mesi sağlanmadıkça; eğer gecekondunun sahi­   rın bütçelerinde konut kredisi olarak ayrılan
    bi değilse, yine konut sahibi oluncaya kadar, meblağların belli bir oranı, kredi alacakların
    oturmakta  olduğu kecekondunun yıktırılmama-   kredi ortaklık payları ile ödeyecekleri taksit
    sı öngörülmektedir. Görüldüğü gibi, tasarı, ge­ ve fazilerden ve diğer bazı gelirlerden ibaret­
     cekondu problemini, içinde oturan vatandaşla­ tir. Fonlardan, her ikisinden yapılacak yar­
    rın güç şartlar içinde kalmalarına meydan ver­ dımların da % 5 faizli ve 20 yıl vâdeli olduğu
     meden çözerek bir sosyal amaca hizmet etmek görülmektedir.  Bunların  kuUamlışlarmdaki
     istemektedir.                   amaçlar birbirine çok benzemektedir. Nitekim,


                                                    51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10