Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Devlet, gecekondu  problemlerini çözme   tür. Belki, uzun süre ile kiralama, daha isa­
       çabalarına katılmakla, bir bakıma kendi ihma­ betli olurdu.
       li ve basiretsizliği sebebiyle doğmasına sebep
       olduğu büyük bir problemi, belediyelerin omuz­    Tasan,  gecekondu  bölgelerindeki veya
       larında bırakmamış ve sorumluluğun sonuçla­  ucuz konut yapılmasına karar verilen bölge­
       rını paylaşmış olacaktır.            lerdeki arazi ve arsaların, belediyelerce kamu-
                                 laştırılabileceğini de öngörmektedir. Bundan

         //. Yeni Gecekondu Kanunu  Tasartst    maksat, gecekondu inşa edilmiş bulunan özel
                                 mülkiyetteki arsaların anlaşmazlık konusu ol­
         Bugünlerde Büyük  Milelt Mecisinde görü­  maktan  çıkarılmasıdır. Ancak, kamulaştırma,
       şülmekte olan gecekondu kanunu tasarısı, bu  bir para ve bedel ödeme işidir. Bu sebeple, he­
       barınaklarda  yaşıyan bir buçuk milyondan   le de gecekondu semtleri pek çok bulunan bü­
       fazla insanı olduğu kadar, Türk kamu oyunu  yük  şehir belediyelerimizin, bu tasarıdaki
       da yakından ilgilendirmektedir. İmar ve İskân amaçlar için yapacakları kamulaştırma bedel­
       Bakanlığında kurulan bir komisyon  tarafın­  lerini bulmakta güçlükle karşılaşmaları bek­
       dan çok kısa bir süre içinde hazırlanmış ol­ lenebilir.
       masına rağmen, tasarının aceleye getirilmiş
       olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü, ta­   Belediyeler, bu yollarla ellerine geçecek
       sarının hazırlanmasında, birkaç yıldanberi bu olan arsaları, ucuz konut yapımına ayıracak­
       alanda yapılmış olan çalışmalardan da yarar­ lardır. Ancak, değeri yüksek olup, ucuz konut
       lanıldığı anlaşılmaktadır. Bu yazıda, tasarının yapımına ayrılması uygun görülmeyenlerin,
       belediyelerimizi en çok ilgilendiren önemli il­ belediyeler tarafından kiraya verilmesi veya
       keleri üzerinde kısaca durmak ve görüşlerimi­ satılması da, tasarının hükümleri arasındadır.
       zi belirtmek istiyoruz.             Buradaki, satışa imkân veren hükmün de, çağ­
                                 daş arsa politikası esaslarına uygun düşmediği
         1) Arsa konusu                söylenebilir. Bunlardan başka, bu arsalardan
         Gecekondularla  ilgili çeşitli kanunlar  bir kısmının, dükkân, fırın, sinema ve garaj
       (5218, 6188, 7367), belli şartlar altında, ge­ gibi, konut dışında kalan genel ihtiyaçlarla il­
       cekondu yapımını önlemek üzere, Devlete, Özel gili özel tesislere ayrılabileceği de öngörül­
       İdarelere ve daha başka bazı kuruluşlara ait müş bulunmaktadır.
       arsaların, belediyelerin mülkiyetine geçmesini   Tasarıya göre, arsalar, öncelikle, gecekon­
       emretmişlerdir. Yeni tasarı, arsa devredecek  duların islâhı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta ka­
       olan kuruluşlara. Vakıflar İdaresi dışta kal­ lanlara ve diğer konutsuz vatandaşlara veri­
       mak üzere, katma bütçeli idareleri de katmak­ lecektir. Arsa yardımlarından yararlanacak
       ta ve belediyelerin bu arsaları, herhangibir be­ olan kimselerin, yoksul ve dar gelirli insanlar
       del ödemeksizin devralmasını âmir bulunmak­  olmaları da gerekmektedir.
       tadır. Bu genel hükme rağmen, tasarıda, ge­
       cekondu bölgeleri içinde kalıp. Vakıflar Genel  Arsalar,  vatandaşlara düşük  bedellerle
       Müdürlüğüne  ait olan binalı ve binasız taşın­ verilecek, yani bu arsaların mülkiyeti, sonun­
       maz malların mülkiyetinin de, kamu hizmet­  da belediyelerin elinden çıkmış olacaktır. Bu­
       lerine ayrılmış, yada eski eser niteliğinde ol­ nun yerine, yukarıda da işaret edildiği gibi,
       mamak  şartiyle belediyelere intikal edeceği bunların çok uzak sürelerle ilgililere kiralan­
       öngörülmüş bulunmaktadır. Demek  ki, gece­   ması yollarının aranması, belediyelerin plânlı
       konduların arsa sorunlarının çözümünde, ta­  çalışmalardaki elastikiyetini arttırabilirdi.
       sarı, kamu kuruluşlarına ait arsalara bir can
       kurtaran simidi gibi yapışmaktadır. Fakat, en   Tasan,  spekülâsyonu önlemek üzere, ve­
       sonunda, gecekonduda  yaşıyan  vatandaşların   rilecek olan arsaların ve bu arsalar üzerinde
       mülkiyetine geçecek olan bu arsaları, nasıl  inşa edilecek olan binaların 20 yıl süre ile sa-
       kullanılacakları da kontrol edilemiyeceğine,  tılamıyacağını ve kiralanamıyacağmı da ön­
       kamu elinden almak tartışılabilir bir teşebbüs­ görmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9