Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

r

      Gecekondu       Konunu     Tasarısı     ve   Belediyelerimiz
                                       Doç. Dr. Ruşen Y. KELE§

     7. Belediyeler ve Geckondu         kara'da bir toplantıya dâvet etmiştir. Bu top­
     Bugün  birçok belediyelerimizin sınırları  lantıda beliren görüşlerden belki en önemlisi,
   içinde, sayıları birkaç yüz bini geçen gecekon­ gecekondu dâvasının çözümünde, devletle, be­
   du ve bunlarda yaşamakta olan bir buçuk mil­ lediyelerin elele vermesi zorunluğu idi. Sanı­
   yonun üstünde insan bulunmaktadır. Şehirle­  yoruz ki, hazırlanmış bulunan tasanda, bu
   rimizin ayrılmaz parçası hâline gelmiş bu böl­ görüş, geniş ölçüde yer almıştır.
   gelerin; aslında, bir mahallî hizmetin, yani
   konut ihtiyacının karşılanmasının, ya da ge­   Hiç şüphe yok ki, belediyeler, konut ihti­
   reği gibi karşılanmamasının bir yönü olduğu­ yacı içinde bulunan hemşehrilerinin bu ihti­
   na şüphe yoktur. Bununla beraber başkaları­  yaçlarını karşılamak görevindedirler. Hattâ,
   nın arazisi üzerine yapılan gecekonduların, o Belediye Kanununun, görevlerle ilgili 15 ci mad
   derece karmaşık sosyal, ekonomik, idarî ve  desinin 68 ci fıkrasındaki görevin, mecburî
   hukukî problemleri vardır ki, bunların altın­ görevler arasına alınmasını öngören kanun bi­
   dan, belediylerin yalnız başlarına kalkabile­ le çıkarılmıştır. (5656 sayılı kanun). Fakat
   ceklerini düşünmek isabetli olmaz.       tatbikatta, bu alanda faaliyet gösteren çok az
                             belediyeye rastlanmıştır. Özel inşaatın seyri
     Gerçekten, birkaç yıl önce, îmar ve îskân ve hacmi de, gecekondu yapanların ihtiyaçla­
   Bakanlığında, büyük belediyelerimizin temsil­  rına hiçbir zaman cevap teşkil etmemiştir.
   cileriyle yapılan bir toplantıda. Bakanlık yet­
   kilileri, meselenin "mahallîlik" niteliğine dik­  Diğer yandan,  imar mevzuatının  gereği
   kati çekmiş ve devletten, bu konuda fazla bir- gibi uygulanmasına, dolayısıyle, gecekondu
   şey beklememek gerektiğini belirtmişlerdi. Oy­ yapımının önlenmesine, mahallî zabıtanın gü­
                                                görülen
                                     Belediyeler
                                           açısından
                             cü
                              yetmemiştir.
   sa, meselenin mahallî bir nitelik taşımasını;
   devletin, böyle çok önemli bir dâvaya el sür­ bu yetersizlikler, şüphe yok ki, meselenin ye­
   memesi gerektiği şeklinde anlamamak, gerçe­  gane nedenleri değildir. Devlet de, nüfus ha­
                                                   ne
   ğe daha uygun düşerdi. Esasen, II. Dünya Sa­ reketlerinin, yurt içinde, ne yönlerde ve bir
                             miktarda
                                  dağılacağı
                                        konusunda
                                              akıllıca
   vaşından sonra hızlanan köyden şehire nüfus
   akınları sonucunda, büyük şehirlerimizde orta­ iskân politikası tespit etmek ve uygulamak
                                           sonucu
                                               olarak, nü­
                             yoluna
   ya çıkan gecekondu problemleri ile, devlet, da­ fus, bazı gitmemiştir. Bunun aşırı olarak toplan­
                                     şehirlerde
                                 büyük
   ha o tarihlerden itisaren zaman zaman ilgilen­
   mek ihtiyacını duymuştur. 5218, 5228, 6188 ve mış ve bu şehirlerdeki gecekondu sayısı da hız­
   7367 sayılı kanunlarla yapılmak istenenler,  la artmıştır. O halde, daha vahim sonuçlarla
   böyle bir çabanın varlığını gösterir.     karşılaşmamak  için, merkezî idareye de, mem­
                             leket içindeki iskân politikasını daha dengeli
     Bundan iki ay kadar önce, imâr ve İskân bir şekilde yürütmek görevi düştüğünü unut­
   Bakanlığı, büyük belediyelerimizin yetkilileri­ mamak gerekir. Böyle bir görevi, 7116 sayılı
   ni, hazırlanmakta olan gecekondu kanunu tasa­  kanun, İmar ve İskân Bakanlığına vermiş bu­
   rısı hakkındaki görüşlerini almak üzere, An- lunmaktadır.
                                                   49
   1   2   3   4   5   6   7   8